Z ubezpieczeniem bezpieczniej

Udostępnij artykuł

System ubezpieczeń gospodarczych należy do większej części procesu zwanego zarządzaniem ryzykiem. Od lat 70. ubiegłego stulecia zarządzanie ryzykiem jest stale doskonalone. Najprościej mówiąc, owe zarządzanie zajmuje się identyfikacją ryzyka, którego występowanie wiąże się z prawdopodobieństwem wyrządzenia szkody oraz odpowiada na pytania, jak się ich pozbyć, które ryzyko i gdzie sprzedać oraz jak zminimalizować pozostałe. Jednym z elementów zarządzania ryzykiem w zakresie jego przeniesienia jest korzystanie z działalność ubezpieczycieli.
Wyodrębnianie szkód
W działalności hotelarskiej należy wyodrębnić te szkody, których pojawienie się może wywołać duże straty, z którymi właściciele sami mogą sobie nie poradzić, szkody, które występują często i ich obsługę warto powierzyć ubezpieczycielom oraz szkody katastroficzne.
Zatem do ubezpieczenia powinniśmy skierować ryzyko, które może wywołać: spalenie budynku, wyposażenia lub mienia gości; zalanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych wywołane awarią lub działaniem innych osób; kradzież powierzonego mienia lub drogocennego wyposażenia obiektu; zdewastowanie wyposażenia lub zabudowy hotelu, w tym pokoi gościnnych, restauracji, sal konferencyjnych itp.
Do ryzyka, które bezwzględnie trzeba ubezpieczyć należy odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia hotelu, gastronomii i posiadania budynków i budowli oraz eksploatacji urządzeń, basenów, sauny itp.
Produkt dla hotelarzy
Podstawowym produktem dla prowadzących hotele będą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia hoteli. W zakresie ochrony ubezpieczeniowej mieszczą się szkody na osobie wyrządzone gościom i innym osobom trzecim. Tutaj można wykupić ubezpieczenie mienia, które należy do gości, zostało nam powierzone w celu przechowania albo należy do innych osób trzecich.
Zasady wypłaty odszkodowania z tego tytułu wynikają z obowiązującego systemu prawnego, na którego podstawie można żądać od prowadzącego hotel naprawienia powstałej szkody. Inaczej mówiąc, tylko jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, to ubezpieczyciel będzie zobowiązany na podstawie umowy ubezpieczenia wypłacić odszkodowanie (odpowiedzialność deliktowa). Wysokość wypłaconego odszkodowania zależy także w pierwszej kolejności od zasad prawnych, a w drugiej od wysokości przyjętych do umowy sum limitujących pojedyncze szkody oraz sumy gwarancyjnej, stanowiącej górną granicę dla przyznawanych kwot.
Ważne dla hotelarza będzie ubezpieczenie posiadanego mienia, w tym powierzonego przez gości, wniesionego przez nich do hotelu oraz mienia wykorzystywanego do działalności. Należy także pamiętać o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą zatrucie produktami z restauracji czy baru.
Odpowiedzialność cywilna
Na rynku istnieją dwa rodzaje produktów ubezpieczeniowych, które obejmują ryzyko odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności z umowy zawartej przez hotel z klientami oraz mienia własnego lub powierzonego, w tym w zakresie dewastacji.
Pierwszą grupę stanowią produkty tzw. dedykowane konkretnym ubezpieczonym. Chodzi o stworzenie warunków ubezpieczenia, które można bez modyfikacji zastosować dla wszystkich hotelarzy.
Do drugiej grupy zaliczamy te umowy, które można wykorzystać dla każdej działalności i uzupełnić odrębnymi umowami w zakresie poszczególnego ryzyka.
Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Przy wyborze należy kierować się czynnikami ekonomicznymi, mając na uwadze to, że w drugim przypadku możemy negocjować każdą umowę osobno. Z pierwszego rozwiązania skorzystają zapewne podmioty wybierające niskie sumy ubezpieczenia mienia, posiadające stosunkowo niewielkiej wartości budynki i wyposażenie lub liczbę pokoi gościnnych.
Ubezpieczenie można także dostosować do swoich potrzeb, dokonując wyboru standardowych ubezpieczeń, jakie oferuje na rynku większość ubezpieczycieli. W tym wypadku warto jednak skorzystać z pomocy osób mających stosowne doświadczenie.
Pamiętajmy, że produkty skomponowane pozwalają na ich łatwą sprzedaż agentom ubezpieczeniowym, co nie zawsze musi sprzyjać ubezpieczonemu.
Każdy prowadzący hotel musi obowiązkowo zabezpieczyć mienie przed szkodą, zainstalować systemy przeciwpożarowe i alarmy – dymny, gazowy i przeciwkradzieżowy. Właściwe zabezpieczenie jest jednym z warunków wypłaty odszkodowania.
Wszystko, ale drożej
Warto na koniec wspomnieć o występowaniu na rynku tzw. ubezpieczeń od wszystkich rodzajów ryzyka. Ten typ warunków umowy obejmuje ubezpieczeniem każdy rodzaj ryzyka z wyłączeniem enumeratywnie wskazanych w wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Produkty te gwarantują z reguły większą ochronę ubezpieczeniową, ale za to bywają droższe.
Dokonanie wyboru właściwej oferty i negocjacje składki ubezpieczeniowej, to proces złożony. Można zająć się tym samemu lub skorzystać z brokerów ubezpieczeniowych, w których zakresie działalności zarządzanie ryzykiem jest elementem stałym i realizowanym bez opłat. Wynagrodzenie dla brokera z reguły wypłaca ubezpieczyciel w postaci prowizyjnej. Zdarza się jednak, że duże podmioty powierzając brokerowi prowadzenie poza zarządzaniem ryzykiem także obsługę szkodową lub organizację reklamacji klientów umawiają się z brokerem na osobne z tego tytułu wynagrodzenie.
 

Wojciech Fallach

Opublikowano: 21.04.2010
Aktualizacja: 21.04.2010