Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych apeluje do premiera

Udostępnij artykuł
Pismo jest związane z nasilającymi się w ostatnich tygodniach kontrolami celno-skarbowymi prowadzonymi w zakresie prawidłowości wyliczenia podatku akcyzowego w małych browarach. Nie dość, że intensyfikacja działań kontrolnych następuje w najtrudniejszym dla małych browarów okresie kryzysu spowodowanego lockdownami, działania służb celno-skarbowych wyraźnie zmierzają w kierunku podważenia prawa do stosowania obniżonej stawki akcyzy w wielu małych browarach, co stoi w sprzeczności z wolą ustawodawcy unijnego w zakresie ulg w podatku akcyzowym dla małych browarów oraz nadrzędną intencją wsparcia małych browarów leżącą u podstaw tych przepisów – czytamy w oświadczeniu PSBR.

Pismo w formie listu otwartego skierowane zostało do wiadomości Marszałków Sejmu RP i Senatu RP, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina, ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego, a także posłów i senatorów.

Szanowny Panie Premierze!

Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym najmniejsze browary w Polsce. W znakomitej
większości stanowimy firmy rodzinne lub przedsięwzięcia zapaleńców, którzy swoją pasję
postanowili przenieść na profesjonalny poziom. Jesteśmy polskimi przedsiębiorcami, którzy
bez dużego zaplecza kapitałowego podjęli się działania na wysoce konkurencyjnym, zdominowanym
przez wielki międzynarodowy kapitał, rynku. Piwa przez nas oferowane to jakościowe produkty
mające na celu pokazywanie najwyższych i wyjątkowych walorów smakowych i szerzenie
odpowiedzialnej kultury piwa. Kultury piwa, którą od dziesięciu lat zmieniamy, kierując się smakiem,
poszukiwaniem wyjątkowych doznań sensorycznych czy ciekawą recepturą piwa. Oferując
wytworzone rzemieślniczymi metodami piwa premium, w sposób oczywisty realizujemy misję
podnoszenia kultury i zmiany struktury spożycia alkoholu w Polsce. Odkąd zapoczątkowaliśmy piwną
rewolucję, utworzyliśmy z niczego około dwa tysiące nowych miejsc pracy w całej Polsce.
Reprezentując społeczność najmniejszych browarów w Polsce, wyrażamy zdecydowany protest
przeciwko mającym aktualnie miejsce w wielu małych browarach kontrolom celno-skarbowym
w zakresie wyliczenia wysokości podatku akcyzowego, których jednoznacznym celem
jest pozbawienie kontrolowanych browarów prawa do stosowania należnego im 50-procentowego
zwolnienia w podatku akcyzowym w zakresie produkcji sprzedanej do przedsiębiorców potocznie
określanych browarami kontraktowymi.

Protestujemy w szczególności przeciwko:
• charakterowi kontroli, który jednoznacznie wskazuje na dążenie kontrolujących do realizacji
fiskalnej z góry postawionej tezy, która nie ma pokrycia w stanie faktycznym,
• prowadzeniu kontroli w sytuacji niejednoznaczności przepisów, które stosowane są w sposób
wypaczający ducha dyrektywy unijnej, która ma wspierać najmniejszych producentów
piwa, nie zaś równać ich w obowiązkach akcyzowych z wielkimi koncernami,
• prowadzeniu kontroli podczas pandemii, która sama w sobie stanowi potężne zagrożenie
dla istnienia wielu małych browarów – poprzez lockdown zamknięto około 95% rynku zbytu
dla najmniejszych browarów sprzedających swoje piwa głównie w lokalach gastronomicznych.
W związku z powyższym zwracamy się do Pana Premiera z apelem o:
• niezwłoczne wstrzymanie wszystkich kontroli skarbowo-celnych prowadzonych w małych
browarach, zmierzających do zakwestionowania ich prawa do 50-procentowego zwolnienia
z podatku akcyzowego, do czasu rozstrzygnięć wnioskowanych w punktach poniżej,
• podjęcie konsultacji społecznych ze środowiskiem małych browarów w celu pilnego
doprowadzenia do stosownego doprecyzowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w taki sposób by przepisy rozporządzenia
jednoznacznie odzwierciedlały intencje ustawodawcy unijnego wyrażone w dyrektywie
unijnej.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE grudzień 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Jednoznacznym i nadrzędnym celem dyrektywy unijnej (Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia
19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu
i napojów alkoholowych) jest wsparcie najmniejszych producentów piwa. Przejawem
tego wsparcia jest 50-procentowe zwolnienie z podatku akcyzowego dla małych browarów,
a wprowadzony warunek zwolnienia w postaci nie wytwarzania piwa na podstawie licencji od innych
przedsiębiorców ma w zamyśle ustawodawcy pełnić swoją rolę w odniesieniu do dużych producentów piwa, tak by podmiot niespełniający warunku wielkościowego do zastosowania zwolnienia, nie realizował produkcji w wielu małych podmiotach jednocześnie, wykorzystując w sposób nieuprawniony prawo do zwolnienia.

Art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. sprawie harmonizacji
struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych określa, że do celów stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego przez pojęcie „niezależny, mały browar” rozumie się browar, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od wszelkich innych browarów, mieści się w budynkach usytuowanych poza terenem należącym do jakiegokolwiek innego browaru i nie działa na mocy licencji. Właściwa wykładnia tego przepisu powinna prowadzić do jednoznacznego wniosku,
że wyłącza on zwolnienie przy działaniu w warunkach zależności lub na licencji innego browaru
przekraczającego limity zwolnienia.

Tymczasem organy podatkowe w prowadzonych kontrolach wykorzystują okoliczność jakiejkolwiek
współpracy przy tworzeniu i oznaczaniu piwa pomiędzy podmiotami do sformułowania zarzutu
działania na mocy licencji i do pozbawienia prawa do obniżonej stawki podatku akcyzowego, również
w przypadku tzw. browarów kontraktowych, nie wytwarzających piwa. Nieuregulowanie w ustawach podatkowych pojęcia „działania na mocy licencji” narusza zasadę legalizmu i zasadę zaufania obywateli do organów Państwa i prowadzi do szeregu sporów z organami podatkowymi.

JUŻ WKRÓTCE
RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2021
>> prosimy kliknąć po szczegóły <<

Działanie administracji skarbowo-celnej polegające na wykorzystaniu powyższych przepisów
do kwestionowania prawa do zwolnienia w podatku akcyzowym w stosunku do małych, niezależnych
browarów jest sprzeczne z wolą ustawodawcy unijnego, jak i nadrzędną ideą przedmiotowych
przepisów, które mają służyć wsparciu małych, niezależnych browarów, a nie równaniu ich
w obowiązkach akcyzowych do największych browarów, będących w rękach międzynarodowych
koncernów.

Szczególną rolę w rozwoju polskiego piwowarstwa rzemieślniczego odegrały tzw. browary
kontraktowe, czyli przedsiębiorcy, pozbawieni co prawda własnych instalacji browarniczych,
jak i zgromadzonego kapitału na inwestycje w takowe, jednakowoż posiadający odpowiednią wiedzę,
wizję i wyczucie rynkowe wystarczające by rozwijać rynek piw rzemieślniczych i zaspokajać potrzeby
konsumentów w zakresie wysoce pożądanych produktów. Dzięki takim inicjatywom
oraz realizowanej na ich zamówienie produkcji piwa uratowano wiele tradycyjnych polskich
browarów, podniesiono świadomość biznesową wielu kolejnych, a także zapoczątkowano trend,
którego rezultatem jest powstanie kilkuset małych browarów rzemieślniczych w Polsce.

Szanowny Panie Premierze! Wielokrotnie deklarował Pan i przejawiał wsparcie nie tylko dla wszystkich polskich małych przedsiębiorców, ale wprost dla polskich małych producentów piwa. Pana zasługą, jeszcze jako Ministra Finansów, było podniesienie zwolnienia od podatku akcyzowego do 50% dla wszystkich browarów produkujących do 200 tys. hl piwa rocznie, które weszło w życie od 2018 roku. Wielokrotnie deklarował Pan sympatię dla polskiego piwa rzemieślniczego, chętnie odwiedzał Pan lokale z polskim piwem rzemieślniczym, zapraszając tam również gości zagranicznych, jak choćby podczas spotkania przywódców Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie we wrześniu tego roku. Wyrażamy nadzieję, że środowisko polskich małych browarów może nadal na Pana liczyć i podejmie Pan stosowne działania na rzecz zapewnienia nam rzeczywistego wsparcia, zagwarantowanego
ustawodawstwem unijnym.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych
Marek Kamiński – Prezes Zarządu
Piotr Sosin – Wiceprezes Zarządu
Ziemowit Fałat – Członek Zarządu
Grzegorz Ziemian – Członek Zarządu

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 29.12.2020
Aktualizacja: 29.12.2020