Rada Ministrów przedłuża pomoc z tarczy branżowej o kolejny miesiąc

Będą mogły z niej skorzystać także firmy, które wykażą spadek przychodów w stosunku do września 2020 r. Przedsiębiorcy będą mogli także ubiegać się o postojowe, niezależnie od tego, czy otrzymali je w przeszłości.

To dodatkowe formy wsparcia dla  przedsiębiorców, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii koronawirusa – powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

4 instrumenty wsparcia z tarczy branżowej w kolejnym miesiącu

Uchwalona  w grudniu 2020 r. tzw. tarcza branżowa  przewiduje możliwość wydawania przez Radę Ministrów rozporządzeń, które stanowią narzędzie do wprowadzania nowych i modyfikacji obowiązujących form udzielania pomocy dla przedsiębiorców. W ten sposób rząd może przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe. Dodatkowo objąć pomocą kolejne inne branże, jeżeli wymaga tego sytuacja. 

Rada Ministrów wydała 19 stycznia br. rozporządzenie o przedłużeniu i rozszerzenia pomocy z tarczy branżowej. Jego przepisy straciły moc 28 lutego 2021 r. i zostaną zastąpione nowym rozporządzeniem, które zostało w piątek przyjęte przez rząd. 

Kto otrzyma wsparcie?

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

Co istotne otrzyma je przedsiębiorca, który na dzień 30 listopada 2020r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, tylko kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z.

Przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020.

Świadczenia postojowe

Przyznaje się świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, na zasadach określonych osobie, która na dzień 30listopada 2020r. prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

1)47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
2)91.02.Z,
3)49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C,82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Może je otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, który na dzień 30listopada 2020r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

1)47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
2)91.02.Z,
3)49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C,82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

Zwolnienie dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r. albo za okres od dnia 1 grudnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021r. Dotyczy płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 listopada 2020r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

1)47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
2)49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Rozporządzenie do tarczy branżowej – jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać pomoc

Przewidziana rozporządzeniem pomoc jest adresowana do tych branż polskiej gospodarki, które są obecnie najbardziej dotknięte skutkami kolejnej fali pandemii koronawirusa. 

Głównymi warunkami skorzystania z instrumentów wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. Dodatkowo wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc. w odpowiednich okresach porównawczych.

Rząd zdecydował w przepisach nowego rozporządzenia o:

  • wprowadzeniu dodatkowego okresu, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów. Osoby składające wnioski mogły odnieść się już nie tylko do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy czy analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także do września 2020 r.,
  • możliwości uzyskania świadczenia postojowego bez względu na fakt pobrania tego rodzaju wsparcia w przeszłości.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.