Magdalena Federowicz-Boule: Jak zmieni się design pokoi?

Komentuje Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend

[SPECJALNIE DLA NAS] Moim zdaniem, doświadczenie epidemii najbardziej wpłynie na nasze podejście do projektowania części wspólnych. Pokoje hotelowe oczywiście również ulegną zmianie, jednak w nieco mniejszym stopniu. Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami, w różnych częściach Europy. Aby zagwarantować gościom bezpieczeństwo i przygotować obiekty do funkcjonowania w przypadku potencjalnego powrotu zagrożenia epidemiologicznego, staramy się wypracować nowe projektowe standardy.

W tym celu wymienia­my doświadczenia z designerami z Pa­ryża, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Ukrainy i USA. Dzięki na­rzędziom do komunikacji zdal­nej takie konsultacje są możliwe i przyspieszają proces tworzenia rozwiązań, które pozwolą nam nie tylko zapewnić właściwe wa­runki sanitarne, ale jednocześnie będą przyjemne dla oka.

Materiały

Istotną częścią tworzenia nowych standardów sanitarnych będzie wybór odpowiednich materiałów wykończeniowych, które będą łatwe do utrzymania w czysto­ści. Świetnym przykładem jest między innymi miedź, której jony mają właściwości antywirusowe i bakteriobójcze. Poza miedzią, będziemy z pewnością sięgali po gładkie powierzchnie, proste w dezynfekcji i posiadające odpo­wiednie atesty. Pomocne mogą być inteligentne powierzchnie bakteriobójcze czy tkaniny o po­dobnych właściwościach, z któ­rych być może uda się wykonać elementy dekoracyjne i pościele. Technologia daje nam coraz wię­cej rozwiązań, być może pande­mia będzie bodźcem do wprowa­dzenia ich na masową skalę.

ŚWIAT HOTELI: kwiecień-maj 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Rozwiązania

Zmienia się również nasz sposób myślenia o funkcjonowaniu ho­teli. Do tej pory życie zwykle kon­centrowało się w restauracjach i barach, obecnie coraz częściej posiłki są wydawane w bufetach do pokojów, co wcześniej było traktowane jako usługa premium. Kolejnym pomysłem na popra­wę higieny w hotelu może być wprowadzenie kabin dezynfek­cyjnych przy wejściach i w innych kluczowych miejscach. Obecnie, wraz z jednym z producentów mebli, pracujemy nad projektem takiego rozwiązania. Najprost­szym i łatwo dostępnym elemen­tem wyposażenia, który będzie można bardzo szybko wprowa­dzić do hoteli, są dozowniki z pły­nem antybakteryjnym, rozmiesz­czone w łatwo dostępnych punk­tach i odpowiednio oznaczone, aby nie umknęły uwadze gości. Aby były dobrze widoczne, moż­na je oznaczyć za pomocą grafik, naklejek czy murali, oswajając się z nową rzeczywistością.

Trendy

Jeżeli chodzi o kwestie estetyki, będziemy dążyli do zachowania standardów i idei, które towarzy­szyły nam przed epidemią. Bliski był nam storytelling i wplatanie do projektów opowieści o miej­scach, w których powstawały nasze projekty, nawiązania do lokalnej sztuki, historii, tradycji. Nadal będziemy również pamię­tać o ekologii. We wnętrzach wykorzystywaliśmy często sta­re przedmioty i dawaliśmy im nowe życie. Istotną rolę odgry­wała również sztuka, nie tylko w postaci obrazów, ale także murali, tworzonych na specjalne zamówienie. Zgodnie z ideą bio­philic design, w naszych realiza­cjach zawsze pojawiało się dużo zielonych roślin. Obecnie rów­nież zamierzamy je wykorzysty­wać – mogą pełnić funkcję prze­słony, a prezentują się o wiele le­piej niż ścianki wykonane z two­rzyw sztucznych. Największym wyzwaniem dla nas, architektów będzie zachowanie nieformalnej atmosfery, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań sanitar­nych.

Pamiętajmy o tym, że projek­tujemy w czasach pandemii ale projekty muszą dobrze funkcjo­nować również, gdy się ona za­kończy. Dlatego bardzo ważna jest możliwość rearanżacji oraz zmian funkcji.

W pokoju szukaliśmy zawsze kilku stref: welcome zone, relax, sleep….

W obecnej sytuacji strefa re­laksu zyska na znaczeniu i może powinna być na tyle mobilna, żeby gość mógł przyjąć tam kogoś na krótką rozmowę czy spokojnie popracować. Pracu­jemy nad tym, by jak najlepiej połączyć te dwa bieguny i mimo trudnego doświadczenia epide­mii, stworzyć przestrzenie pięk­ne i przyjazne.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.