Analiza Bank Pekao: Rosną szanse na poprawę sytuacji w 2021 r.

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2021] Rok 2020 zostanie zapamiętany przez wiele firm z branży hotelarsko-gastronomicznej jako najtrudniejszy w całej historii ich działalności. Sektor ten, okazał się bowiem jednym z najbardziej wrażliwych na negatywny wpływ pandemii i związanych z nią obostrzeń. Nawet w okresie letniego poluzowania restrykcji, popyt był częściowo tłumiony przez czynniki psychologiczne. Strach przed zakażeniem i zwiększoną ostrożność konsumentów – powstrzymujące część z nich od normalnej aktywności wakacyjnej.

Według Głównego Urzędu Statystycz­nego w okresie pierwszych dziewięciu miesię­cy minionego roku liczba noc­legów udzielonych w różnych obiektach turystycznych zma­lała w porównaniu z analogicz­nym okresem roku 2019 o około 40 proc. Dramatycznie zły był zwłaszcza drugi kwartał roku, w którym spadek wyniósł aż bli­sko 80 proc. r/r.

Okres wakacyjny był czasem ponownego otwarcia obiektów zakwaterowania tury­stycznego. Na korzyść branży przemawiał m.in. fakt spędza­nia urlopu przez wielu Polaków w kraju. Nie zrekompensowa­ło to jednak ubytku popytu ze strony tych konsumentów, któ­rzy w ogóle nie zdecydowali się na wyjazd wakacyjny. Zabrakło ponadto turystów zagranicz­nych – liczba udzielonych im noclegów ukształtowała się na poziomie zaledwie ok. 40 proc. tego z miesięcy letnich poprzed­niego roku. Z kolei w II kwartale spadek wśród tej grupy klientów przekroczył 90 proc. r/r.

Silne piętno na branży hotelarskiej odcisnęło również załamanie popytu firmowego związane z ograniczeniem podróży, spo­tkań biznesowych oraz wyjaz­dów integracyjnych. W efekcie również w III kwartale roku po­pyt na noclegi zmalał o 26 proc. r/r. Bardzo trudną sytuację bran­ży hotelarskiej oddają również statystyki dotyczące stopnia wykorzystania bazy noclegowej w Polsce.

Niskie wskaźniki w tym zakresie (świadczące o utrzymu­jącej się nadpodaży miejsc noc­legowych) są długoletnią bolącz­ką tego sektora w Polsce. Pod wpływem kryzysu COVID-19 ule­gły one dalszemu, dramatyczne­mu pogorszeniu. W szczególnie kryzysowym II kwartale wyniósł zaledwie 14 proc. Co tylko po­kazuje, jak duża część krajowego biznesu hotelarskiego pozosta­wała w tym czasie praktycznie nieaktywna. Dodatkowym cio­sem dla całej branży HoReCa były ponadto obowiązujące przez dużą część roku ogranicze­nia w organizacji wesel i innych imprez masowych.

Na domiar złego, kiedy wyda­wało się, że branża zaczyna już podnosić się po wiosennej zapa­ści, doświadczyliśmy uderzenia drugiej, znacznie silniejszej fali pandemii, która ponownie za­mroziła biznes HoReCa w Polsce. Wyraźnie odzwierciedlają to m.in. dane o płatnościach kartowych klientów Pekao. W ostatnich dwóch miesiącach 2020 roku mieliśmy do czynienia z niemal tak samo silnym załamaniem za­kupów online usług noclegowych, jak podczas pierwszego lockdow­nu (w okresie listopad-grudzień odpowiadały one zaledwie ok. 1/4 normalnego poziomu, wyznacza­nego przez wzorzec sezonowy).

Skutki restrykcji branża moc­no odczuła również na początku roku, tracąc znaczną część szczy­towego ruchu zimowego.

Jednocześnie zauważa­my nieco większą odporność na pandemię i kryzys branży gastronomicznej. Radzi sobie wyraźnie lepiej niż sektor za­kwaterowania, a jednocześnie w okresie jesiennym spadki były nieco słabsze aniżeli na wiosnę. Sektor restauracyjny dysponował nieco większymi możliwości do­stosowania się do ekstremalnie trudnych warunków otoczenia (sprzedaż częściowo ratuje tu przyrządzanie jedzenia na wynos, w tym z dostawą do domu). Tak­że i w tym przypadku możemy jednak wciąż mówić o zapaści – z naszych danych wynika, iż w li­stopadzie i grudniu płatności kar­towe w restauracjach były niższe od normalnego poziomu w tym okresie średnio o blisko połowę.

Co to oznacza dla finansów firm z branży HoReCa?

Niewątpliwie pogłębienie pro­blemów, których kumulacja miała przecież miejsce już po pierwszym półroczu 2020, ro­snące widmo niewypłacalności…

Autorem jest Krzysztof Mrówczyński
kierownik zespołu analiz sektorowych
w departamencie analiz makroekonomicznych
Bank Pekao S.A.

CAŁY TEKST W PRZYGOTOWANYM PRZEZ NAS SPECJALNYM DOROCZNYM RAPORCIE – ZACHĘCAMY DO LEKTURY!
RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2021
> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rynek-Dostawcow-HoReCa-RAPORT-2021.png

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 16.03.2021
Aktualizacja: 17.03.2021