Gheorghe Marian Cristescu o rozwoju, działaniach w czasie pandemii i planach

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Po znakomitym dla naszej spółki 2019 roku oraz początku 2020, który rozpoczęliśmy z jeszcze większym rozpędem, szybko mu­sieliśmy zmienić strategię działa­nia ze względu na napływają­ce z Azji niepokojące wieści o koronawirusie. Od początku byliśmy przekonani, że ta sytuacja prędzej czy póź­niej będzie miała wpływ na rynek hotelowy w Europie i Polsce, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak silnie skutki będą odczuwane już niebawem na całym świecie – powiedział w komentarzu do naszego specjalnego wydania „Rynek Hotelarski w Polsce – Raport 2020” Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego.

Rok 2020 z dzisiejszej perspektywy będzie wymagał od nas dużej mo­bilizacji, aby zamknąć go z wynikiem po­zytywnym, zabezpie­czając jedno­cześnie miejsca pra­cy dla naszych pracowników. Tak jak nieraz wspominałem — to nie mury stanowią prawdziwą wartość firmy, tylko jej pracownicy. Skoro przez tyle lat udało się zbudować taki świetny zespół fachowców, to chcemy nadal z nimi rozwijać naszą firmę. To, co pozostało niezmien­ne to plany inwestycyjne spółki, które zostały zintensyfikowane, a prace idą pełną parą. Niedługo kończymy przed czasem remont hotelu Courtyard. Rozwijamy rów­nież w dalszym ciągu naszą współ­pracę strategiczną ze spółką PHN, z którą obecnie dzierżawimy hotel Regent Warsaw oraz intensyfiku­jemy prace związane z inwestycją w Międzywodziu czy w Warszawie, gdzie pod szyldem marki Vīb będą funkcjonowały Apartamenty Zgo­da. Ponadto, wybraliśmy firmę ar­chitektoniczną, która przygotowa­ła projekt hotelu Royal Le Méridien w Krakowie. Informowaliśmy także o podpisaniu umowy z siecią Best Western oraz Marriott Internatio­nal na gruntowny remont pięciu hoteli z grupy PHH. Kolejną ważną inwestycją naszej grupy będzie bu­dowa wspólnie z Pomorskim Uni­wersytetem Medycznym akade­mika o podwyższonym standardzie w Szczecinie. Poszukujemy no­wych inwestycji i widzimy, że bu­dowa nowoczesnych akademików ma w sobie bardzo duży potencjał. W ciągu najbliższych trzech lat bę­dziemy chcieli realizować kolejne podobne inwestycje.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Podczas pandemii skupiliśmy się na wsparciu społeczeństwa i myślę, że zdaliśmy ten egzamin. Otrzymaliśmy bardzo dużo wy­razów wdzięczności i szacunku od społeczności medycznej, ale również od różnych innych środo­wisk. Dzięki naszym działaniom prospołecznym, które były bardzo widoczne na polskim rynku, udało nam się wzmocnić pozytywny ob­raz hotelarzy. Z naszej strony była to pewnego rodzaju misja, którą spełniliśmy. Wraz z zespołem włą­czyliśmy się również we wsparcie rynku turystycznego i hotelarstwa, a w rozmowach z ministerstwem rozwoju i finansów, wspólnie z in­nymi znakomitymi kolegami z ryn­ku turystycznego udało nam się wiele osiągnąć dla branży. Jesteśmy w pełni świadomi, że bez takiego wspar­cia, jakim była tarcza antykryzysowa oraz finansowa wiele pod­miotów hotelarskich już dzisiaj przestałoby istnieć. W tym momen­cie, w którym się zna­leźliśmy, należy również odróżnić sytuację ho­teli miejskich, bizneso­wych od turystycznych. Ten sezon wakacyjny jest dość łaskawy dla tych ostatnich i ob­serwujemy wzmożoną aktywność turystów.

Niestety biznesowe obiekty działają tylko na 10-20 proc. swoich możliwości i bez dal­szych etapów odmrożenia nie je­steśmy sami w stanie zmienić tej sytuacji. Jest to mocno uzależnione od decyzji odmrożenia wyjazdów służbowych, delegacji i organizo­wania większych szkoleń przez firmy korporacyjne. Obowiąz­kiem hotelarzy jest dzisiaj przede wszystkim dbanie o bezpieczeń­stwo i zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych zarówno dla gości, jak i pracowników, aby zminimalizować ryzyko zakażeń. Musimy pokazać, że w hotelach można przebywać bezpiecznie, za­równo prywatnie, jak i służbowo. Pokładam również wielkie nadzieje w związku z bonem turystycznym. Jako współinicjator tego programu będę śledził, jaki będzie miał wpływ na zwiększenie sprzedaży w hote­lach. Liczymy przede wszystkim na to, że będzie oddziaływał na hotele turystyczne, najlepiej po wysokim sezonie. Liczę również na city break w hotelach miejskich. Jeżeli chodzi o perspektywy hotelarstwa w na­stępnych latach, to duże nadzieje pokładamy w Krajowym Progra­mie Odbudowy, który powstaje przy Ministerstwie Funduszy i Po­lityki Regionalnej. Widzę szanse na kolejne innowacje i modernizacje naszej firmy. Zgłosiliśmy już kilka projektów związanych z budżetem tego programu i czekamy na decy­zje dotyczące ich finansowania.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 16.09.2020
Aktualizacja: 16.09.2020