Rynek hotelarski w Polsce – kierunki, wyzwania, trendy

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Branża hotelowa wykazuje niewiarygodny hart ducha w żmudnej walce z nie­sprzyjającymi okolicznościami w jakiej przyszło jej działać przez minione niemal dwa lata. W tym momencie warto się zastano­wić czego nauczył nas ten okres, szczególnie że na znaczącą po­prawę warunków przyjdzie nam niestety jeszcze poczekać – pisze w swoim tekście do naszego specjalnego wydania „Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2021” Jacek Kozioł, współzałożyciel, partner Pro Value.
  • Niepewność odmieniana była i jest przez wszystkie przypadki w kontekście bran­ży hotelowej – niemożliwy do przewidzenia jest zakres i czas wprowadzanych czy utrzy­mywanych restrykcji w prze­mieszczaniu się ludzi czy to w celach biznesowych, czy tu­rystycznych, a także świadcze­niu usług hotelowych. Dotyczy to zarówno Polski, jak i za­granicy; od początku pande­mii hotelarze w naszym kraju musieli się mierzyć z licznymi obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania obiektów włącznie z ich obligatoryjnym zamknięciem; tempo wdra­żania ograniczeń dla branży często uniemożliwiało hote­larzom przygotowanie się do nowych warunków;
  • Transformacja modeli pra­cy (upowszechnianie pracy w trybie home office czy hy­brydowym) / podróżowania / spotkań (konferencje online, hybrydowe), to trendy które wyraźnie się zarysowały się w trakcie pandemii i silnie wpływają na kondycje hote­li, zwłaszcza miejskich. Coraz częściej podnoszone są jed­nak argumenty o spadku wy­dajności pracy i innowacyjno­ści, trudności w budowaniu zespołów i wdrażaniu no­wych pracowników, co prze­mawia za opcją częstszego korzystania z biur i spotkań „twarzą w twarz”, a zatem rozwiązań korzystniejszych dla hotelarstwa;
  • Poprawa wskaźników obło­żenia i średniej ceny rozpo­częła się przed oficjalnym zakończeniem pandemii, co wynika z głęboko zakorzenio­nej potrzeby podróżowania, eksplorowania świata i kon­taktu z drugim człowiekiem. Widoczne jest to szczegól­nie w okresach wakacyjnych. W tym kontekście zasadne jest pytanie o strategie firm odnośnie podróży służbowych i postawy pracowników, którzy chętnie ponosili ryzyko wyjaz­dów prywatnych w celach wy­poczynkowych. Czy to samo tyczyć się będzie wyjazdów służbowych najbliższej jesie­ni?;
  • Ścieżki ewentualnego powro­tu do wyników z 2019 r. będą różnić się w zależności od kraju, udziału gości zagranicz­nych w ruchu turystycznym (szybsze w krajach z silnym popytem wewnętrznym), ryn­ku (profil ekonomiczno-tury­styczny miasta / kurortu – ko­rzystniejsza sytuacja w miej­scowościach turystycznych i miastach regionalnych) i seg­mentu hoteli (segmentacja gości, kategoria, zakres usług – w najtrudniejszym położeniu hotele konferencyjne);
CAŁY TEKST PUBLIKUJEMY
W OGÓLNODOSTĘPNYM SPECJALNYM WYDANIU
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE – RAPORT 2021
>> KLIKNIJ, ABY DOKOŃCZYĆ LEKTURĘ <<
  • Najszybciej odbudowuje się krajowy popyt na usługi ho­telowe w miejscowościach turystycznych, co wynika z narastającego zmęczenia obywateli izolacją, strachem przed zarażeniem się podczas podróżowania samolotem, koniecznością wykonywania testów na obecność wiru­sa COVID-19 i obawą przed ewentualną kwarantanną, a także ograniczeniami, które utrzymają się lub są ponow­nie wprowadzane w ruchu lotniczym do niektórych kra­jów; przewiduje się, że na­stępnie stopniowo wracać do dawnych poziomów będzie popyt na usługi hotelowe zgłaszany ze strony biznesu krajowego, a później między­narodowego;
  • Odnotowuje się znaczne róż­nice w wynikach pomiędzy hotelami działającymi na tych samych rynkach, co wynika m.in. efektywności działów sprzedażowych i dostępu do kanałów sprzedażowych, przy­należności lub nie do sieci ho­telowych, segmentacji gości hotelowych itp.;
  • Wyższe wskaźniki obłożenia odnotowuje się na większości rynków w weekendy, co wyni­ka…

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 04.10.2021
Aktualizacja: 04.10.2021