Adam Mularuk, AmRest: Wierzymy, że najtrudniejszy okres jest już za nami

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Ostatnie miesiące były wyjątkowe nie tylko dla biznesu, ale także dla całych społeczeństw. Uważam, że większość z nas dzieli ten czas na: przed, w trakcie i po pandemii. Dla spółki AmRest rok 2019 był czasem dynamicznego wzrostu, otworzyliśmy 264 restauracje, a sprzedaż porównywalna w naszych restauracjach wzrosła o 4,4 proc. W drugiej połowie zeszłego roku w naszej firmie pojawiło się wiele inicjatyw, które wyszły naprzeciw trendom sektora gastronomicznego – pisze w komentarzu do naszego specjalnego wydania „Rynek Gastronomiczny w Polsce – Raport 2020” Adam Mularuk, prezydent odpowiedzialny za marki franczyzowe: KFC, Pizza Hut, Burger King I Starbucks zarządzane przez AmRest.

Jedną z nich była odpowiedź na rosnące zainteresowa­nie bezmięsnymi opcjami w menu. W restauracjach Burger King pojawił się Rebel Whopper – pierwszy w menu tej sieci bur­ger bez wołowiny, za to z roślin­nym patty. Pizza Hut oferowała swoim gościom MEATamorfozę, pizzę z rośliną alternatywą mię­sa. Jako firma z branży restaura­cyjnej czujemy się odpowiedzial­ni za naszą żywność oraz środo­wisko naturalne, dlatego od 2017 roku prowadzimy działania zapo­biegające marnowaniu żywności na dużą skalę, m.in. pionierski program Harvest w KFC i Pizza Hut, polegający na dzieleniu się nadwyżkami produktów z naj­bardziej potrzebującymi. Z kolei nasze marki Starbucks i Pizza Hut dołączyły w październiku 2019 r. do programu To Good To Go, który również walczy z mar­nowaniem jedzenia. Pandemia koronawirusa stała się ogromnym wyzwaniem, któ­re w większości krajów znacz­nie ograniczyło działalność lokali gastronomicznych. Jako spółka mieliśmy styczność z epidemią już w styczniu br., w Chinach, dla­tego też byliśmy przygotowani na wystąpienie podobnej sytuacji w Europie. Bezwzględnie naszym nadrzędnym priorytetem stało zapewnienie bezpieczeństwa pra­cowników oraz gości w nowym reżimie sanitarnym. W pierwszej fazie ograniczeń, nasze marki (w Polsce: KFC, Pizza Hut, Bur­ger King) skoncentrowały się na komunikacji bezpiecznej i nieza­wodnej usługi dostawy, zachęca­jąc jednocześnie do pozostania w domach. W ramach tych działań Pizza Hut zmodyfikowała swo­je logo dodając do niego hasztag #StaySafe w celu zwrócenia uwa­gi na bezpieczeństwo oraz pomoc innym w czasie epidemii korona­wirusa. Poza tym, wprowadziliśmy opcję bezkontaktowego odbioru zamówienia, zachęcając jednocze­śnie do płatności online.

RYNEK GASTRONOMICZNY W POLSCE RAPORT 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

W tym trudnym dla wszystkich czasie, zaangażowaliśmy się także w akcje wspierające najbardziej potrzebujących. Od początku mar­ca dostarczaliśmy darmowe posił­ki dla szpitali i dla służb medycz­nych w kilkudziesięciu miastach w Polsce.. Dodatkowo, nawiąza­liśmy partnerstwo strategiczne z ogólnopolską inicjatywą obywa­telską #WzywamyPosiłki, które pozwoliło nam na dotarcie do no­wych placówek, a tym samym na zwiększenie skali pomocy. W ra­mach tych działań, przekazaliśmy służbom medycznym ponad 40 tys. posiłków i paczkowaną kawę od Starbucks przeliczoną na 24 tys. filiżanek napoju. Cieszy nas fakt, że tak dużo lokali gastronomicznych wzięło udział w aktywnościach, które miały na celu pomóc lokal­nym społecznościom.

Z biznesowego punktu widze­nia, dzięki wcześniejszemu skupie­niu się na naszych strategicznych filarach rozwoju czyli dostawie i cyfryzacji, od pierwszych dni wprowadzenia ograniczeń mogli­śmy prowadzić działalność prze­nosząc cześć sprzedaży z restau­racji do kanału online, który mamy bardzo dobrze rozwinięty i przygo­towany na dużą liczbę zamówień

Obecnie w skali globalnej czynne jest już 94 proc. biznesu AmRest. W Polsce nasze re­stauracje są otwarte od 18 maja i działają we wszystkich dostęp­nych kanałach sprzedaży – na miejscu, na wynos, w dostawie oraz drive-thru. Wierzymy, że najtrudniejszy okres jest już za nami, co obserwujemy po rosną­cej liczbie gości w lokalach, a to z kolei przekłada się na wzrost sprzedaży. Uważam, że to co w dużym stopniu napędza i bę­dzie napędzać branżę gastro­nomiczną to rozwój platform cyfrowych, a także nowe kanały sprzedaży związane z tym ob­szarem. Na pewno jest miejsce na innowacyjne metody zama­wiania posiłków np.: bezkontak­towy odbiór pizzy wprost do sa­mochodu, który testowany jest aktualnie przez Pizza Hut. Marki we współpracy z agregatorami będą także pracowały nad skró­ceniem czasu dostawy posiłku do domu czy biura. Kolejnym trendem w rozwoju gastrono­mii może stać się rosnąca liczba biznesów franczyzowych. Wielu inwestorów będzie poszukiwało sprawdzonych i niezawodnych partnerów, gwarantujących sze­rokie wsparcie w zakresie wska­zania i oceny potencjału lokali­zacji, procesu projektowania, bu­dowy i otwarcia restauracji wraz ze szkoleniem i rozwojem zało­gi, a także dzieleniem się know how na każdym etapie funkcjo­nowania punktu. Dla AmRest franczyza jest obecnie jednym z kluczowych filarów strategicz­nych, który pozwala nam opty­mistycznie myśleć o przyszłości mimo niepewności związanej z pandemią i jej skutkami.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 24.09.2020
Aktualizacja: 24.09.2020