Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej odwołany

Udostępnij artykuł
Dotychczasowy prezes POT dr Robert Andrzejczyk został wczoraj odwołany ze skutkiem natychmiastowym. Taką decyzję podjął minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Kilka godzin później ogłoszono nabór na to stanowisko.

Dr Robert Andrzejczyk pełnił funkcję prezes Polskiej Organizacji Turystycznej od września 2017 r.

Kandydaci na nowego prezesa POT mają czas na złożenie swoich aplikacji do 26 października. Warunki jakie musi spełniać kandydat to wykształcenie wyższe potwierdzone tytułem magistra lub równorzędnym, kompetencje kierownicze, co najmniej sześcioletni staż pracy (w tym co najmniej trzy lata na stanowisku kierowniczym), a także „wykształcenie i wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Proces naboru poprowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki. Będzie składał się z czterech etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z trzema kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Etap IV: przedstawienie trzech kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

> PROSIMY KLIKNĄĆ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ << (otwiera się na nowej zakładce)">OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PREZESA POT
>> PROSIMY KLIKNĄĆ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 15.10.2020
Aktualizacja: 15.10.2020