Koronawirus w hotelu i co dalej – prawnik radzi

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] 4 maja zakończył się koronawirusowy lockdown i hotele mogą znowu przyjmować gości. W dobie epidemii nie sposób będzie uniknąć sytuacji takich jak np. w hotelu z Rewala. Problematyka odpowiedzialności cywilnej oraz karnej związanej ogólnie z zakażeniem COVID-19 jest bardzo złożona i w głównej mierze zależy od danego stanu faktycznego, w związku z czym nie sposób poruszyć wszystkich aspektów tego zagadnienia. Poniżej przybliżone zostaną najważniejsze z punktu widzenia hotelu zasady tej odpowiedzialności.

Co do zasady można wska­zać dwie podstawy odpo­wiedzialności cywilnej za zakażenie koronawirusem – de­liktową oraz kontraktową. Aby móc przypisać odpowie­dzialność deliktową (hotelowi lub konkretnemu gościowi) za zakażenie koronawirusem po pierwsze musi powstać szkoda, pod drugie musi wynikać z zawi­nionego i bezprawnego działania, a po trzecie musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy czynem niedozwolonym a szkodą, jako jej normalnym następstwem.

Jeżeli w hotelu zakwateruje się osoba, która ma pełną świa­domość kontaktu z chorym na COVID-19 (albo co gorsza ma świadomość, tego, że sama jest zakażona), przy czym zataja ten fakt przed personelem (np. w an­kiecie dotyczącej stanu zdrowia), w efekcie czego w hotelu powsta­je ognisko wirusa i dochodzi do zamknięcia obiektu oraz poddania kwarantannie gości i personelu, wystąpienie wobec sprawcy de­liktu o odszkodowanie, za szkodę majątkową poniesioną przez wła­ściciela hotelu, jest jak najbardziej dopuszczalne. Z podobnym rosz­czeniem wobec sprawcy mogą wystąpić inni zakażeni goście lub ci z nich, którzy ponieśli szkody z tytułu przymusowej kwarantan­ny, ale nie zostali zakażeni.

Należy pamiętać, że ciężar udowodnienia przed sądem ist­nienia przesłanek odpowiedzial­ności spoczywa na poszkodowa­nym.

Może jednak okazać się, że ognisko koronawirusa będzie na tyle duże, że niemożliwe będzie stwierdzenie, kto je zapoczątko­wał. W takiej sytuacji hotelarz powinien liczyć się z ewentual­nymi pozwami gości, którzy ule­gli zakażeniu w trakcie pobytu. Pomimo tego, że co do zasady ciężar dowodu spoczywa na po­szkodowanym, to w przypadku wielu zachorowań w tym samym czasie w konkretnym hotelu, możliwe będzie powołanie się przez osoby poszkodowane tzw. dowód prima facie („samo przez się”) – i tak naprawdę będzie wy­starczyło wykazać, że w okresie, kiedy poszkodowani przebywali w hotelu, stwierdzono tam ogni­sko COVID-19, w związku z czym zachodzi domniemanie, że i oni wtedy zakazili się w hotelu.

W związku z powyższym, ho­telarze powinni przeanalizować ogólne warunki posiadanych umów ubezpieczenia, pod kątem sprawdzenia czy ubezpieczenie obejmuje zarażenia chorobami zakaźnymi. Warto też rozważyć wykupienie dodatkowego ubez­pieczenia w zakresie obejmują­cym szkody wywołane przez CO­VID-19.

Nie należy zapominać, że pomiędzy hotelem a gościem dochodzi do zawarcia umowy, zazwyczaj ustnej. Obecnie ho­tele coraz częściej wprowadzają regulaminy dotyczące nowej „co­vidowej” rzeczywistości, z których wynikają konkretne obowiązki, takie jak np. obowiązek złożenia oświadczenia w trakcie zakwate­rowania dotyczącego stanu zdro­wia gościa. W przypadku złożenia takiego oświadczenia niezgodne­go z prawdą, co w następstwie spowodowało powstanie szkody, hotelarz będzie mógł wytoczyć powództwo o odszkodowanie, którego podstawę będzie stano­wić niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umow­nego przez gościa hotelowego.

Informacje dotyczące COVID-19 cały czas elektryzują opinię publiczną, a przez to bar­dzo szybko się rozprzestrzeniają. Plotki o wirusie w danym hotelu, mogą skutkować odwołaniem rezerwacji przez wielu gości czy wystawieniem hotelowi nega­tywnych opinii, co może być traktowane jako naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy skut­kujące odpowiedzialnością osoby dokonującej takiego naruszenia.

Oprócz odpowiedzialności cywilnej, nieodpowiedzialne za­chowanie w związku z panującą epidemią może skutkować tak­że odpowiedzialnością karną. Ustawodawca jedną z tzw. tarcz…

Autorem jest Paweł Błasiak
prawnik Kancelaria Strażeccy, Jaliński I Wspólnicy

Cały tekst publikujemy w:

ŚWIAT HOTELI czerwiec-lipiec 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 29.07.2020
Aktualizacja: 30.07.2020