Regulaminy

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM  WYDAWANYCH PRZEZ BROG B2B

    §1 Informacje ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i realizowania prenumeraty czasopism wydawanych przez BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., przez portale internetowe administrowane przez BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., zwane dalej Portalami, w tym zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o prenumeratę, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego, jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy użytkownik Portalu zainteresowany prenumeratą jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 2. Właścicielem i Administratorem Portali oraz realizującym prenumeratę jest BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-059), przy ul. Okopowej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710602 oraz NIP 5272832533 , zwana dalej Wydawnictwem. Każda osoba korzystająca z Portalu, w tym zainteresowana lub korzystająca z prenumeraty ma możliwość kontaktu z Wydawnictwem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych w zakładce „Kontakt” Portalu.
 3. Przeglądanie Portalu oraz produktów dostępnych w ramach prenumeraty nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Zamawiającego na prenumeratę czasopism Wydawnictwa wymaga złożenia zamówienia w trybie określonym w § 2.
 4. Zamówienie prenumeraty odbywa się przez Internet w formie umowy o prenumeratę zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. Przedmiotem prenumeraty są towary uwidocznione na stronach Serwisów w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 6.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Zamówienia

 1. Wydawnictwo udostępnia czasopisma do prenumeraty w podanych na Portalu okresach prenumeraty. Prenumerata magazynu rozpoczyna się od kolejnego wydania, licząc od bieżącego, aktualnie dostępnego na rynku. Prenumerata czasopisma może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować aktualne lub kolejne wydania zgodnie z ofertą Wydawnictwa.
 2. Aby zamówić prenumeratę na wybrane produkty należy wypełnić formularz zamówienia prenumeraty dostępny na Portalu Wydawnictwa. Zamawiający powinien wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do faktury. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Wydawnictwo przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie zamówienia.
 3. Prenumeratę można również zamówić, składając zamówienie telefoniczne pod numerem wskazanym w zakładce „Kontakt” Portalu lub w formie e-mailowej na adres wskazany w zakładce „Kontakt” Portalu. Zamówienie powinno zawierać wybrane tytuły, których prenumeratą jest się zainteresowanym, określenie ich liczby oraz dane identyfikujące Zamawiającego. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Wydawnictwo potwierdza przyjęcie zamówienia i/lub przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego.
 4. Wydawnictwo nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Wydawnictwo może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedającej o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
 5. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje po rejestracji płatności na koncie bankowym Wydawnictwa.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Wydawnictwo poinformuje Zamawiającego o tym fakcie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar, Wydawnictwo zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.
 7. Składając zamówienie, zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptuje jego postanowienia.
 8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

§ 3 Ceny i płatności

 1. Ceny prenumeraty podane przy formularzu zamówienia dostępnego na Portalu. Ceny zawarte na Portalu są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres jest pokrywany przez Wydawnictwo.
 2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówione przez siebie produkty przelewem bankowym na konto Wydawnictwa wskazane na dokumencie proforma dołączonym do potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia.
 3. W tytule przelewu Zamawiający powinien podać numer dokumentu proforma.
 4. Wydawnictwo po realizacji zamówienia wystawia Zamawiającemu dokument sprzedaży.

§ 4 Koszty wysyłki i dostawa 

 1. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się po przyjęciu zamówienia do realizacji i zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego przez Zamawiającego czasopisma.
 2. Zamówione produkty mogą być dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych przewoźników, w zależności od wyboru Wydawnictwa, pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy.
 3. Sprzedająca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 4. Wszelkie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenie dodatkowego lub zmiany dotychczasowego adresu wysyłkowego wymagają bezpośredniego kontaktu z Wydawnictwem pod numerem telefonu kontaktowego lub adres mailowy podany w zakładce „Kontakt” Portalu. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wydawnictwa o zmianach danych adresowych.

 §5 Czas trwania Umowy

Umowa o prenumeratę jest zawierana na czas określony równy okresowi prenumeraty czasopisma. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy.

§ 6 Reklamacje 

 1. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem i z tytułu rękojmi za wady, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email biuro@brogb2b.pl lub listownie na adres Wydawnictwa wskazany w § 1 pkt. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje dotyczące nieotrzymania czasopisma w prenumeracie mogą być ponadto zgłaszane w formie telefonicznej pod numerem telefonu wskazanym w zakładce „Kontakt” Portalu oraz powinny być zgłaszane w terminie do 14 dni, licząc od daty ukazania się danego numeru czasopisma na rynku. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawnictwo maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
 2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 3. Decyzja Wydawnictwa co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa osoby zgłaszającej reklamację do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7 Dane osobowe 

 1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe podane przez Użytkownika, w szczególności imię, nazwisko, adres email, numer telefonu jest BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące administratora znajdują się w polityce prywatności.
 3. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane w celu:
 4. korzystania z Portalu;
 5. realizacji złożonego zamówienia na prenumeratę czasopisma;
 6. otrzymywania newsletter drogą mailową;
 7. otrzymywania ofert handlowych Wydawnictwa i jego partnerów;
 8. kontaktowania się z Wydawnictwem, w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem;
 9. monitorowania i dopasowania oferty handlowej do zainteresowań Użytkownika
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności pod adresem: http://horecanet.pl/polityka-prywatnosci-brog

§8 Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

 

 REGULAMIN PUBLIKACJI REKLAM I OGŁOSZEŃ

 § 1 Definicje

 Wydawnictwo – BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-059), przy ul. Okopowej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710602 oraz NIP 5272832533

Reklamodawca – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecająca zamieszczenie w czasopismach wydawcy reklam i ogłoszeń. Ogłoszeniodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu własnym, lecz na rachunek swoich klientów.

Reklama/materiał reklamowy – odpłatna forma prezentacji Reklamodawcy lub oferty Reklamodawcy, w tym:

 1. reklama graficzna – reklama zamieszczana drukiem w tytułach Wydawnictwa, której rozmiar jest określony liczbą standardowych, przyjętych przez Wydawnictwo jednostek powierzchni (m.in. reklamy całostronicowe, modułowe, ogłoszenia drobne i inne);
 2. reklama tekstowa – reklama w postaci tekstu o określonej liczbie znaków i elementów graficznych, w szczególności w formie artykułu sponsorowanego, wywiadu z przedstawicielem Reklamodawcy, testu produktów Reklamodawcy, wypowiedzi eksperckiej i innych form wynikających z ustaleń między Reklamodawcą i Wydawnictwem;
 3. artykuł sponsorowany − forma reklamy tekstowej w postaci przekazanego przez Reklamodawcę tekstu promującego firmę, usługi lub produkty, może zawierać wykresy, zdjęcia oraz grafikę wraz z opisem; przekazane przez Reklamodawcę materiały muszą odpowiadać specyfikacji technicznej opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. prezentacja audiowizualna – reklama w formie klipu promującego Reklamodawcę i/lub ofertę Reklamodawcy, który zawiera reklamowy przekaz obrazowy i dźwiękowy funkcjonujący jako odrębny tytuł Wydawnictwa lub dystrybuowany z innymi tytułami Wydawnictwa;
 5. insert – reklama w formie ulotki, broszury, katalogu, płyty bądź próbki produktu, umieszczana, wszyta, wklejona, zafoliowana bądź w inny sposób dystrybuowana wraz z tytułem Wydawnictwa;
 6. niestandardowe formy reklamy uzgodnione między Reklamodawcą i Wydawnictwem, dołączane do tytułów Wydawnictwa.

Tytuł Wydawnictwa – czasopisma, inne produkty wydawnicze oraz serwisy internetowe będące własnością Wydawnictwa.

Zamówienie – dokument potwierdzający przyjęcie zlecenia i przystąpienie do jego realizacji przez Wydawnictwo co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o treści wynikającej z niniejszego regulaminu i innych uzgodnień stron zawartych w zleceniu/umowie.

Termin dostarczenia materiałów reklamowych − każdorazowo określony w zamówieniu termin, w którym klient zobowiązuje się do przesłania kompletnych materiałów reklamowych zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wydawnictwu przysługuje prawo zmiany terminu dostarczenia materiałów reklamowych. O każdej zmianie terminu Wydawnictwo obowiązane jest powiadomić Reklamodawcę.

§ 2 Postanowienia ogólne 

 1. Przyjmowanie reklam i ogłoszeń do publikacji w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo dokonywane jest na podstawie Zamówienia.
 2. Zamówienie powinno być złożone na gotowym formularzu dostarczonym przez Wydawnictwo.
 3. Ceny podane w cenniku reklam dotyczą zajętej powierzchni reklamowej oraz materia-łów gotowych do druku. W przypadku opracowania graficzno-technicznego lub wykonania graficznego projektu reklamy według dostarczonych wytycznych Reklamodawca ponosi dodatkowy koszt ustalany indywidualnie w zależności od powierzchni reklamowej oraz złożoności grafiki.
 4. Strony zgodnie przyjmują, że do zawarcia umowy dochodzi w wyniku przesłania faksem lub e-mailem wypełnionego i podpisanego Zamówienia. Wydawnictwo przyjmuje je do realizacji (bez potrzeby potwierdzenia jego przyjęcia – art. 69 Kod. Cyw.)
 5. Zlecenie zamieszczenia reklam jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin. Złożenie przez Reklamodawcę zlecenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego dokumentu.

§3 Warunki realizacji zleceń 

 1. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zamówienie lub pisemna umowa, podpisane przez Reklamodawcę lub osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Reklamodawcy.
 2. Warunkiem realizacji zlecenia jest dokonanie płatności przed emisją reklamy na podstawie dokumentu proforma.
 3. Zlecenie/umowa powinny określać:
 4. produkt, w którym reklama zostanie umieszczona;
 5. termin emisji,
 6. rodzaj reklamy i powierzchnię reklamy;
 7. warunki płatności;
 8. ceny i wysokość upustów.
 9. Jeżeli wymaga tego rodzaj zamówionej reklamy, integralną część zlecenia stanowi tekst reklamy i ewentualnie inne materiały graficzne lub materiały gotowe do druku w formie zgodnej specyfikacją techniczną Wydawnictwa, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 10. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami (klientami), które reprezentują wobec Wydawnictwa.

§4 Materiały reklamowe 

 1. Materiał reklamowy Zamawiający dostarczy Wydawnictwu nie później niż w terminach określonych jako data dostarczenia materiałów reklamowych zawarta w zamówieniu.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia gotowej reklamy w wersji elektronicznej – zgodnie ze specyfikacją techniczną dla materiałów reklamowych.
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń. Ocena jakości poziomu artystycznego, technicznego oraz charakteru reklamy odpowiadającego profilowi czasopisma należy do Wydawnictwa.
 4. Zamawiający oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, właściwe licencje dla dostarczonych materiałów i przyjmuje wszelką odpowiedzialność za opublikowanie ich w zamówionej postaci.
 5. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść i jakość zamieszczonych reklam względem osób trzecich ponosi Zamawiający. Pokrywa on także koszty związane z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa wskutek treści lub wydrukowania albo innego wykorzystania reklamy zostały naruszone. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgodność reklamy z postanowieniami ustawy Prawo prasowe, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawnych.
 6. Opublikowanie materiałów niespełniających wymogów technicznych Wydawnictwa może nastąpić wyłącznie na odpowiedzialność Zamawiającego, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
 7. Zamawiający ma prawo, za zgodą Wydawnictwa, dokonać na własny koszt zmian w materiałach reklamowych. Dokonanie zmian po zamknięciu numeru nie jest możliwe.
 8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklamy bez podania przyczyny w ciągu trzech dni od daty nadesłania zamówienia. Zawiadomienie o odmowie publikacji reklamy zostanie przesłane w formie pisemnej.
 9. Tekst reklamy, ogłoszenia, artykułu sponsorowanego będzie wyraźnie oznaczony zgodnie z wymogami Prawa Prasowego.
 10. Zamawiający może zrezygnować z publikacji reklamy nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem dostarczania materiałów.
 11. Wydawnictwo nie gwarantuje Zamawiającemu, że reklama opublikowana będzie na konkretnej stronie, jak również tego, że obok reklamy Zamawiającego nie ukaże się reklama konkurencyjnej firmy, chyba że zainteresowane strony zawrą stosowną umowę normującą tę kwestię.

§ 5 Odpowiedzialność i postępowanie reklamacje 

 1. Wydawnictwo zapewnia jakość druku odpowiadającą poziomowi poligraficznemu czasopisma.
 2. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej w terminie 10 dni od daty publikacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wydawnictwo w terminie 14 dni.
 3. Reklamacja powinna szczegółowo opisywać rodzaj wad i usterek.
 4. Reklamacji nie podlegają reklamy, których projekty były dostarczone bez próby kolorów proof.
 5. Wydawnictwo nie odpowiada za wady jakościowe druku zamówionej reklamy ujawnione w pojedynczych egzemplarzach czasopisma i nieprzekraczające 1% całego nakładu.
 6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wydawnictwa, Wydawnictwo zobowiązuje się do ponownego umieszczenia reklamy lub ogłoszenia w terminie ustalonym z Zamawiającym.
 7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji w przypadku dostarczenia materiałów reklamowych po terminie.
 8. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku uregulowania należności wynikającej ze zlecenia.
 9. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za brak realizacji zamówionej publikacji z powodu działania siły wyższej.
 10. Daty emisji reklamy mogą ulec zmianie z powodów technicznych.

§ 6 Anulowanie zamówienia 

 1. Reklamodawca może zrezygnować z zamówionej reklamy (anulowanie zlecenia). Rezygnacja musi zostać zgłoszona Wydawnictwu na piśmie (faks, poczta) lub drogą elektroniczną (e-mail), pod rygorem nieważności.
 2. Rezygnacja ze zlecenia nie spowoduje konsekwencji finansowych po stronie Reklamodawcy, jeżeli nastąpi nie później niż 14 dni roboczych przed terminem dostarczenia materiałów reklamowych.
 3. W przypadku gdy oświadczenie o anulowaniu zlecenia zostanie zgłoszone Wydawnictwu później niż w terminie określonym w punkcie 2 powyżej, Reklamodawca, zależnie od terminu złożenia oświadczenia, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawnictwa:
 4. 50% łącznej należności brutto za zlecenie − w przypadku anulowania zlecenia w okresie między 13 a 5 dniem roboczym przed terminem dostarczenia materiałów reklamowych;
 5. 100% łącznej należności brutto za zlecenie − w przypadku anulowania zlecenia później niż 5 dni roboczych przed terminem dostarczenia materiałów reklamowych.
 6. Niedochowanie przez Reklamodawcę terminu dostarczenia materiałów reklamowych jest równoznaczne z anulowaniem zlecenia na zasadach określonych w ust. 3b.
 7. W przypadku zamówienia długoterminowego rezygnacja z choćby jednej lub kilku emisji reklamy objętej zamówieniem, zobowiązuje Zamawiającego do zapłacenia Wydawnictwu kary umownej w kwocie odpowiadającej równowartości 100% rabatu udzielonego za emisje reklam zrealizowanych w ramach zlecenia.

§ 7 Cena i warunki płatności 

 1. Cenę za umieszczenie reklamy, ogłoszenia określa cennik. Wydawnictwo może udzielić Zamawiającemu rabatu. Wysokość rabatu określana jest indywidualnie i zależy od wartości zamówień oraz od dokonanej przedpłaty.
 2. Dopłaty i rabaty liczone są od ceny podstawowej reklamy.
 3. Ceny zawarte w cenniku są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
 4. Płatność za umieszczenie reklamy lub ogłoszenia będzie regulowana na podstawie dokumentu proforma.
 5. W tytule przelewu Zamawiający powinien podać numer dokumentu proforma.
 6. Po dokonaniu płatności Wydawnictwo wystawia dokument sprzedaży (faktura VAT).
 7. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmian cen reklam w ciągu roku. Nie dotyczy to reklam zamówionych przed zmianą cennika.
 8. Wydawnictwo ma prawo odmówić dalszej publikacji reklam w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu opłacenia faktur za poprzednie emisje.

§ 8 Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin Publikacji Reklam i Ogłoszeń stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin Publikacji Reklam i Ogłoszeń będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wydawnictwa.
 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

 

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

§1 Reklama prasowa

Formaty:

 1. Wymagania techniczne.

a) dopuszczalne formaty reklam:

– PDF (fonty osadzone lub zamienione na krzywe, bitmapy w rozdzielczości 300 dpi, CMYK);

– EPS (fonty zamienione na krzywe, bitmapy w rozdzielczości 300 dpi, CMYK);

– TIFF, JPG (CMYK, 300 dpi).

Uwaga:
Nie przyjmujemy plików programu CorelDRAW (CDR). Bardzo cienkie elementy graficzne, a także małe  lub cienkie fonty powinny być złożone tylko z jednego koloru. Reklamy na spad powinny mieć wszystkie elementy graficzne umieszczone w odległości minimum 5 mm od krawędzi strony. Podstawą do składania reklamacji jest dostarczenie wraz z plikiem wydruku próbnego (proof, matchprint, cromalin).

 1. Inne usługi:

a) inserty luzem:

– waga do 25 gramów,

– format max. 225 mm x 292 mm;

b) dodatki:

– (tip-ons) obejmują płyty CD, DVD, próbki towarów, kartki pocztowe i inne gadżety dołączane do całego nakładu. Dodatki można zamawiać pod warunkiem wykupienia co najmniej jednej reklamy całostronicowej,

– waga do 25 gramów,

– format max. 130 mm x 130 mm.

 

 §2 Reklama internetowa

 Formaty:

 1. Banery reklamowe w portalu:

a) pliki SWF lub GIF/JPG. Kreacje typu SWF nie mogą być w wersji wyższej niż 10 (Action Script 3.0). Wielkość pliku – do 50 Kb;

b)wymiary podstawowe kreacji:

– box 340 × 280 px,

– billboard 990 × 100 px,

– double billboard 990 × 200 px,

– triple billboard 990 × 300 px,

– banner 670 x 13 px.

c) kreacje GIF/JPG:

– kreacja musi mieć wagę oraz rozmiary zgodne z jej opisem (do 50 kB);

– kreacja musi mieć taką samą nazwę jak kreacja SWF (różnić się tylko rozszerzeniem).

d) kreacje SWF:

– kreacja musi mieć wagę oraz rozmiary zgodne z jej opisem (do 50 kB);

– kreacja musi mieć taką samą nazwę jak kreacja GIF/JPG (różnić się tylko rozszerzeniem);

– wszystkie kreacje SWF, niezależnie od ich formy, muszą mieć zaszytą zmienną _root.clickTag, umożliwiającą zliczanie kliknięć przez AdServer.

e) nad przygotowaną animacją tworzymy nową warstwę. Ustawiamy ją jako najwyższą;

f) rysujemy na niej prostokątny obszar, który przekształcamy na symbol – buton;

g) wchodzimy w symbol i nadajemy jego zawartości parametr przezroczystości;

h) do symbolu dowiązujemy następujące wywołanie funkcji getURL i ustalamy parametry:

on (release)

{

getURL (_root.clickTag,”_blank”);

}

(UWAGA NA WIELKOŚĆ LITER W ZMIENNEJ _root.clickTag)

– wraz z kreacją SWF należy dostarczyć heksadecymalny kolor tła (z wyjątkiem form layerowych).

 1. Jak sprawdzić czy plik SWF zawiera poprawnie „zszyty” _ROOT.CLIC TAG?

W oknie przeglądarki (np. Internet Explorer 6) wpisujemy adres URL do pliku SWF (nie lokalnie, tylko przez http://), dopisujemy bez pozostawiania odstępu ?clickTag= i także bez odstępu adres URL, do którego ma odsyłać kreacja, inny niż docelowy dla danej kampanii, np. http://www.adocean.pl. Następnie klikamy kreację. Jeśli w nowym oknie otworzy się strona, której URL wpisaliśmy, to kreacja jest poprawnie wykonana, np.: www.adocean.pl/pliki/brandmark.swf?clickTag=http://strona.docelowa.pl

a) wraz z kompletem kreacji powinien być dostarczony heksadecymalny kolor tła dla kreacji SWF. Punkt pomijamy, jeżeli tło jest białe (#FFFFFF). Wymóg ten może zostać zaniedbany także w przypadku, gdy kreacja jest formą layerową (czyli bezhtmlowym tłem – np. brandmark, toplayer). Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany wyglądu kreacji wynikające z zaniedbania wymagania z tego punktu;

b) wraz z kreacją musi być dostarczony aktywny URL/URL-e, do którego/których mają odsyłać kreacje oraz kody serwujące, za pomocą których reklama ma być serwowana. Adres docelowy nie może być dłuższy niż 200 znaków;

c) w przypadku kreacji zawierających przezroczyste obszary nie dopuszcza się przykrywania ich niewidocznym przyciskiem przechwytującym kliknięcia – jedynie widoczne dla użytkownika fragmenty kreacji mogą przekierowywać po kliknięciu na stronę reklamodawcy;

d) niedozwolone jest tworzenie kreacji zaciągających dodatkowe elementy lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np. streaming w kreacjach SWF). Wyjątkiem są kreacje, których założeniem jest takie właśnie działanie;

e) niedozwolone jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki (wymiar, położenie). Wyjątek stanowią kreacje, których założeniem są takie właśnie działania;

f) niedozwolone jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika (e-tuning);

g) nie będą przyjmowane kreacje ani kody serwujące powodujące występowanie błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania reklamy.

3. Reklama w newsletterze:

a) plik JPG lub PNG. Wielkość pliku – do 30 kB;

b) wymiary kreacji:

– baner w newsletterze 670 x 120 px,

– megabaner w newsletterze 700 x 240 px.

c) prosimy o podanie adresu strony WWW, do której ma prowadzić link reklamy.