Jak zarządzać pokoleniem Z w hotelarstwie?

Udostępnij artykuł

[TYLKO U NAS] Pokolenie Z – zwane też pokoleniem multitasking lub zoomers – urodzone po 1995 roku, stanowi większość początkujących pracowników, którzy nigdy nie doświadczyli pracy przed pandemią. Ten brak zakotwiczenia, wraz z poważnymi zmianami pokoleniowymi, oznacza, że pokolenie Z jest przygotowane do radykalnej zmiany oczekiwań w miejscu pracy. Ale tylko wtedy, gdy potrafimy utrzymać ich motywację i zaangażowanie.

Aneta Ykema

Motywacja

Przestrzeń do poszukiwania prawdy

Utrzymanie codziennego entuzja­zmu jest wyzwaniem dla każdego pracownika. W przeszłości mogło to być coś tak prostego, jak zaofe­rowanie pracownikom bezpłatne­go członkostwa w siłowni, biura przyjaznego psom lub cateringu.

Te korzyści nie będą wystar­czające dla pokolenia Z, zwłasz­cza, że firmy pozwalają swoim pracownikom na pełną pracę zdalną. Motywowanie pokolenia Z jest niemożliwe, jeśli nie rozu­miesz wpływów, które odróżnia­ją je od innych pokoleń. W prze­ciwieństwie do większości milenialsów pokolenie Z nie pa­mięta życia przed smartfonami czy mediami społecznościowy­mi.

Dzięki nieskrępowanemu do­stępowi do niemoderowanych platform mediów społecznościo­wych podczas dwóch politycznie dzielących prezydencji zoomers dorósł, próbując nadać sens sprzecznym opiniom i rzeczy­wistości. W rezultacie „poszuki­wanie prawdy” jest drugą naturą tego pokolenia. Zamiast przyj­mować oświadczenia według wartości nominalnej, pokolenie Z kwestionuje i bada różne opinie na dany temat, zanim dojdzie do własnych wniosków.

Wspieranie tego zachowa­nia może stymulować innowa­cje poprzez odkrywanie nowych perspektyw i możliwości. Oprócz utrzymywania dużego zaanga­żowania pracowników pokolenia Z w ich codzienną pracę. Z drugiej strony, twierdzenie o wąskim lub pojedynczym sposobie robienia rzeczy sprawia, że pokolenie Z czu­je się bezsilne i niezaangażowane.

Zamiast prosić pracownika o naprawienie błędu, poproś go o zbadanie jednego z nich. Nawet jeśli potrafisz naprawić błąd szyb­ciej, oni zaangażują się w problem i opracują rozwiązania wyższej ja­kości. Wszystko, co musisz zrobić, to dać im przestrzeń.

Podsumowując, stworzenie przestrzeni do poszukiwania prawdy oznacza przekształcenie „zadań” w „problemy” i pozwole­nie pokoleniu Z na odjęcie czę­ści obowiązków, do których być może jesteś przyzwyczajony.

Relacje Pokolenie Z pragnie znaczących relacji i przyjaźni w pracy, ale ma trudności z ich budowaniem. Dlatego osobiste, regularne spo­tkania z zespołem są bardzo ważne. W całkowicie zdalnych środowiskach pożądane jest tworzenie poczucia wspólno­ty i połączenia dla pokolenia Z. Zwłaszcza, że firmy nadal wdra­żają pracę w pełni zdalną i do­łączają do niej nowi pracownicy z całego świata.

Empatia W miarę jak milenialsi przechodzą do zarządzania, nieco kontrower­syjny styl zarządzania „przyjaciel i menedżer” nadal zyskuje na popularności. Starsze pokolenia uważały, że ten styl tworzy kon­flikt interesów, ponieważ przyja­ciele mają tendencję do przedkła­dania jednostek nad firmę.

Pokolenie Z faktycznie najlepiej reaguje na ten styl zarządzania. Chcą, abyś cenił ich jako jednostki, a jednocześnie był niesamowicie bezpośredni i przejrzysty.

Jedno jest pewne, pokolenie Z gardzi menedżerem, który cho­wa się za warstwami formalności lub żargonem korporacyjnym.

Niektóre zmiany pokolenia Z obejmują mniej formalną ko­munikację, wysoką empatię dla jednostki i zrozumienie, że życie ludzi jest ważniejsze od potrzeb firmy. Już nie wystarczy mieć od­powiednie doświadczenie, z któ­rego początkujący pracownicy mogą się uczyć. W pokoleniu, dla którego praca nie jest pod­stawą ich tożsamości, pokolenie Z szanuje menedżerów, którzy są empatyczni, autentyczni i myślą niezależnie.

Rozwój

Wielofunkcyjne ścieżki kariery

Pokolenie Z ma zwykle duży przekrój zainteresowań i hob­by poza pracą. Wczesny dostęp do internetu i silne pragnienie indywidualizmu pozwoliły im z łatwością próbować nowych rzeczy w latach, w których się kształtowali. W przeciwieństwie do poprzednich pokoleń, nie żyją, aby pracować. Zwłaszcza jeśli każdego dnia wykonują pojedyn­cze zadanie.

Aby sprostać potrzebom po­kolenia Z, menedżerowie będą musieli ponownie rozważyć sztywność obecnych ścieżek kariery. W krótszej perspekty­wie menedżerowie będą musieli stwarzać pokoleniu Z możliwości odkrywania innych ról i zaintere­sowań. Poza ich codzienną pracą, która może obejmować obserwa­cję, role rotacyjne, projekty zwią­zane z pasją, itp.

Niezależnie od tego, w jaki spo­sób zdecydujesz się wdrożyć tę wiedzę, dostosuj swoją strategię do wartości firmy i upewnij się, że nie prosisz swoich podwładnych o wykonanie większej ilości pracy bez dodatkowego czasu.

Zachęcanie do zadawania pytań

Pokolenie Z ma trudności z za­dawaniem pytań, ponieważ do­rastało z ogromnymi ilościami informacji na wyciągnięcie ręki. Zamiast zadawać pytania, zwykle sami szukają odpowiedzi, co nie­koniecznie jest złe. Widzieliśmy już, że „poszukiwanie prawdy” jest…Cały tekst publikujemy w Świat Hoteli maj-czerwiec 2023. Kliknij, aby zapoznać się z pełną treścią.

Aneta Ykema
założycielka i dyrektor zarządzająca
Hoteliart

Świat Hoteli maj-czerwiec 2023

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 22.08.2023
Aktualizacja: 22.08.2023