Opolskie: rozwój turystyki dzięki RPO

Udostępnij artykuł

W ramach RPO dofinansowanie sektora turystycznego odbywa się w dwóch poddziałaniach 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa oraz 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny.

Dotychczas w ramach poddziałania 1.4.1 zostały ogłoszone dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Zainteresowanie konkursami znacznie przerosło nasze oczekiwania, wartość złożonych projektów, aż o 300 proc. przekroczyła alokację przeznaczoną na nabory. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zostało wybranych i zaakceptowanych 108 projektów o łącznej wartości prawie 240 mln zł. Dotychczas podpisano umowy z 48 przedsiębiorcami na realizację projektów o wartości przekraczającej 108 mln zł. Zakres wybranych projektów jest bardzo zróżnicowany – od budowy obiektów hotelowych poprzez tworzenie centrów rozrywki i rekreacji po dofinansowania restauracji. W ramach poddziałania planowany jest jeszcze jeden nabór w grudniu 2012 roku.

W ramach poddziałania 1.4.2 przeprowadzono jeden nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Do konkursu przystąpiło 26 podmiotów publicznych, łączna wartość złożonych projektów wyniosła ponad 217 mln zł, co stanowiło 400 proc. alokacji przeznaczonej na konkurs. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zostało wybranych 16 projektów o łącznej wartości ponad 145 mln zł. W ramach poddziałania realizowane są również projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju turystyki w regionie. Na chwilę obecną realizowane są projekty polegające na stworzeniu bazy turystyczno-noclegowej na przedgórzu Gór Opawskich oraz w Dolinie Małej Panwi, w Opolu realizowany jest projekt polegający na zagospodarowaniu terenów wzdłuż Odry. W najbliższym czasie rozpocznie się również wdrażanie projektu renowacji zabytkowego zamku w Mosznej wraz z utworzeniem Regionalnego Ośrodka Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej
 

Opublikowano: 17.06.2010
Aktualizacja: 17.06.2010