Pożyczki dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią

Udostępnij artykuł

W ramach konkursu dofinansowaniu podlegać będą projekty polegające na utworzeniu nowych lub powiększaniu kapitału istniejących funduszy pożyczkowych. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie na dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych, które będą udzielały preferencyjnych pożyczek, z możliwością częściowego umorzenia, mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi spowodowanymi działaniem siły wyższej.

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru wynosi 32 492 000 zł. Pożyczki otrzymają mikro, mali i średni przedsiębiorcy (czyli np. spółki prowadzące działalność hotelową lub gastronomiczną) działający na terenie województwa małopolskiego,

Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych. W okresie realizacji projektu maksymalny poziom oprocentowania udzielonej pożyczki nie będzie mógł przekroczyć progu 4 proc. w skali roku. Fundusze pożyczkowe w okresie realizacji projektu nie będą również pobierały od podmiotów żadnych opłat związanych z przyznaniem i udzieleniem pożyczki typu prowizja, marża, ubezpieczenie itp.

 

Opublikowano: 02.07.2010
Aktualizacja: 02.07.2010