Niepokojące wyniki kontroli u pomorskich hotelarzy

Udostępnij artykuł
Spośród 16 skontrolowanych przez Inspekcję Handlową obiektów hotelarskich na Pomorzu, w związku z wykrytymi w nich nieprawidłowościami, aż 13 zostało ukaranych mandatami o łącznej wysokości 4750 zł. W większości przypadków chodziło o nieuczciwe praktyki rynkowe, naruszające podstawowe prawo konsumenta do uzyskania rzetelnej informacji.

W związku z licznymi nieprawidłowościami ustalonymi podczas kontroli w latach ubiegłych u pomorskich przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w zakresie ich legalności i rzetelności, na wniosek Wojewody Pomorskiego, Inspekcja Handlowa w Gdańsku ponowiła kontrole w powyższym temacie w II kwartale 2019 r.

Kontrolą objęto 16 obiektów hotelarskich w następujących miejscowościach: Krynica Morska, Gdańsk, Sopot, Kwidzyń, Słupsk, Człuchów, Ustka, Rowy.

Nieprawidłowości stwierdzono w 13 kontrolowanych obiektach (tj. w 81 proc. przeprowadzonych kontroli):

  • jeden przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
  • jeden przedsiębiorca nie zgłosił obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
  • 12 przedsiębiorców świadcząc usługi hotelarskie używało nazw rodzajowych hotel, pensjonat – w oznaczeniu obiektu na tablicach reklamowych i na stronach internetowych bez posiadania decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju.
  • w jednym obiekcie przedsiębiorca używał nazwy hotelik, które to oznaczenie mogło wprowadzić w błąd co do rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • w jednym obiekcie nie dopełniono obowiązku wyłożenia lub wywieszenia cen noclegów.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie RH2019banner.png

W toku działań kontrolnych przedsiębiorcy usuwali ujawnione uchybienia, bądź zobowiązali się do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych w przypadku uwidocznienia nieprawidłowych nazw obiektów hotelarskich na innych stronach, tj. informacyjnych bądź rezerwacyjnych niż własne, np.: www.odkryjpomorze.pl, www.booking.com, www.trivago.pl i innych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli:

  • nałożono 13 kar grzywien w drodze mandatów karnych o łącznej wysokości 4750 zł,
  • we wszystkich przypadkach ujawnionych nieprawidłowości postawiono żądanie o usunięcie oznaczeń obiektów niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

Ujawnione nieprawidłowości, w szczególności polegające na nieuprawnionym stosowaniu nazwy „hotel”, „pensjonat” bądź bezprawnym używaniu nazwy „hotelik” w oznakowaniu obiektów świadczących usługi hotelarskie, mają charakter nieuczciwych praktyk rynkowych, naruszając podstawowe prawo konsumenta do uzyskania rzetelnej informacji.

Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w dobie dominującego, elektronicznego sposobu rezerwacji i zakupu usług hotelarskich przez konsumentów, nie zawsze na podstawie informacji zgodnych ze stanem faktycznym uwidocznionym na stronach internetowych podmiotów świadczących usługi hotelarskie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 16.07.2019
Aktualizacja: 16.07.2019