CBRE: Hotele rosną w regionach

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Polski rynek rozwija się dynamicznie, co odzwierciedla zarówno miarowo wzrastająca podaż, jak i niesłabnący popyt – wynika z raportu CBRE „Rynek hotelowy w Polsce 1 pół. 2019 r.”. Mimo zwiększających się kosztów budowlanych, sektor intensywnie rozrasta się pod względem liczby obiektów planowanych i w budowie, a międzynarodowe sieci coraz większą uwagę zwracają na rynki regionalne. Według ekspertów CBRE, mimo, że najistotniejsze transakcje odbywają się w największych miastach, takich jak Warszawa i Kraków, to dynamiczny rozwój m.in. Gdańska, Katowic czy Łodzi również przyciąga rodzimy i zagraniczny kapitał.

Obecnie rynek hotelowy największych polskich miast ma ograniczoną ofertę sprzedaży hoteli o warto­ści powyżej 20 mln EUR, które budzą najwyższe zainteresowa­nie zagranicznych inwestorów. Ponadto Warszawa, która do tej pory była priorytetową lokaliza­cją dla międzynarodowych sie­ci, jest już przez nie traktowana jako rynek nasycony. To otwiera nowe możliwości dla miast re­gionalnych, gdzie oferta hote­lowa nie jest jeszcze tak mocno rozbudowana i inwestorzy przy mniejszym lub zbliżonym wkła­dzie mogą liczyć na większy zwrot z inwestycji.

– Z roku na rok coraz więcej inwestorów wywodzących się z innych sektorów rynku nieru­chomości komercyjnych decy­duje się na lokowanie kapitału w obiekty hotelowe. Co istotne, nie ograniczają się do najwięk­szych miast, świadomie rozsze­rzając obszar poszukiwań inte­resujących lokalizacji o miasta regionalne. Biorąc pod uwagę rosnący nieprzerwanie od pięciu lat popyt na usługi noclegowe, oceniamy, że stan ten się utrzy­ma, a inwestorzy docenią także potencjał jeszcze mniejszych polskich miast, jak np. Zielo­na Góra, Lublin, czy Białystok. W tych lokalizacjach wciąż brak wielu międzynarodowych sieci, jednak wedle naszych prognoz już niedługo może to ulec zmia­nie – podsumowuje Rafał Rosie­jak, dyrektor Działu Hotelowego w CBRE. I dodaje: – Potwierdza to rosnąca liczba skierowanych do nas próśb o ocenę efektywności finansowej mniejszych miast re­gionalnych. To standardowa pro­cedura – międzynarodowe sieci zanim udzielą franczyzy chcą mieć pewność, że dana lokaliza­cja jest zarówno wizerunkowo, jak i finansowo odpowiednia.

Regiony przyciągają klientów biznesowych

Wzrastający popyt jest widocz­ny w większości polskich miast, jednak najszybciej w ciągu ostatnich pięciu lat rosło zapo­trzebowanie na usługi nocle­gowe w Gdańsku (+12,7 proc.). Niewątpliwie będzie to miało pozytywne przełożenie na moż­liwość wchłonięcia przez rynek nowej podaży miejsc noclego­wych powstającej m.in. na Wy­spie Spichrzów. Według analizy ekspertów CBRE, dynamiczny wzrost popytu w Gdańsku wy­nika przede wszystkim z wydłu­żania się wysokiego sezonu dla gości indywidualnych, rosnącej liczby międzynarodowych wy­darzeń, a co za tym idzie także liczby klientów biznesowych. Kolejnym odnotowującym więk­sze zainteresowanie miastem są Katowice, gdzie w latach 2012-2017 średni wzrost popytu wy­niósł +10,7 proc. Duży wpływ na ten skok miał organizowany tam szczyt klimatyczny ONZ, a także przejęcie Spodka i MCK w zarządzanie przez prywatną firmę. Popyt w wyżej wymienio­nych miastach, a także w Łodzi, Poznaniu czy Wrocławiu jest przede wszystkim generowany przez klientów biznesowych, co jest bezpośrednią konsekwencją rozwoju firm, coraz większej ak­tywności w regionalnym sekto­rze biurowym oraz organizowa­nych w tych lokalizacjach dużych targów i konferencji.

Materiał powstał specjalnie na potrzeby publikacji:
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE – RAPORT 2019
>kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem<
Gdańsk znowu na prowadzeniu

Od 2013 do 2018 roku w War­szawie podaż miejsc noc­legowych w hotelach rosła systematycznie o średnio 5,5 proc. rocznie. Wedle szacun­ków CBRE, w ciągu następnych lat w związku z planowanymi i trwającymi inwestycjami tem­po przyrostu podskoczy jeszcze do poziomu 6,3 proc.

W najbliższym czasie najwię­cej miejsc noclegowych przybę­dzie w Gdańsku, w którym otwo­rzyły się hotele Radisson Hotel & Suites oraz Holiday Inn Gdansk City Centre. Natomiast wolniej rozwijający się w ostatnich latach rynek łódzki, w ciągu najbliższych pięciu lat zaoferuje średnio o po­nad 5,6 proc. miejsc noclegowych więcej.

Więcej luksusu

Z roku na rok oferta hotelar­ska w Polsce się powiększa. Co istotne, na rynku pojawia się co­raz więcej zagranicznych sieci i nowych luksusowych marek. W 2023 roku spodziewamy się otwarcia pierwszego obiektu Four Seasons w Warszawie. W planach jest również debiut hoteli Curio Collection By Hilton w Krakowie i Poznaniu. Ponadto do końca 2019 r. we Wrocławiu ma zostać otwarty luksusowy hotel butiko­wy MGallery by Sofitel.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 28.08.2019
Aktualizacja: 28.08.2019