Hotel Arłamów wydał oświadczenie ws. ścieków

Udostępnij artykuł

Oświadczenie jest pokłosiem zarzutów ekologów do jakości ścieków wypływających z Hotelu Arłamów, a także kontroli Wód Polskich.

Hotel Arłamów

Pełna treść oświadczenia:

W minionym tygodniu, na łamach „Życia Podkarpackiego” ukazał się artykuł dotyczący zawiadomienia, które do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (RZGW) i Wód Polskich w Przemyślu złożyli Ekolodzy z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Dotyczyło ono ich obaw o jakość wody wylewającej się do potoku z oczyszczalni wód bytowych Hotelu Arłamów. Ekolodzy przyznali, że nie mają możliwości przeprowadzenia badań. Poprosili zatem RZGW i Wody Polskie o kontrolę. We wspomnianym artykule znalazły się też komentarze Hotelu Arłamów oraz RZGW.

W nawiązaniu do powyższego oświadczamy, że w pełni rozumiemy zaniepokojenie Ekologów. Wrażliwość na sygnały mogące świadczyć o nieprawidłowościach w zakresie dbania o środowisko jest w naszej ocenie świadectwem odpowiedzialności i taką postawę szanujemy.

Doceniamy też fakt, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wody Polskie w Przemyślu i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu szybko podjęły działania mające na celu sprawdzenie sytuacji. W dniu 14.08.2022 przeprowadzono wizję terenową i zostały pobrane próbki do analizy przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze w Rzeszowie. Hotelowi Arłamów przedstawiono zalecenia, które Hotel natychmiast zaczął wdrażać. Następnie 15.08.2022 dokonano ponownej wizji terenowej i wypracowano wspólnie z Hotelem Arłamów listę nowych wskazań, do których realizacji zobowiązał się Hotel.

Pragniemy podkreślić, że wciąż nie znane są wyniki badań pobranych próbek – a wszystkie działania zostały podjęte w celach prewencyjnych, jako wyraz odpowiedzialności proekologicznej. WIOŚ zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni poznamy wyniki badań. Wtedy też opublikujemy informację na ten temat na stronie hotelu, aby każdy mógł monitorować dalszy przebieg wydarzeń.

Jednoczenie informujemy, że nasza oczyszczalnia od początku była poddawana stałym, rutynowym kontrolom organów nadzorczych. Ale to nie wszystko. Dodatkowo, Hotel Arłamów z własnej inicjatywy, od lat regularnie (co kwartał) kontroluje jakość oczyszczonych cieczy w niezależnym, certyfikowanym ośrodku badawczym.

Przeprowadzane wcześniej audyty – zarówno te prywatne jak i nadzorcze – wykazywały prawidłowe wyniki procesu oczyszczania. Wyjątek stanowią tu parametry próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w marcu b.r. Następna kontrola przeprowadzona została przez Wody Polskie w maju b.r. Po jej zakończeniu dostaliśmy listę zaleceń, które zostały zrealizowane. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji ostatniego zalecenia („budowa nowej oczyszczalni”). Wymaga ono uzyskania niezbędnych pozwoleń, o które wystąpiliśmy, a które obecnie są procedowane w RDOŚ. Jak tylko zostaną one wydane, dokończymy realizację również i tego zalecenia.

Szanowni Państwo, Hotel Arłamów zmienia się i rozwija, a jednym z filarów tego rozwoju jest ciągłe udoskonalanie procesów proekologicznych. Sporadycznie zdarza się, że sprawy techniczne (awarie) zakłócają ustalone procedury, ale każdy odnotowany incydent jest usuwany, a jego skutki neutralizowane. Od samego początku wypełniamy wszystkie zalecenia organów nadzorczych i dalej deklarujemy pełną gotowość do współpracy z RZGW, Wodami Polskimi i WIOŚ oraz determinację w realizacji ich wskazań.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że idea bycia hotelem blisko natury wymaga nie tylko nakładów finansowych i czasowych, ale przede wszystkim transparentności i odpowiedzialności.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w taki właśnie sposób tę ideę realizować.

Zachęcamy do pobrania dokumentu dotyczącego okresowych badań wody ściekowej zleconej przez Hotel Arłamów z czerwca 2022 roku. W dokumencie nie stwierdzono przekroczenia żadnych norm wynikających z pozwolenia wodnoprawnego. 

Sprawozdanie z inspekcji badania nr 019/01/164/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku. 

Arłamów, dnia 15.08.2022 r.

Z poważaniem
Zarząd Hotelu Arłamów S.A.

ŚWIAT HOTELI – MAJ-CZERWIEC 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Świat Hoteli czerwiec 2022

Źródło: Hotel Arłamów

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Autor: Horecanet
Opublikowano: 17.08.2022
Aktualizacja: 17.08.2022