Samochody firmowe – ważne informacje

Udostępnij artykuł
Ustawodawca zmienił zasady rozliczania samochodów osobowych, wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej, zarówno w odniesieniu do samochodów będących własnością podatnika, czy też wykorzystywanych w oparciu o umowę leasingu, najmu lub inną o podobnym charakterze.

Prezydent podpisał nowe­lizację przepisów w za­kresie ustaw o podatku PIT i CIT. Wprowadzono pew­ne zmiany w stosunku do tego, co rząd proponował w sierpniu 2018 r. W szczególności zosta­ły dodane dodatkowe limity dla samochodów elektrycznych, zwiększono limity wydatków, które mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów oraz wprowadzono dodatkowe ograniczenia w zakresie rozli­czania wydatków związanych z użytkowaniem samochodów. Zmiana obejmuje zwiększenie limitów kwot odpisów amorty­zacyjnych i wprowadzenie limitu dla opłat leasingowych, najmu, oraz innych umów o podobnym charakterze. Obecnie korzystanie z samochodu osobowego w opar­ciu o umowę leasingu, najmu lub inną o podobnym charakterze zapewnia nie tylko szybszą moż­liwość rozliczenia kosztu nabycia samochodu, ale również możli­wość pełnego rozliczenia takich wydatków w kosztach podatko­wych. Dodatkowo leasingobior­ca/najemca nie jest związany żadnym limitem, który odnosił­by się do wartości samochodu osobowego. Zgodnie z noweli­zacją, odpisy amortyzacyjne od wartości samochodów osobo­wych stanowiących własność po­datnika płatności z tytułu umów leasingu, najmu samochodu oso­bowego oraz innych o podobnym charakterze zostaną objęte limi­tem kosztów, które będą mogły być zaliczone do kosztów uzyska­nia przychodów.

Zaproponowane limity to:
225 tys. zł w przypadku sa­mochodu osobowego, który jest pojazdem elektrycznym (zwiększenie limitu z 30 tys. EUR) oraz,
150 tys. zł w przypadku po­zostałych samochodów oso­bowych (zwiększenie limitu z 20 tys. EUR). Kwota 150 tys odpowiada wartości netto sa­mochodu równej 134,5 tys zł.

W odniesieniu do samocho­dów leasingowanych lub wynaj­mowanych limit będzie oblicza­ny jako proporcja kwoty 150 tys. zł (lub odpowiednio 225 tys. zł w przypadku pojazdu elektrycz­nego) do wartości wykorzysty­wanego samochodu osobowego wskazanej w umowie. Dodatko­wo, nowelizacja odrębnie regu­luje kwestię rozliczenia składek na ubezpieczenie, które będą mogły zostać zaliczone do kosz­tów proporcjonalnie do wartości samochodu, jeżeli jednak wartość samochodu będzie przekracza­ła 150 tys. zł, nadwyżki ponad tę kwotę nie będzie można ująć w kosztach.


ŚWIAT HOTELI
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Zgodnie z ogólną zasadą wy­datki związane z użytkowaniem samochodów osobowych nadal będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przycho­dów, o ile będą związane z osią­gnięciem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przy­chodów.

Zmiana przewiduje szczegóło­we zasady rozliczania samocho­dów osobowych o tzw. przezna­czeniu „mieszanym”, tj. w sytuacji, w której firmowy samochód oso­bowy jest wykorzystywany przez pracownika dla celów innych niż służbowe (innych niż związane z działalności gospodarczą podat­nika). Dotychczasowe przepisy ustaw o podatku dochodowym nie przewidywały w tym zakre­sie szczególnych regulacji (np. w odróżnieniu od Ustawy VAT, w której od kilku lat funkcjonują już przepisy dot. rozróżnienia sy­tuacji, kiedy samochód jest prze­znaczony w pełni na cele działal­ności gospodarczej, a kiedy ma charakter „mieszany”).

Obecnie, z uwagi na brak re­gulacji dotyczących uwzględ­nienia kosztów poniesionych na samochód o przeznaczeniu „mie­szanym”, sposób uwzględnienia takich kosztów w rozliczeniu wymaga przeprowadzenia anali­zy działalności podatnika. Bada­nie to powinno polegać przede wszystkim na ustaleniu faktycz­nego zakresu korzystania z samo­chodu osobowego.

Ustawodawca przyjmuje kon­strukcję zbliżoną do tej, która obecnie funkcjonuje w ramach Ustawy VAT, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ewidencji, tj. domniemanie przeznaczenia mieszanego. Jak wynika z regu­lacji, wydatki związane z używa­niem samochodu osobowego o przeznaczeniu „mieszanym” będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75 proc. tych wydat­ków (ustawa VAT w przypadku samochodów o przeznaczeniu mieszanym zakłada 50-procento­we prawo do odliczenia podatku naliczonego).

Zaliczenie do kosztów podat­kowych pełnej wysokości wydat­ków z tytułu używania samocho­dów osobowych będzie możliwe w sytuacji, w której samochód ten będzie wykorzystywany wy­łącznie w celach służbowych, co powinno być również odpowied­nio udokumentowane (poprzez
prowadzenie odpowiedniej ewi­dencji).

Podsumowując, planowana od 2019 r. nowelizacja przepisów dotyczy zarówno podatników CIT oraz PIT (przy PIT z pewnymi odrębnościami). Jeżeli znoweli­zowane przepisy wejdą w życie, nie będzie to oznaczało auto­matycznej utraty przywilejów związanych z korzystaniem ze służbowego samochodu osobo­wego w oparciu o inny stosunek prawny niż tytuł własności.

Zmiana zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi umowy leasingu samochodów osobowych, które zostały za­warte przed dniem 1 stycznia 2019 r. pod pewnymi warunkami nadal będą mogły być objęte „starymi” (tj. obecnymi) zasa­dami podatkowymi. Natomiast w odniesieniu do umów, które będą zmienione, odnowione lub zawarte po dniu 31 grudnia 2018 r. stosowane mają być „nowe przepisy”.

Z uwagi na zakres projektu ustawy zmieniającej, podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na dotychczasowy me­chanizm rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi w swoich firmach. Dodatkowo powinni oni zweryfi­kować nowe zasady, które mogą w istotny sposób wpłynąć na dotychczasowe rozliczenia CIT oraz PIT.

Autorem jest Kancelaria Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 09.01.2019
Aktualizacja: 09.01.2019