Jacek Bijak, Qubus Hotel: Istotne są plany naprawcze hoteli

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Sprawiedli­wie trzeba oddać, iż duża część państwowych form po­mocowych była dość ade­kwatna, trafiona w porę i poza biurokracją przebiegała bez więk­szych problemów. Niemniej jesz­cze większa część sukcesu zależa­ła od wewnętrznych działań hoteli ukierunkowanych na skuteczne plany naprawcze, restrukturyza­cje i reżim kosztowy – mówi w komentarzu do naszego wydania „Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2021” Jacek Bijak, dyrektor sprzedaży i marketingu Qubus Hotel.

Sytuację na rynku ho­telarskim w 2021 roku łączą wspólne mianowniki. Pierwszym jest niepewność, po­wiązana z sytuacją epidemiczną w Polsce oraz idące za nią ograni­czenia administracyjne. Zmusiło to hotele i sieci do planowania krótkookresowego oraz jeszcze większej elastyczności w wymia­rze operacyjnym. Skutkiem dyna­micznych zmian przepisów sani­tarnych było ograniczenie zakre­su usług i ich limitowanie. Z kolei konsekwencją tych działań były reakcje gości wyrażone w niż­szych opiniach. Nieprecyzyjne prawo dawało pole do szerokich interpretacji. Nierzadko nadmiarowe samoograniczenia działalności firm, były intencją działania właśnie w literze prawa.

Problemem były również niejasne reguły wprowadzania samych ob­ostrzeń, które niepoparte rzetel­nymi badaniami miały w oczach hotelarzy charakter przereago­wanych działań politycznych. W dalszym ciągu bowiem nie­pewność najbliższego okresu jesiennego powoduje podtrzy­manie niepokoju i zachwianie poczucia bezpieczeństwa w prowadzeniu biznesu. Dotyczy to w szcze­gólności hoteli kon­ferencyjnych czy wielkomiejskich, które nie od­czuły znaczącej poprawy z racji geograficznych i behawioral­nych różnic w po­pycie. Sprawiedli­wie trzeba jednak oddać, iż duża część państwowych form po­mocowych była dość ade­kwatna. Trafiona w porę i poza biurokracją przebiegała bez więk­szych problemów. Niemniej jesz­cze większa część sukcesu zależa­ła od wewnętrznych działań hoteli ukierunkowanych na skuteczne plany naprawcze, restrukturyza­cje i reżim kosztowy.

ŚWIAT HOTELI – WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Powyższe aspekty doprowadzi­ły jednak do zjawiska dużego od­pływu pracowników poza hotelar­stwo. Z pewnością retencja kadry, to kolejny globalny problem bran­ży. Zwłaszcza w obliczu już wy­stępującej niedostatecznej ilości specjalistów, ale także pracowni­ków liniowych. Tutaj na znaczeniu zyska formuła zatrudnienia perso­nelu, atrakcyjność i wizja ścieżek kariery, ale i etyka działania hoteli w obszarze employer brandingu. Kolejnym elementem bę­dzie odbudowanie rentowności. W większości miast w Polsce jest problem niższej średniej ceny, któ­ra w kontekście galopującej inflacji stanowi duże wyzwanie. Udany se­zon letni daje oddech, perspektywę, ale z drugiej strony coraz częściej dające się zauważyć nieracjonalne zachowania rynku i wojny cenowe. Kluczowy będzie powrót gości za­granicznych skłonnych do wyda­wania większych środków na czas wolny, a także koniunktura gospo­darcza. Ona zapewni zwiększenie poziomu konsumpcji i uwolnienie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydaje się, że wszyscy wierzą że będzie lepiej, choć nic nie stanie się samo. Prognozy makroekonomiczne wyrażone planowanym PKB powinny cieszyć, motywować ale nie uspokajać.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 19.10.2021
Aktualizacja: 19.10.2021