Bezpieczeństwo w Qubus Hotel. Karolina Celińska o rozwiązaniach

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Można powiedzieć, że pandemia zmieniła praktycznie wszystko w usłudze hotelarskiej. Wpro­wadzane zmiany i obostrze­nia rządowe spowodowały, że musieliśmy szybko i efektyw­nie opracować nowe standardy bezpieczeństwa, czystości czy nawet polityki sprzedażowej – mówi w specjalnym komentarzu dla Świata Hoteli Karolina Celińska, kierownik działu marketingu Qubus Hotel.

Bardzo ważna była elastyczność, świetne relacje z dostawcami i wieloletnie doświadczenie na­szych pracowników. Wszystkie te aspekty pozwoliły nam działać naprawdę dynamicznie, a głów­nym celem jaki sobie w tej całej sytuacji stawiamy jest utrzy­manie najwyższej jakości usług w naszych obiektach. Przede wszystkim opraco­waliśmy i wdrożyliśmy w całej sieci Qubus Hotel Politykę Bez­pieczeństwa COVID-19. Znalazły się w niej zarówno najważniej­sze zasady i procedury ogólne, jak też standardy dla personelu, gości, a także szczegółowe wy­tyczne dotyczące np. sprzątania pokojów hotelowych. Wszystkie procedury są zgodne z wytyczny­mi GIS oraz udoskonalone przez samych pracowników sieci. Wie­my, że przy tak dużych zmianach operacyjnych mogą zdarzyć się niedociągnięcia, dlatego stwo­rzyliśmy dodatkowe systemy weryfikacji zarówno poprzez we­wnętrzne audyty jakościowe, jak i np. poprzez ankietę wysyłaną do naszych gości po pobycie, w któ­rej pytamy jak oceniają proce­dury bezpieczeństwa w naszych hotelach. Monitorowanie tych elementów daje nam pewność, że nawet najmniejsze odchylenie od ustalonych norm będzie szyb­ko wychwycone i naprawione. Dowodem działania tego syste­mu są pozytywne opinie naszych gości.
„Hotel spełnia wymagania bezpieczeństwa w wysokim stopniu. Czułam się całkowicie bezpiecznie, jak w domu. Dystans, maseczki, dezynfekcja.”
„Wszystkie procedury bezpie­czeństwa na najwyższym pozio­mie.”
„Wymagania reżimu sanitar­nego w pełni przestrzegane.”

ŚWIAT HOTELI – KWIECIEŃ 2020
>> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<
Co konkretnie zrobiliśmy?

Ograniczyliśmy proces meldunku do minimum, dzięki temu zmniej­szyliśmy liczbę gości czekających przy recepcji w trakcie przyjazdu i wyjazdu z hotelu. Podłogi ozna­kowane zostały specjalnymi linia­mi z odległością 1,5m, by ułatwić gościom utrzymanie dystansu. Na terenie naszych obiektów umie­ściliśmy specjalne tabliczki infor­macyjne dla gości. Ograniczyliśmy ilość osób mogących przebywać w windach, a na terenie hotelu w miejscach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz noszenia ma­seczek. Udostępniliśmy również gościom dystrybutory z płynem odkażającym oraz zachęcamy ich do dokonywania płatności kartą. Na recepcjach zamontowano specjalne szklane osłony, które pełnią rolę barier ochronnych. Zawsze bardzo dużą uwagę przy­kładaliśmy do czystości teraz zin­tensyfikowaliśmy nasze działania jeszcze bardziej, zgodnie z tym w hotelu dezynfekujemy wszelkie newralgiczne powierzchnie w re­cepcji, restauracji, barach, win­dach oraz klamki. Używamy do tego specjalistycznych i certyfi­kowanych środków chemicznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa mikrobiologicz­nego.

Oczywiście cały personel ho­telowy przeszkolono przez odpowiednich specjalistów w ob­szarze Polityki Bezpieczeństwa, ale to nie jedyne zmiany. Naszym pracownikom od początku za­pewniamy wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej takie jak maseczki, przyłbice oraz rękawicz­ki. Personel pracuje określonymi zespołami niwe­lując możliwość krzyżowego zara­żenia. Wprowa­dziliśmy również procedury mini­malizujące kontakt pomiędzy pracow­nikami zarówno w szatniach, pod­czas przerw oraz w trakcie przy­gotowania się do pracy.

Pokoje i gastronomia

Nie małym wy­zwaniem były dla nas także zmiany związane z poko­jami hotelowymi. Zwiększyliśmy monitorowanie zajętości po­kojów hotelowych. Po każdym pobycie gościa dany pokój jest dezynfekowany. Dodatkowo sto­sujemy takie metody jak ozono­wanie, naświetlanie lampami UV lub sprzątanie wysoką tempera­turą pary wodnej. Wyposażenie pokoju zostało ograniczone do podstawowych elementów, je­śli jednak gość zażyczy sobie np. dodatkową poduszkę, lub inne…

CAŁY KOMENTARZ PUBLIKUJEMY
W OGÓLNODOSTĘPNYM WYDANIU ŚWIATA HOTELI – KWIECIEŃ 2021
>> KLIKNIJ, ABY DOKOŃCZYĆ LEKTURĘ <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 10.06.2021
Aktualizacja: 10.06.2021