Dorota Nidzgorska-Mazonik o eko rozwiązaniach w Hotelu Arłamów

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Troska o naturalne środowisko to nie tylko wizerunek hotelu, ale odpowiedzialność. Aspekt ten nabrał znaczenia, a hotelem ekologicznym staje się obiekt, który w całej swojej polityce stosuje rozwiązania mające realny wpływ na otaczające środowisko. Wymiana ręczników z mniejszą częstotliwością, promowanie ograniczenia zużycia wody czy rezygnacja z plastikowych opakowań to tematy, które stosują prawie wszystkie hotele. Polityka proekologiczna Hotelu Arłamów to szereg działań popartych procesami oddziałującymi na środowisko.

Hotel Arłamów zlokalizo­wany jest na terenie Par­ku Krajobrazowego Gór Słonnych oraz Rezerwatu Turnica. Blisko natury, w otoczeniu przy­rody, lasów i zwierząt, dlatego też traktuje środowisko z szacunkiem i dbałością. Poprzez ciągle rozwi­jający się program o nazwie #EKO­Arłamów wdrażamy szereg działań proekologicznych mających na celu ochronę środowiska, a tak­że uświadamiamy i edukujemy zarówno nasz zespół, jak i gości. Głównym celem projektu jest dba­nie o środowisko naturalne, które jest istotną częścią naszej codzien­ności. Mamy świadomość, że każ­dy aspekt naszej działalności wpły­wa na otoczenie. Obecnie wzrasta świadomość społeczna i poczucie odpowiedzialności za to, co nas otacza i za przyszłość naszej pla­nety – także w biznesie. Wiemy, że każdy, nawet najmniejszy krok ma znaczenie. Dlatego stworzyliśmy kompletną politykę środowiskową i nieustannie wdrażamy każdy jej element w codzienne życie. Eko Arłamów to wiele działań które mają korzystny wpływ dla środowiska, ale w dłuższej perspek­tywie generują dla obiektu duże oszczędności.

Do tych których za­stosowanie przekłada się na koszty hotelu należą przede wszystkim:
 • Własna elektrociepłownia z technologią trigeneracji, czy­li jeden z najnowocześniej­szych i największych tego typu obiektów w Polsce, który jako opał wykorzystuje biomasę z drewna. Elektrociepłownia spala rocznie 21 ton bioma­sy, produkując przy tym 36 000MWh energii cieplnej i oko­ło 10 000MWh chłodu rocznie. Temperatura w palenisku sięga 950°C.
 • 30 ujęć najczystszej wody pobieranej z poziomu od 67 do 100 m głębokości. Woda uzdatniana jest w specjalnych systemach, gwarantujących czystość i jakość, a następnie doprowadzana do hotelo­wych obiektów. Dbając o za­chowanie jak najwyższej ja­kości naszej wody, regularnie przeprowadzamy jej badania (w akredytowanym laborato­rium oraz przez służby sanitar­no epidemiologiczne).
 • Energooszczędne systemy w bu­dynkach i w instalacjach, np. wy­łączanie klimatyzacji po otwarciu drzwi balkonowych, oświetlenie energooszczędne, zarządzanie wy­dajnością urządzeń, oświetlenie zewnętrzne ograniczające do mi­nimum zanieczyszczenie świetl­ne, do którego wykorzystujemy specjalnie zaprojektowanie lampy oświetleniowe.
 • Nasz zaawansowany system stero­wania automatyką budynków BMS pomaga w oszczędzaniu energii oraz wody na całym obiekcie.
 • Maszyna kompostująca od­pady żywnościowe, która pod wpływem temperatury prze­kształca je w pre-kompost wykorzystywany w elektrocie­płowni do wytworzenia energii.
 • Trzy farmy fotowoltaiczne.
 • Dozowniki na kosmetyki, dzię­ki którym zrezygnowaliśmy z jednorazowych opakowań.
 • ButterSpender – specjalne urządzenie które schładza ma­sło i dozuje 12 gramową por­cję po naciśnięciu przycisku, co pozwoliło na rezygnacje z jednorazowych opakowań na masło.
Polityka Eko Arłamów to również:
 • Zachęcanie gości do rzadszego korzystania z wind, co ogranicza zużycie energii w naszym obiekcie. Przed każdą z 26 wind znajdują się tabliczki informujące o oszczęd­ności energii elektrycznej dzięki skorzystaniu ze schodów.
 • Cztery stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych.
 • Ochrona hotelu porusza się po terenie melexami lub konno, co redukuje nasz ślad węglowy.
 • Własna szklarnia, w której uprawiane są zioła i warzywa wolne od nawozów i opry­sków, używane w hotelowej kuchni do przygotowywania posiłków we wszystkich re­stauracjach.
 • Własna pasieka, z której pozy­skujemy doskonałe miody, uzu­pełniające nasze hotelowe menu.
 • Polityka Zero Waste, która polega na wdrażaniu filozofii oszczędności i generowania jak najmniejszej ilości odpadów, a tym samym nie zanieczyszcza­nia środowiska. Regularnie pro­wadzimy prezentacje i warsztaty o tematyce Zero Waste, czyli jak gotować, by wykorzystać abso­lutnie każdą część ze stosowa­nych składników. Do oszczędno­ści inspiruje nasz szef kuchni.
 • Całkowicie zrezygnowaliśmy z plastikowych kubków, rurek, opakowań i sztućców. Zastąpi­liśmy jednorazowe opakowa­nia wielorazowymi odpowied­nikami.
 • Kosze do segregacji odpadów.
 • W hotelu dostępne są źródeł­ka z wodą pitną pomagają za­oszczędzić ok. 3000 butelek plastikowych rocznie.
 • Dbamy o świeże powietrze, wolne od smogu i stwarzają­ce idealne warunki do tera­pii oddechowej. Stan jakości i poziom zanieczyszczenia po­wietrza w Arłamowie można sprawdzić na Mapie Airly.
 • Edukujemy gości jak oszczę­dzać wodę i energię elektrycz­ną w pokojach, jak segregować odpady, jak nie marnować je­dzenia.
 • Posiadamy „zielone ściany”, które są elementem biofilii, korzystnie wpływającym na dobre…

Autorką jest Dorota Nidzgorska-Mazonik
dyrektor generalna Hotel Arłamów

CAŁY TEKST PUBLIKUJEMY
W OGÓLNODOSTĘPNYM WYDANIU ŚWIATA HOTELI – CZERWIEC-LIPIEC 2021
>> KLIKNIJ, ABY DOKOŃCZYĆ LEKTURĘ <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 03.08.2021
Aktualizacja: 03.08.2021