Pro Value o rynku hotelowym: Coraz więcej inspiracji, ale też wyzwań…

Udostępnij artykuł
Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Pro Value, pod względem liczby nowych hoteli nadal na topie są trzy gwiazdki, wśród województw króluje Małopolskie, a pobyt na usługi hotelowe stopniowo się stabilizuje. Eksperci wskazują także, że mimo pojawiających się coraz większych możliwości działania na rynku, przed hotelarzami nadal stoi sporo wyzwań, m.in. trudny rynek pracowniczy, konkurencja w postaci Airbnb czy rosnące koszty budowy.

Polską bazę hotelową na dzień 30 czerwca br. two­rzy 2.785 skategoryzowa­nych hoteli oferujących 267.741 miejsc noclegowych w 134.303 pokojach. W podziale na katego­rie w Polsce funkcjonuje: 72 ho­teli pięciogwiazdkowych (17.483 miejsc noclegowych w 8.876 po­kojach), 411 czterogwiazdkowych (73.387 m.n., 37.358 p.), 1.466 trzygwiazdkowych (122.286 m.n.; 61.501 p.), 655 dwugwiazdkowych (41.907 m.n.; 20.412 p.) oraz 181 jednogwiazdkowych (12.678 m.n.; 6.156 p.). Niezmiennie najwięk­szy udział mierzony liczbą miejsc noclegowych mają trzygwiazd­kowce (45,7 proc.), a najmniejszy jednogwiazdkowe (4,7 proc.). Średnio jeden hotel w Polsce oferuje 96 miejsc noclegowych w 48 pokojach. Największą średnią liczbą miejsc noclegowych i po­koi dysponują obiekty najwyższej kategorii, odpowiednio 242 i 123, a najniższą hotele dwugwiazdko­we, odpowiednio 64 i 31.

Kontynuacja tempa wzrostu podaży

W pierwszej połowie 2018 r. ska­tegoryzowano na hotel 57 obiek­tów, które oferują 5.581 miejsc noclegowych i 2.815 pokoi, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do analogicznego okresu w 2017 r. W podziale na kategorie baza powiększyła się o 38 nowych ho­teli trzygwiazdkowych, dziewięć czterogwiazdkowych, pięć dwu­gwiazdkowych, trzy jednogwiazd­kowe i dwa pięciogwiazdkowych.

W ujęciu przestrzennym w analizowanym okresie ponow­nie niekwestionowanym liderem było województwo małopolskie z 14 nowymi hotelami (!), z cze­go sześć obiektów przypada na Kraków, a cztery na Zakopane. Na kolejnych miejscach uplasowały się woj. mazowieckie (osiem ho­teli) i wielkopolskie (siedem).

W pierwszym półroczu 2018 r. odnotowano sześć zmian katego­rii hoteli. Niemal wszystkie (pięć z sześciu) dotyczyły podniesie­nia standardu obiektu z dwóch gwiazdek na trzy. We wspomnia­nym okresie Royal Hotel & SPA w Białymstoku zyskał najwyższą kategorię (zmiana z czterech na pięć.) stając się jedynym pięcio­gwiazdkowym hotelem w woje­wództwie podlaskim.

W ciągu pierwszych dwóch kwartałów br. niemal 20 hoteli zostało wykreślonych z centralnej ewidencji obiektów hotelarskich.

Lokalizacja nowej podaży

Spośród nowych hoteli 18 (31,6 proc.) zlokalizowanych jest w mia­stach wojewódzkich. Pojawiły się w Krakowie (sześć), Warszawie (cztery), Gdańsku (dwa), Katowi­cach (dwa), Wrocławiu (dwa), Rze­szowie (jeden) i Bydgoszczy (je­den). Biorąc pod uwagę duży pipe­line w większości miast wojewódz­kich, zapewne w najbliższych latach udział ten będzie się zwiększał.

Wśród miejscowości tury­stycznych ponownie wyróżnia się Zakopane – w samym mieście i jego bezpośrednich okolicach skategoryzowano pięć obiektów, a w trakcie realizacji znajdują się kolejne obiekty, w tym markowe. W innych znanych kurortach rów­nież odnotowano zmiany w ba­zie: w Sopocie skategoryzowano dwa obiekty, a w Kołobrzegu je­den (dodatkowo w sąsiadującym Grzybowie podaż hoteli również powiększyła się o jeden obiekt).

Nowa podaż – sieci hotelowe

Spośród 57 skategoryzowanych w pierwszej połowie 2018 r. hoteli 10 działa pod krajową lub międzynarodową marką (w ana­logicznym okresie ubiegłego roku były to dwa obiekty z 65). Hotele te działają w ramach sie­ci AccorHotels, B&B Hotels, Best Western Hotels & Resorts, Fo­cus Hotele, Hilton Worldwide, Q Hotel. W Warszawie otwarto dłu­go oczekiwany luksusowy hotel Raffles (obecnie sieć AccorHotels po akwizycji sieci Raffles) oraz ibis Styles Warszaw City (pierw­szy z kilku ogłoszonych w stolicy hoteli tej marki), w Gdańsku dzia­łalność rozpoczęły dwa hotele pod marką Hampton by Hilton (sieć Hilton Worldwide), do Kra­kowa weszła sieć B&B Hotels, a we Wrocławiu kategorię czte­rech gwiazdek otrzymał urucho­miony w ubiegłym roku AC Hotel by Marriott Wrocław (pierwszy hotel pod tą marką w Polsce). W Katowicach baza zyskała Q Hotel Plus Katowice i Best We­stern Hotel Mariacki, Sopot – Fo­cus Hotel Premium, a Kołobrzeg – pięciogwiazdkowy Hotel Diune Kołobrzeg (sieć Zdrojowa Invest).

W najbliższych miesiącach/latach na rynek wejdą kolejne projekty markowe obecnie znaj­dujące się w trakcie realizacji/planowania (zwłaszcza w naj­większych miastach), a zatem liczba hoteli sieciowych syste­matycznie będzie się zwiększać.

Stabilizacja popytu

W wielu miastach obserwujemy zatrzymanie wzrostu wskaźnika RevPAR, co oznacza stopnio­wą stabilizację popytu na usługi hotelowe. W zestawieniu z ro­snącą podażą nowoczesnych, markowych obiektów oznaczać to będzie zaostrzoną konkuren­cję, z której trudno będzie wyjść zwycięsko obiektom błędnie zaprojektowanym, niedoinwe­stowanym i/lub nieefektywnie zarządzanym. Wiele hoteli może być zatem zmuszonych do zmia­ny strategii, przeprowadzenia gruntowej modernizacji, procesu restrukturyzacji czy wręcz zamy­kania działalności. Te zjawiska widoczne są zresztą już obecnie. Możemy się spodziewać ofero­wania do sprzedaży kolejnych obiektów, których wartość ryn­kowa wynikająca z możliwej do osiągnięcia dochodowości jest niższa od kosztu całej inwestycji poniesionej na jego realizację. To są trudne realia naszego rynku, a warto zaznaczyć, że hoteli nie uznawanych za produkty inwe­stycyjne jest w Polsce bardzo wiele…

Cały tekst wraz z wykresami publikujemy w:
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Autorami są Dorota Malinowska
Jacek Kozioł, Pro Value

Karolina Stępniak

Redaktor naczelna Świat Hoteli, redaktor Horecanet.pl, Sweets & Coffee, współorganizatorka Forum Rynku Hotelarskiego PROFIT HOTEL®, dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka BROG B2B. Absolwentka wydziału dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w takich pismach jak Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy. Z firmą BROG Media (później BROG Marketing i BROG B2B) związana od grudnia 2010 roku. Początkowo jako dziennikarz w czasopismach Świat Hoteli i Nowości Gastronomiczne oraz portalu Horecanet.pl. Od lutego 2013 pełni funkcję redaktor naczelnej Świata Hoteli, a od stycznia 2018 roku dyrektor wydawniczej i współwłaścicielki wydawnictwa BROG B2B. Jest również współorganizatorką Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, a także odpowiedzialna za tworzenie portalu Horecanet.pl oraz współorganizację Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum i Forum Rynku Kawiarni, Cukierni, Lodziarni, Piekarni Sweets & Coffee. Jest także wykładowczynią i członkinią Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Interesuje się polskim rynkiem hotelarskim i gastronomicznym. Prywatnie uwielbia sport, w szczególności bieganie, poza tym dobrą kuchnię i polskie kino. Szczęśliwa partnerka i mama Łucji.

Opublikowano: 11.09.2018
Aktualizacja: 11.09.2018