RevPAR rośnie, ale coraz wolnej

Udostępnij artykuł
W pierwszej połowie br. hotele zlokalizowane w regionie Europy Wschodniej zanotowały dynamiczny wzrost. Wskaźnik RevPAR wzrósł o 15,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Odnotowany wzrost był najwyższy wśród czterech regionów Europy. Należy zauważyć, iż imponujące tempo wzrostu w Europie Wschodniej było w dużym stopniu rezultatem wyników osiągniętych przez hotele w Rosji, która była gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

Z analizy wyników hoteli regionu Europy Wschod­niej, z pominięciem Ro­sji, wynika, że tempo wzrostu na tym obszarze wyniosło +4,9 proc., a wiec jest zbliżone do rezultatu odnotowanego w re­gionie Europy Zachodniej i Połu­dniowej. STR przyjrzało się bliżej wyni­kom największych rynków regio­nu Europy Wschodniej i wynika z tego, iż w pierwszej połowie roku 2018 najwyższy poziom ob­łożenia zanotowały Budapeszt (74,4 proc.), Warszawa (73,8 proc.) i Praga (73,6 proc.).

Praga i Warszawa zanotowa­ły jednak spadki średniego po­ziomu frekwencji w porównaniu do wyników osiągniętych rok wcześniej. Popyt (liczba sprze­danych pokoi) w Pradze był o 0,8 proc. niższy niż w pierwszej po­łowie roku 2017. Spadek popytu był wyraźnie widoczny w drugim kwartale roku, kiedy spadek wy­niósł około 3 proc.

W odróżnieniu od Pragi popyt w Warszawie w pierwszej poło­wie roku wzrósł o 2,6 proc., jednak w wyniku dynamicznego wzrostu podaży (+5,9 proc.) średni poziom obłożenia w stolicy Polski był o 3,1 proc., niższy w porównaniu do pierwszej połowy 2017.

Zarówno Praga, jak i War­szawa, zanotowały spadki przy­chodu na pokój w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

Z drugiej strony, STR zanoto­wał dynamiczny wzrost wskaźni­ka RevPAR w południowej części regionu. Wzrost wskaźnika RevPAR był spowodowany głównie poprzez wzrost średnich cen. Znaczący wpływ na wzrost śred­nich cen w stolicy Bułgarii, Sofii, miał fakt, iż ten kraj od stycznia 2018 objął sześciomiesięczna prezydencję w Radzie Unii Euro­pejskiej.

Polska

Hotele w Polsce zanotowały stabilny wzrost wskaźnika RevPAR (+2 proc.), osiągnięty po­przez wzrost średniej ceny ADR. W porównaniu z pierwszą poło­wą roku 2017 poziom obłożenia nie uległ zmianie. Wzrost obłoże­nia w pierwszym kwartale został zniwelowany poprzez spadki tego wskaźnika w drugim kwartale, w szczególności w maju i czerwcu tego roku.

W pierwszej połowie roku większość analizowanych rynków zanotowała wzrost przychodu na pokój. Spadek wskaźnika RevPAR w Warszawie jest głównie efektem wzrostu podaży na tym rynku.

Pomimo spadku frekwencji, Warszawa osiągnęła najwyższy, wynoszący 73,8 proc., poziom obłożenia wśród największych miast w Polsce. Wzrost podaży (+5,9) w Warszawie jest aktual­nie o wiele bardziej dynamiczny, niż wzrost popytu (+2,6 proc.). Średnia cena za pokój w pierw­szej połowie roku wyniosła 324zł i była o 1,4 proc. wyższa niż rok wcześniej…

Autorem jest Jakub Klimczak
business development manager STR

Cały tekst wraz z wykresami publikujemy w:
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 04.09.2018
Aktualizacja: 04.09.2018