Zmiany, wzrosty, tendencje – obraz rynku hotelarskiego wg Pro Value

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Największy udział mierzony liczbą pokoi mają hotele trzygwiazdkowe, a najmniejszy jednogwiazdkowe; najwięcej kategoryzacji dokonano w województwach małopolskim i mazowieckim; przez minione pięć lat polska baza pod względem liczby obiektów wzrosła o 15 proc. – wynika z analizy Pro Value. Jak podkreślają eksperci zmiany w strukturze podaży w Polsce wskazują na utrzymującą się tendencję do realizacji obiektów wyższej kategorii, pomimo niszy w sektorze ekonomicznych, a utrzymujące się bardzo duże zainteresowanie międzynarodowych sieci rynkiem polskim skutkuje wprowadzaniem nowych marek.

Polska baza hotelowa na dzień 30 czerwca 2019 r. liczy 2 829 skategoryzo­wanych hoteli oferujących 276 973 miejsc noclegowych w 139 052 pokojach. Powyższe liczby ujmują jedynie te obiekty, które przeszły pomyślnie procedury kategoryzacji i zgodnie z pol­skim prawem mogą posługiwać się zastrzeżoną nazwą „hotel”. Na rynku działa oczywiście wie­le nieskategoryzowanych obiek­tów, których właściciele albo nie zdecydowali się na poddanie ich procedurom zaszeregowania do poszczególnych rodzajów i nada­nia kategorii, albo ze względu na niespełnienie odpowiednich wymogów, nie otrzymały wpisu do ewidencji obiektów hotelar­skich. W podziale na kategorie w Polsce funkcjonuje 79 hoteli pięciogwiazdkowych (9 530 po­koi), 436 czterogwiazdkowych (40 210), 1 499 trzygwiazdkowych (63 458), 642 dwugwiazdkowych (20 048) oraz 173 jednogwiazd­kowych (5 806). Największy udział mierzony liczbą pokoi mają zatem hotele trzygwiazdkowe (45,6 proc.), a najmniejszy jedno­gwiazdkowe (4,2 proc.).

Średnio jeden hotel w Polsce oferuje 98 miejsc noclegowych w 49 pokojach. Największą śred­nią liczbą miejsc noclegowych dysponują hotele najwyższej ka­tegorii, odpowiednio 236 i 120, a najniższą hotele dwugwiazdko­we, odpowiednio 64 i 31.

W pierwszej połowie 2019 r. polska baza hotelowa powięk­szyła się o 52 skategoryzowane hotele, oferujące 6 541 miejsc noclegowych w 3 342 pokojach. Przyrost ten był niższy o pięć obiektów w porównaniu do tego zanotowanego w pierwszym pół­roczu 2018 r.

Przez pierwsze dwa kwartały 2019 r. podaż hoteli zwiększyła się o:

•23 hotele trzygwiazdkowe (26,3 proc. pokoi),
•12 hoteli czterogwiazdkowych (46 proc.),
•dziewięć hoteli dwugwiazdkowych (8,2 proc.),
•sześć hoteli pięciogwiazdkowych (18,2 proc.),
• dwa hotele jednogwiazdkowe (1,3 proc.).

Najwięcej hoteli skategory­zowanych zostało w wojewódz­twach małopolskim i mazowiec­kim, odpowiednio 11 i 10 obiektów.

ZMIANY W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT

Popyt

Zgodnie z danymi GUS liczba korzystających z hoteli w 2018 r. przekroczyła 22 mln, co oznacza wzrost o 5,5 proc. w stosunku do 2017 r. i aż 36,8 proc. (!) w porów­naniu do 2014 r. Blisko 75 proc. nocujących w polskich hotelach to Polacy. W analizowanym okre­sie pięciu lat odnotowano więk­szy procentowy przyrost liczby turystów krajowych korzystają­cych z hoteli (40,8 proc.) niż za­granicznych (26,5 proc.).

Ostatnie lata upłynęły zatem pod znakiem ponownego odkry­wania Polski przez naszych roda­ków – Polacy z roku na rok coraz więcej podróżują po kraju i wy­bierają hotele jako miejsce poby­tu, czemu sprzyja konsekwentna poprawa jakości bazy hotelowej wraz z pojawianiem się nowych obiektów i modernizacją ist­niejących. Jednocześnie Polska zyskuje w oczach obcokrajow­ców jako destynacja biznesowa i turystyczna za sprawą m.in. umacniania swojej pozycji jako głównego centrum finansowego w Europie Środkowo-Wschod­niej, organizowanych imprez czy spotkań o charakterze między­narodowym, poprawy infrastruk­tury transportowej (dynamiczny wzrost liczby obsługiwanych pa­sażerów w polskich portach lot­niczych) itp.

Łącznie w hotelach w Polsce wynajęto ponad 25,6 mln pokoi, najwięcej w woj. mazowieckim (4,8 mln) i małopolskim (4,2 mln). W porównaniu do 2014 r. odno­towano wzrost liczby wynaję­tych pokoi hotelowych o 38,4 proc.

Niemal połowa korzystających z hoteli przypada na miasta wo­jewódzkie (48,3 proc.), a w przy­padku gości z zagranicy udział przekracza 66 proc. Prym wiedzie Warszawa z ponad 3,2 mln gość­mi i Kraków z ponad 2 mln.

Podaż

Przez minione pięć lat polska baza hotelowa pod względem liczby obiektów wzrosła o 15 proc., tj. o 371 hotele w ujęciu netto (po odjęciu hoteli wykreślonych z ewi­dencji obiektów hotelowych). Łącz­nie na rynek wprowadzono ponad 21 tys. pokoi i ponad 43 tys. miejsc noclegowych (wzrosty o 18 proc.).

Jak pokazuje tabela nr 1, zmniejszyła się liczba hoteli naj­niższych kategorii, a najwyższe procentowe wzrosty podaży od­notowano w przypadku hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych. Spadek liczby hoteli z segmen­tu ekonomicznego nie wynikał jedynie z zakończenia świad­czenia działalności noclegowej…

Autorami są Dorota Malinowska i Jacek Kozioł z Pro Value

Cały tekst wraz z wykresami publikujemy w:
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE – RAPORT 2019
>kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 12.09.2019
Aktualizacja: 12.09.2019