Tarcza branżowa 6.0 podpisana przez prezydenta – warunki otrzymania wsparcia

Udostępnij artykuł
Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę – to główne rozwiązania – przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej.
Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej 

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to: 

• zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,

• jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże, 

• dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł, 

• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące,

• zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE październik-listopad 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Kluczowy numer PKD

Przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z,56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z,56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,59.13.Z,59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A,82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy uprawniony jest przedsiębiorca:

1) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;

2) który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości;

3) wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

JUŻ WKRÓTCE
RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2021
>> prosimy kliknąć po szczegóły <<

Dofinansowanie 2000 zł na pracownika

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Jednak nie przysługuje ono do wynagrodzeń pracowników:

1 )których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

2) zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Składanie wniosku

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy jest składany w postaci elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia, do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy i zawiera w szczególności:

1)informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie pracowników, których to świadczenie dotyczy;

2) oświadczenie oprowadzeniu na dzień 30 września 2020r. działalności gospodarczej,

3) oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

4) oświadczenie o spełnianiu warunków,

5) oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, z uwzględnieniem ust.4 i 5;

6)oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionego organu;

7)oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

RYNEK GASTRONOMICZNY W POLSCE – RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Dodatkowe warunki

Do obowiązków przedsiębiorcy, który zawarł umowę oświadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, należy:

1)niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;

2)powiadamianie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków;

3)rozliczenie otrzymanego dofinansowania i złożenie dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30dni od zakończenia okresu dofinansowania;

4)zwrot niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;

5)poddanie się kontroli dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.
W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa pkt. 1, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu całego dofinansowania otrzymanego do wynagrodzenia tego pracownika. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do dnia 28lutego 2021 r.

Zwolnienie ze składek ZUS

Przedsiębiorcy, którzy w ramach tarczy antykryzysowej 6.0 będą chcieli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe.

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza tzw. tarczę antykryzysową 6.0. Zakłada ona m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD. Aby skorzystać z tego zwolnienia, trzeba pamiętać o złożeniu dokumentów rozliczeniowych w odpowiednim czasie tj. do końca 2020 roku.

Przedsiębiorcy (do 100 ubezpieczonych), mogą przekazywać dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem aplikacji ePłatnik dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dzięki tej aplikacji można wypełniać i wysyłać dokumenty przez internet, wykorzystując dane bezpośrednio z bazy ZUS. Aplikacja ePłatnik jest bezpłatna.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe 

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł. 

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. 

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia. 

Tym razem wsparcie kierowane jest do konkretnych branż. Dlatego konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów. 

W myśl nowelizacji rząd będzie mógł, w drodze rozporządzenia, przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, a także objąć pomocą kolejne/ inne branże, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. 

Dotacja do 5 tys. zł 

O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Z wyliczeń wynika, że otrzyma ją ok. 240 tys. przedsiębiorców, łącznie na kwotę ok. 1,2 mld zł. Będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. 

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki: 

• na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności, 

• na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej, 

• przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.   

Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl. 

Zgodnie z przepisami rząd będzie mógł drogą rozporządzenia upoważnić powiatowe urzędy pracy do przyznania kolejnej ewentualnej dotacji, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. 

Treść całego rozporządzenia jest dostępna TUTAJ.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE – RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 17.12.2020
Aktualizacja: 17.12.2020