Rynek hotelarski w 2018: Jednak spowolnienie

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Jeszcze w 2016 roku wydawało się, że gwałtowny rozwój liczbowy bazy hotelarskiej w Polsce nie będzie mieć końca. A tu niespodzianka. Po 2017 roku także 2018 był już kolejnym okresem spowolnienia wzrostu liczby nowych hoteli w Polsce. I choć także w tym roku liczba ta wzrosła o kolejne 52 obiekty, to i tak było to znacznie poniżej średniej dla okresu 2000-2018. W 2018 roku liczba hoteli wyniosła 2592 obiektów (2,04 proc. wzrost rok do roku).

Na kontynuację rozwoju bazy hotelarskiej ciągle jednak wskazuje wzrost liczby pokoi. Osiągnęła w 2018 roku poziom 136 080 co oznacza wzrost o 5999 pokoi (4,60 proc. wzrost rok do roku). Wzrost liczby hoteli odno­towano w 13 województwach, a pokoi we wszystkich 16. To wy­jątkowo skromne zaangażowanie w historii naszych badań. Licz­ba hoteli zmniejszyła się w wo­jewództwach świętokrzyskim (o trzy hotele) i wielkopolskim (o dwa hotele). W województwie pomorskim nie odnotowano żad­nego wzrostu.

Tym bardziej, że w trzech wo­jewództwach liczba hoteli uległa zmniejszeniu (lubuskie, opolskie i świętokrzyskie), a w czterech nie odnotowano ani wzrostu, ani spad­ku liczby hoteli (łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i wielko­polskie). Najwięcej hoteli przybyło w województwach: dolnośląskim (o 17), małopolskim (o osiem) i ma­zowieckim (o siedem).

Największy wzrost liczby pokoi (o 1542) wystąpił w wojewódz­twie mazowieckim, gdzie budo­wano hotele o największej liczbie pokoi. 1011 pokoi pojawiło się w województwie dolnośląskim, a 706 pokoje w województwie małopolskim. O 648 pokoi wzrósł zasób hotelowy w województwie zachodniopomorskim.

2018 rok dla województw: opolskiego, podkarpackiego, pod­laskiego, pomorskiego i wielko­polskiego nie był najlepszym ro­kiem. Dla trzech pierwszych z tej listy to kolejny już taki rok.

Warto zwrócić uwagę na to, że w analizowanym przez nas okre­sie lat 2000-2018 liczba hoteli rosła w tempie średnio 89 hote­li rocznie (spadek o trzy hotele rocznie w stosunku do okresu 2000-2017), a liczba pokoi hote­lowych o 4519 jednostek (wzrost o 83 jednostki w stosunku do okresu 2000-2017).

Okazuje się więc, że 2018 rok był drugim z kolei rokiem spadku średniego tempa wzrostu liczby hoteli w Polsce! W pełni uprawnio­na jest więc teza o spowolnieniu rozwoju bazy hotelowej w Polsce.

2018 rok był kolejnym już ro­kiem wzrostu liczby hoteli o stan­dardzie trzygwiazdkowym (wy­kresy nr 7 i 8). Liczba hoteli w tym segmencie wzrosła o 28 (53,8 proc. wzrostu), a pokoi o 2356 (58,1 proc. wzrostu).

Cały tekst wraz z wykresami publikujemy w:
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE – RAPORT 2019
>kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem<

Zwraca uwagę kolejny już rok spadku liczby hoteli w segmencie hoteli jedno- i dwugwiazdkowych! Ich liczba obniżyła się w stosunku do 2017 roku o 13 obiektów, o ko­lejnych 259 pokoi (w stosunku do 2016 roku w sumie o 589 pokoi). To o tyle niepokojące, że wszyscy analitycy rynku mówią o potrze­bie powstawania tego rodzaju hoteli i w żadnym wypadku nie rekomendują ich zanikania.

Cały rozwój hotelarstwa w Pol­sce odbywa się w obrębie wyższych segmentów. Niższe okazują się mało atrakcyjne dla inwestorów, którzy najchętniej lokują swoje pieniądze w trzy-, cztero- i pięcio­gwiazdkowych hotelach. Nie do­wierzają analitykom. Nie umieją znaleźć balansu pomiędzy bardzo wysoką ceną terenów inwestycyj­nych, kosztami budowy tanich ho­teli, a realiami rynku hotelowego. Tę sytuację wykorzystują globalne sieci (Accor i Louvre Hotels Group) i budują swoje hotele w tych seg­mentach. Ich działania powinny być przykładem dla tych inwestorów.

Wartość zaangażowania finansowego

Oszacowanie wartości zaangażo­wania finansowego inwestorów hotelarskich w powiększenie bazy hotelowej w Polsce w 2018 roku przedstawiamy na wykresie nr 9.

Zaangażowanie finansowe in­westorów w 2018 roku było po­równywalne z 2017 rokiem. Osią­gnęło poziom bliski 2,000 mld zł co i tak jest ogromną kwotą. Wy­sokość tego zaangażowania jest zbliżona do wysokości średniego poziomu zaangażowania inwe­storów w rozwój bazy hotelowej obserwowanego w okresie 2000-2018 (2,015 mld zł).

W rzeczywistości zaangażowa­nie w branżę hotelową lub zbliżo­ną do hotelowej, ale nieuchwytnej w statystykach GUS, było znacznie…

Autorem jest Jerzy Miklewski
prezes zarządu Projekt Hotel
partner Fortech Consulting
właściciel Hotelon

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 03.09.2019
Aktualizacja: 03.09.2019