Tomasz Jaworski z Nosalowego Dworu o relacjach z partnerami

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2021] Współpraca z dostaw­cami rynku HoReCa od początku pan­demii znacząco się zmieniła. Przede wszystkim obie strony, zarówno my, jak i nasi kontra­henci, musieliśmy w trybie na­tychmiastowym dostosować się do nowych, nieznanym nam do­tąd realiów – mówi Tomasz Jaworski, kierownik gastronomii Resortu Nosalowy Dwór w komentarzu przygotowanym na potrzeby naszej publikacji Rynek Dostawców HoReCa w Polsce – RAPORT 2021.

Gastronomia hote­lowa, w naszym przypadku, mu­siała sprostać wysokim wyma­ganiom gości indywidualnych w warunkach licznych ograni­czeń i obostrzeń. To wiązało się m.in. z przearanżowaniem spo­sobu serwowania posiłków, a co za tym idzie, dostosowaniem wyposażenia i częściową zmia­ną asortymentu.

Na szczęście nasi dostawcy szybko dostoso­wali swoją ofertę do koniecz­nych zmian. Początek pandemii był trudny dla wszystkich. Na­tomiast po drugim lockdownie zweryfikowaliśmy dostawców bardziej szczegółowo. Wiemy już którzy partnerzy są gotowi roz­mawiać z nami po partner­sku, iść na pewne ustęp­stwa, uzbroić się w cierpli­wość. Co ma ogromne zna­czenie w naszej dal­szej współpracy. Ci, którym na tym zależało byli zaskakująco elastyczni w sytuacji, gdy roz­pędzony obiekt dysponujący prawie 400 pokojami, musiał w drastyczny i nagły sposób się zatrzymać. Doskonale rozu­mieli naszą trudną sytuację i za wszelką cenę starali się nam pomóc w tym trudnym okre­sie. Są również minusy. Wielu mniejszych aczkolwiek rzetel­nych i wiarygodnych dostaw­ców, nie utrzymało się na rynku i póki co ta luka się nie wypeł­nia. Co również zmusza nas do wprowadzania pewnych zmian.

Myślę, że wszyscy musieliśmy nauczyć się szybkiego reagowa­nia na nagłe zmiany w prowa­dzeniu biznesu. Niestety możemy również znaleźć kilka przykładów kon­trahentów, którzy nie do koń­ca sprostali modelowi biznesu partnerskiego, co zdecydowanie zweryfikuje ich późniejszą po­zycję na rynku. Mamy tutaj na myśli brak jakiekolwiek wspar­cia z ich strony i zrozumienia trudnej sytuacji ich kluczowych klientów. Tacy kontrahenci, po­mimo nierzadko atrakcyjnych i konkurencyjnych ofert ceno­wych, nie mogą być traktowani priorytetowo w wyborze nowej siatki dostawców. Partnerskie podejście do interesów jest ważniejsze niż najniższe oferty cenowe.

W tym roku dostawcy wy­posażenia ukierunkują swoją ofertę głównie w stronę zachowania wyso­kiego poziomu higieny, tań­szych i in­nowacyj­nych roz­wiązań dla ga­strono­mii zwią­zanych z serwowa­niem, prze­chowywaniem i obsługą. Już w roku 2020 pojawiały się na rynku no­woczesne produkty mające na celu zwiększenie bezpieczeń­stwa sanitarnego. Ten trend powinien utrzymać się również w tym roku. Ponadto większość obiektów hotelowych istnieją­cych już na rynku będzie szu­kała znaczących oszczędności właśnie wśród ofert dostaw­ców, co znacząco przełoży się na ich ofertę. Istotny jest również trend opakowań ekologicznych, który w bieżącym roku będzie znaczącym segmentem w bran­ży HoReCa.

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2021
> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rynek-Dostawcow-HoReCa-RAPORT-2021.png

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 31.03.2021
Aktualizacja: 31.03.2021