Analiza rynku hotelarskiego w 2019 roku, czyli zanim nastała klęska

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] 2019 rok to okres prosperity polskiego hotelarstwa i stałego powiększania jego zasobów obserwowanego od początku 2000 roku. Po raz pierwszy w swojej historii, liczba hoteli w Polsce przekroczyła poziom 2,6 tys. (dokładnie 2635). W stosunku do 2018 roku w 2019 zwiększyła się statystycznie o kolejne 43 obiekty. To znacznie poniżej przeciętnej dla okresu 2000-2019 (86 hoteli).

W rzeczywistości w 2019 roku swoją działal­ność zarejestrowało 56 nowych hoteli, a zakończyło 13 wcześniej operujących hoteli. Jednak ten wyraźny spadek tempa przyrostu liczby hoteli dokładnie zaznacza się na wy­kresie nr 2. Wytłumaczeniem tego zjawiska jest obserwowa­ne od 2016 roku przesunięcie zainteresowania inwestorów z inwestycji stricte hotelarskich w kierunku parahotelarskich (al­ternatywnych), jak choćby bu­dynków przeznaczonych na tzw. krótkoterminowy wynajem, któ­re z różnych przyczyn nie mogły być kwalifikowane do kategorii „HOTELE”.

Ta zdawałoby się niekorzystna tendencja spadku tempa przy­rostu liczby hoteli, nie spowolni­ła jednak tempa wzrostu liczby pokoi. Ta wzrosła w 2019 roku o 5303 jednostki do poziomu 141 383.
Na ten przyrost złożyło się 5629 nowych pokoi i 326 wy­cofanych z rynku pokoi. Tempo przyrostu liczby pokoi odnoto­wane w 2019 roku było wyższe niż średnioroczne tempo 4558 pokoi w latach 2000-2018. Nie można zatem mówić o spowolnieniu rozwoju zasobów hotelowych w Polsce w 2019 roku. Wręcz odwrotnie, należy mówić o dalszym, wyraź­nym ich zwiększaniu w ubiegłym roku.
Inwestorzy hotelowi nadal bardzo odważnie angażowali się w realizację inwestycji hote­larskich traktując je jako pewne i stosunkowo mniej ryzykowne, w porównaniu do innych inwe­stycji. Pewnym przejawem takie­go podejścia jest to, że średnia statystyczna wielkość nowego obiektu mierzona liczbą pokoi była w 2019 roku wyjątkowo duża (123 pokoje), przy średniej wielko­ści hotelu w kraju na poziomie 54 pokoi i wymagała zaangażowania znacznych sił, wiedzy i środków finansowych.

Wartość zaangażowania

Szacujemy, że w 2019 roku in­westorzy zaangażowali w te in­westycje 2,776 miliardów złotych. To czwarty pod względem wielkości zaangażo­wanych środków finansowych rok w obserwowanym przez nas okresie lat 2000-2019 i to przy mniejszej niż przeciętnie liczbie obiektów i przy jednak średniej liczbie pokoi w tych obiektach.

Na tak wysoki poziom zaan­gażowania inwestorów decydu­jący wpływ miał kierunek tych inwestycji. Najwięcej środków zaangażowano bowiem w ka­pitałochłonne segmenty hoteli: czterogwiazdkowych (1,290 mld zł; 46 proc. zaangażowania) i pię­ciogwiazdkowych (752 mln zł; 27 proc. zaangażowania).
Inwestowanie w 2019 roku w hotele czterogwiazdkowe było kontynuacją wcześniejszych działań inwestorów obserwo­wanych na przestrzeni lat 2010- 2019. Pewną specyfiką 2019 roku było zwiększone zaangażowanie inwestorów w budowę hoteli pięciogwiazdkowych, które wcze­śniej nie były aż tak atrakcyjnym kierunkiem inwestowania.

Oszacowaliśmy, że na prze­strzeni lat 2000-2019 w rozwój hotelarstwa zainwestowano 41,261 mld zł. Najwięcej środków zaan­gażowano w segmenty hoteli…

Autorem jest Jerzy Miklewski
założyciel i prezes zarządu Projekt Hotel
partner Fortech Consulting

Cały tekst wraz z wykresami publikujemy w:

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 22.09.2020
Aktualizacja: 22.09.2020