Spółka zależna Sfinks Polska z umową na przejęcie Meta Seta Galareta i Meta Disco

Udostępnij nas na:
Jak poinformowano 10 kwietnia, Shanghai Express – spółka zależna Sfinks Polska – zawarła z Cafe Contact umowę nabycia praw związanych z konceptami “Meta Seta Galareta” i “Meta Disco” za 500 tys. zł.

Na Shanghai Express zostają przeniesione prawa własności intelektualnej, prawa i obowiązki do wybranych lokali prowadzonych dotychczas przez Cafe Contact w ww. konceptach (trzy lokalizacje), z tym że co do jednego z nich przeniesienie praw nastąpi po zgłoszeniu takiego żądania przez Shanghai (do tego czasu Shanghai będzie jego podnajemcą) oraz przenosi własność środków trwałych i wyposażenia z powyższych lokali. Umowa przewiduje dla Cafe Contact trzyletni zakaz konkurencji obejmujący działalność w konceptach konkurencyjnych do wskazanych powyżej.

 

Jak czytamy w informacji: ” W tej samej dacie zawarta została pomiędzy Emitentem i Shanghai a osobą fizyczną pełniącą dotychczas funkcję członka zarządu Cafe Contact (menadżer) trójstronna umowa o współpracy dotycząca rozwoju sieci “Meta Seta Galareta” i “Meta Disco” i powołania menadżera do zarządu Shanghai . Wysokość wynagrodzenia Menadżera z tytułu realizacji powyższej umowy uzależnione będzie w szczególności od realizacji przez Shanghai ustalonego planu rozwoju biznesu dla powyższych konceptów (obejmującego w szczególności otwarcie nowych lokali) oraz generowanych wyników. Okres obowiązywania powyższej umowy został określony na IV kwartał 2019 roku z możliwością przedłużenia jej obowiązywania na czas nieokreślony”.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE – LUTY – MARZEC 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.