Fortech Consulting o sytuacji w hotelarstwie: Rzeczywistość, decyzje, przyszłość

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Powinien zostać wstrzymany pobór wszelkich danin publicznoprawnych na okres pandemii, powinny zostać dofinansowane wszystkie zachowane stanowiska pracy w wysokości 40-50 proc. dotychczasowych pensji (a nie tylko średniej krajowej), wreszcie powinno nastąpić odroczenie zapłaty rat kredytów bankowych – podkreśla Marcin J. Podobas, założyciel i partner zarządzający Fortech Consulting.
Pomoc rządu a oczekiwania branży

Na tzw. pakiet antykryzysowy składają się: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwią­zaniach związanych z zapobiega­niem, przeciwdziałaniem i zwal­czaniem COVID-19 (specustawa); ustawa o zmianie ustawy o sys­temie instytucji rozwoju (PFR), a także projekt ustawy o udzie­laniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony. Dla mnie sam fakt, że rozmawiamy o trzech ustawach – łącznie o ponad 200 stronach dokumentów zapisanych skom­plikowanym językiem pełnym zastrzeżeń, wykluczeń i wyjątków świadczy o tym, że w Polsce cały czas mamy problem ze stano­wieniem jasnego i zrozumiałego prawa. Zwłaszcza w sytuacji ta­kiej jak teraz, kiedy potrzebne są działania natychmiastowe. Czy ktoś kto dzisiaj walczy o życie musi do celu zapoznania się i zro­zumienia zapisów ww. ustaw za­trudniać prawników i doradców podatkowych? Próbuję od wielu dni przebrnąć przez te propozycje i nie rozumiem powodu, dla któ­rego jest taki stopień komplikacji tych zapisów. Życzę powodzenia każdemu przedsiębiorcy w usta­leniu co mu się należy i na co może liczyć.

O pomocy dedykowanej spe­cjalnie branży turystycznej wła­ściwie do tej pory nie ma mowy, rząd tak jakby nie zauważał, że nasza branża najbardziej ucier­pi, a tym samym powinna być wspomożona najbardziej. Trud­no mówić jako o poważnej pro­pozycji o pomyśle dotyczącym możliwości wydłużenia okresu zwrotu zaliczek za wszelkie im­prezy, wydarzenia grupowe do 180 dni – to nic innego jak prze­rzucanie problemu na inny pod­miot (nierzadko osobę fizyczną) czegoś, co powinno zrobić Pań­stwo.

Tymczasem pomoc powinna być udzielana wszystkim tj. sa­mozatrudnionym, małym, śred­nim i dużym firmom z naszej branży i w miarę możliwości au­tomatycznie tzn. bez wypełniania wniosków, składania zaświad­czeń, wyliczania algorytmów itd. Urzędy Skarbowe naprawdę wszystko o nas wiedzą. Dlate­go powinien zostać wstrzymany pobór wszelkich danin publicz­noprawnych na okres pandemii, powinny zostać dofinansowane wszystkie zachowane stanowiska pracy w wysokości 40-50 proc. dotychczasowych pensji (a nie tylko średniej krajowej), wresz­cie powinno nastąpić odroczenie zapłaty rat kredytów bankowych – to jedno już się samo dzieje bez pomocy Państwa, banki ko­mercyjne słusznie wyszły z zało­żenia, że i tak te pieniądze sobie odbiorą przesuwając po prostu harmonogramy spłat. Państwo natomiast powinno zaoferować każdemu przedsiębiorstwu, które się zgłosi, nieoprocentowaną po­życzkę płynnościową do np. max. wysokości 6-krotnych miesięcz­nych kosztów stałych z ostatnie­go półrocza, którą pożyczkobior­ca mógłby spłacać przez okres do pięciu lat i która pozwoliłaby de facto utrzymać wielu firmom niezbędną płynność i przetrwać kryzys.

Ktoś powie, że to dużo droż­sze i kosztowne propozycje niż te, które proponuje rząd. Oczy­wiście, że tak – ale czy policzono ile będzie Państwo kosztować upadłość firm i wzrost bezro­bocia? Ile czasu (i pieniędzy) będziemy potrzebować na po­wrót do wyników gospodarczych sprzed pandemii? Jakie straty Skarb Państwa poniesie jeżeli nie udzieli realnej pomocy? Oba­wiam się, że straty Państwa będą dużo wyższe, a negatywne skutki wszelkich ewentualnych zanie­chań dzisiaj odczujemy wszyscy przez wiele lat.

Mówiłem o tym już wcześniej – rząd może niezbędne na po­moc środki starać się pozyskać z emisji obligacji dolarowych lub euroobligacji. Emisja długu przy tak wysokich kursach walut, ja­kie mamy obecnie spowoduje, że…

Cały artykuł publikujemy w:

ŚWIAT HOTELI: luty-marzec 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 30.04.2020
Aktualizacja: 30.04.2020