Polityka Prywatności

Udostępnij artykuł

BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., tel. 22 290 66 11, 664 463 089, e-mail: biuro@brogb2b.pl
MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
Warszawa dn. 20 maja 2018
POLITYKA PRYWATNOŚCI BROG B2B
ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI
Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę BROG B2B Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. ma zastosowanie do danych otrzymanych:
 poprzez formularze elektroniczne,
 w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe), oraz
 przez przedstawicieli spółki BROG B2B w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub
marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub
innych eventów, negocjacji itp.).
Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników oraz kandydatów do
pracy.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka BROG B2B Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Okopowej 47, 01-059 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710602, NIP 5272832533, REGON:
369057215
Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę BROG B2B prosimy
kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Okopowa 47
01-059 Warszawa
biuro@brogb2b.pl
tel. +48 (22) 22 290 66 11
Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty
Spółka BROG B2B może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np.
poprzez formularze elektroniczne lub w czasie konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od
pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).
W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych
spółce BROG B2B.
W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, spółka BROG B2B zbiera tylko podstawowe dane
BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., tel. 22 290 66 11, 664 463 089, e-mail: biuro@brogb2b.pl
MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w
związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.
Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są przez spółkę BROG B2B w określonych poniżej celach.
Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okresu
przetwarzania danych w tym celu.
I.
CEL: realizacja umowy lub zamówienia
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów .
W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a spółką BROG B2B, dane podane
przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
W przypadku formularzy elektronicznych służących do zamówienia prenumeraty podane dane będą
przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego czasopisma oraz w celu kontaktów z tym związanych oraz
ewentualnych rozliczeń.
W przypadku formularzy elektronicznych umożliwiających zapisanie się na konferencję lub inny event
organizowany przez spółkę BROG B2B podane dane będą przetwarzane w celu organizacji eventu oraz w
celu kontaktów z Panią/Panem związanych z tym eventem oraz ewentualnych rozliczeń.
II.
CEL: kontakty biznesowe
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub
zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli spółki BROG
B2B do celu kontaktów biznesowych.
Przedstawiciele spółki BROG B2B mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty
spółki BROG B2B, zaproszenia na konferencję lub event organizowany przez spółkę BROG B2B lub w
ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą
produktów, usług lub działalności spółki BROG B2B oraz inne informacje mające związek z obszarami
działalności spółki BROG B2B.
W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele spółki
BROG B2B mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie
i umacnianie relacji biznesowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych
zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
III.
CEL: newsletter
BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., tel. 22 290 66 11, 664 463 089, e-mail: biuro@brogb2b.pl
MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od spółki BROG B2B, Pani/Pana adres e-mail
będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną
przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o
ofercie i działalności spółki BROG B2B oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności spółki
BROG B2B.
Zwracamy uwagę, na to że niezależnie od zgody na newsletter, administratorzy mogą mieć podstawę do
przetwarzania Pani/Pana danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego
interesu administratora (zgodnie z pkt II).
IV.
CEL: odpowiedź na zapytanie
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)
W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail,
telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana
prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części
„DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Ta zgoda może zostać
cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem
zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.
V.
CEL: organizacja i promocja konferencji, eventu
PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji lub w innym wydarzeniu organizowanym przez spółkę
BROG B2B podane dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, hotelom oraz
innym podmiotom związanym z organizacją eventu. Informacja o prelegentach może być ponadto
udostępniana publicznie na stronie internetowej, w aplikacji eventowej oraz w materiałach promocyjnych i
konferencyjnych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, realizacja obowiązków oraz
promocja poprzez organizację eventów.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych
zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
VI.
CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy spółką BROG B2B, a innym
podmiotem
PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot,
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej
BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., tel. 22 290 66 11, 664 463 089, e-mail: biuro@brogb2b.pl
MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
pomiędzy spółką BROG B2B, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych
będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i
archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami
drugiej strony.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z
tego tytułu należnego wynagrodzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych
zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
VII.
CEL: współpraca z partnerem spółki BROG B2B
PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
W przypadku zainteresowania produktem lub usługą, których dystrybucja odbywa się przez sieć partnerów
spółki BROG B2B, Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione dedykowanemu partnerowi. Dotyczy to
sytuacji, gdy jest Pani/Pan potencjalnym lub obecnym klientem spółki BROG B2B, jak i sytuacji gdy stroną
umowy lub zamówienia jest/będzie Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, rozwój działalności i
rozwój sieci stałych partnerów.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych
zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
VIII.
CEL: kontakty z mediami i promowania w mediach działalności, usług i produktów spółki
BROG B2B
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)
W przypadku dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością
dziennikarską dane osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli spółki
BROG B2B z mediami i w celu promowania w mediach działalności, usług i produktów spółki BROG B2B.
W szczególności może to obejmować informowanie o ważnych wydarzeniach, działalności, produktach i
usługach oraz osiągnieciach spółki BROG B2B.
Podjęcie kontaktów z przedstawicielem spółki BROG B2B będzie traktowane jako zgoda na takie kontakty.
W przypadku wyrażenia zgody – zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu
prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
IX.
CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji
PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów
potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora
BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., tel. 22 290 66 11, 664 463 089, e-mail: biuro@brogb2b.pl
MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy
także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej
dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania
dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną
umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub
podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek
świadczenie (np. rezerwacja hotelu).
X.
CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed
roszczeniami
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów
Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w
inny sposób udostępnione spółce BROG B2B mogą być przetwarzane w celu archiwizacji informacji lub
dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków spółki BROG B2B oraz do celu dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko spółce BROG B2B.
Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub
zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na
jakiejkolwiek podstawie spółka BROG B2B była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana
rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.
Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego
tytułu należnego wynagrodzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych
zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
Konsekwencje niepodania danych
W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych
wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w
konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości zamówienia prenumeraty, udziału w
konferencji lub zapisu na newsletter.
W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli spółki BROG B2B w zakresie działań zakupowych,
sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie
podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.
W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego ze spółką z BROG B2B –
podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem
zawarcia i wykonania umowy.
Rezygnacja z newslettera
W przypadku wyrażenia zgody na newsletter – zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w
każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym
newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE
BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., tel. 22 290 66 11, 664 463 089, e-mail: biuro@brogb2b.pl
MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.
Jeżeli zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, ale nie złoży sprzeciwu na kontakty biznesowe, to
nadal możemy mieć podstawę, żeby kontaktować się z Panią/Panem w tym celu (pkt II. w części
PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA). Aby złożyć sprzeciw na
takie kontakty prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W
SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.
Uprawnienia
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :
1. dostępu do danych;
2. sprostowania danych;
3. usunięcia danych;
4. ograniczenia przetwarzania danych;
5. przenoszenia danych;
6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy
uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „DANE
KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.
Zwracamy uwagę na to, że :
 prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują
tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;
 administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o
ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne
do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na
przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją
ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu
marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych
w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., tel. 22 290 66 11, 664 463 089, e-mail: biuro@brogb2b.pl
MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich
Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach BROG B2B.
Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi spółka BROG B2B
podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych,
działań marketingowych oraz obsługi działalności spółki BROG B2B.
W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji lub w innym wydarzeniu – Pani/Pana dane mogą zostać
udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom
zaangażowanym w organizację eventu.
W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja
Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, spółki BROG B2B stosuje odpowiednie
zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub
organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).
Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul
ochrony danych prosimy kierować zgodnie
z informacjami podanymi w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH
OSOBOWYCH”.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych
przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności
gospodarczej lub zawodowej.
Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
Nota prawna
Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę BROG B2B stanowi dokument o
wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO
obowiązków informacyjnych spółki BROG B2B. Informacja jest jednocześnie utworem w rozumieniu
przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie. Zabrania się jej powielania lub wykorzystywania w
całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem.