Rynek HoReCa wart prawie 28,6 mld zł

Udostępnij artykuł
Oznacza to, że w 2017 r. jego wartość wzrosła ponad 6 proc. rok do roku, w związku z dobrą kondycją polskiej gospodarki oraz wzrostem krajowej konsumpcji, prognozy dla tego rynku są bardzo dobre. Potwierdzeniem są dane zaprezentowane w raporcie PMR „Rynek HoReCa w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Jak wynika z przeprowadzo­nego w styczniu 2018 r. ba­dania na ogólnopolskiej, re­prezentatywnej próbie, 58 proc. Polaków w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie, spo­żywało posiłek w lokalu gastro­nomicznym. W porównaniu do analogicznego badania w lutym 2017 r. nastąpił wzrost o 7 p.p. Ubiegły rok był bardzo dobrym okresem dla konsumpcji i gastro­nomii. Na korzyść branży działał także wzrost turystyki, tak zagra­nicznej jak i wewnątrzkrajowej. Turyści, w opinii badanych firm z segmentu gastronomicznego, stanowią ok. 15 proc. klientów ich lokali. Dodatkowo, badanie koniunk­tury GUS pokazuje, że spadł odsetek firm zgłaszających nie­dostateczny popyt na rynku. Jednocześnie wzrosła liczba firm deklarujących, że nie napotykają w bieżącej działalności na barie­ry. (Warto jednak zwrócić uwagę na rosnące trudności związane z niejasnymi przepisami oraz przede wszystkim na skokowy wzrost bariery związanej z niedo­borem wykwalifikowanych pra­cowników.)

2017 był także kolejnym ro­kiem, w którym wzrosła mediana miesięcznego obrotu w placów­kach gastronomicznych. Naj­większe wartości mediany obro­tu reprezentują pizzerie. Z kolei restauracje hotelowe charakte­ryzują się największymi warto­ściami wystawianego paragonu (57 zł), choć też wystawiają ich dziennie najmniej.

Polacy chętnie odwiedzają za­równo placówki najbardziej zna­nych sieci, jak i lokale niezależne: modne food trucki, bary i restau­racje slow-food, czy takie o wą­skiej specjalizacji jak restauracje wegańskie lub wybrane dania kuchni świata.

W lutym 2018 r. już po raz ósmy PMR przeprowadził ba­danie opinii publicznej na temat zwyczajów związanych ze spoży­waniem posiłków poza domem. W tym roku badanie uległo mo­dyfikacji

Przeprowadzono je na ce­lowej próbie 1 000 dorosłych mieszkańców badanych lokali­zacji miejskich, którzy w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie korzystali z oferty lokali gastronomicznych. Lokalizacje uwzględnione w badaniu to: War­szawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, aglomeracja śląska (identyfikowana jako Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze i By­tom), Łódź i Lublin.

Z badania wynika, że w piz­zeriach zdarza się jadać niemal wszystkim, a ponad połowa re­spondentów odwiedza – jeszcze nie tak dawno niszowe – food trucki.

Autorką jest Magdalena Szot
starszy analityk handlu detalicznego PMR

Wykresy do tekstu publikujemy w:
RYNEK GASTRONOMICZNY W POLSCE RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
Opublikowano: 27.08.2018
Aktualizacja: 27.08.2018