Sprzedaż hotelu – kiedy?

Udostępnij artykuł

[SPECJALNIE DLA NAS] Pandemia COVID-19 przetrzebiła polski rynek hotelowy. A kiedy już zaczęliśmy powoli wracać do normalności wybuchła wojna, pojawiła się dwucyfrowa inflacja, a wraz z nią wysokie stopy procentowe. To wszystko sprawiło, że wielu właścicieli hoteli zadaje sobie pytanie o dalszą sensowność prowadzenia biznesu…

Marcin Podobas
Marcin Podobas, Fortech Consulting

Oczywiście każdy hotel to inna historia, inna lokali­zacja, inni goście, różne metody finansowania. Generalnie ta przykra sytuacja wymagająca podejmowania dzisiaj strategicz­nych decyzji o zmianie modelu biznesu bądź o jego sprzedaży dotknęła dwa typy obiektów. Obiekty zlokalizowane w miej­scach mało atrakcyjnych lub wciąż odczuwających skutki pan­demii oraz obiekty nadmiernie zadłużone w stosunku do osiąga­nych wyników. Stąd mamy dzisiaj wysyp ofert sprzedaży obiektów „nad morzem” albo „w górach” przy czym są to niestety hotele położone kilometr-dwa i dalej od morza i analogicznie w znacz­nych odległościach od głównych atrakcji gór. Zaliczają się też tu niestety hotele chociażby z Kra­kowa, które opierały swój biznes o turystów zagranicznych, a ci wciąż nie powrócili. To są pew­ne paradoksy, że niektóre hotele w miejscach takich, jak Kraków przeżywają kryzys, a w takim jak np. Rzeszów, hotelarze mają dziś Eldorado. Okoliczności, które wystąpiły są wyjątkowe i obiek­tywnie były nie do przewidzenia. Z kolei druga grupa obiektów to hotele posiadające zadłużenie, które w zdecydowanej więk­szości oparte o stopę zmienną generuje obecnie gigantyczną różnicę po stronie kosztów od­setkowych. Jeżeli na to nakłada się mały udział własny i/lub wy­niki poniżej wskaźników z 2019 r., czyli przed pandemią – problem staje się bardzo poważny.

Co robić?

Poza oczywistymi działaniami optymalizującymi wszelkie ope­racje hotelowe, konieczne może stać się gruntowne przemode­lowanie biznesu, a w niektórych wypadkach rozwiązaniem może okazać się sprzedaż. Co oznacza przemodelowanie? Dla każde­go hotelu może oznaczać coś innego – może być to otwarcie się i koncentracja na do tej pory mniejszych, a w niektórych przy­padkach zupełnie nowych gru­pach gości, np. jeżeli dominowali turyści zagraniczni, a teraz nie przyjeżdżają to należy odpowie­dzieć sobie na pytanie czy mamy szansę przyciągnąć więcej tury­stów polskich? Czy możemy przy­ciągnąć więcej zorganizowanych grup? Analiza rynkowa może doprowadzić nas do wniosku, że należy zmienić kategoryzację hotelu i/lub pozyskać franczyzę, aby mieć dostęp chociażby do gości lojalnościowych (w hote­lach markowych stanowią nawet 30 proc. wszystkich gości). Jeżeli spełniamy standardy marki co do wielkości pokoju, wyposażenia to w praktyce niewielkim kosztem możemy postarać się o doko­nanie de facto fundamentalnej z punktu widzenia rentowności biznesu zmiany. Jeżeli konieczne są nakłady inwestycyjne, wszyst­ko zależy od sytuacji – z reguły sieci udzielają marki od razu (po zapewnieniu kluczowych wa­runków dot. np. bezpieczeństwa przeciwpożarowego), a pozosta­łe zmiany rozkładają na kilka lat.

Kolejna grupa działań to działania w obszarze finansów – czy obec­ny dług można zastąpić innym? Czy można go zrefinansować? A może poszukać alternatywnych możliwości np. dłuższego, a tym samym łatwiejszego w obsłudze pieniądza, wprowadzić hotel do zoptymalizowanej struktury po­datkowej – są wciąż takie, które pozwalają uniknąć płacenia jakie­gokolwiek podatku itd. Zachęcam do podjęcia takich działań i analiz, bo tylko rzetelna wiedza pozwala dokonywać świadomych wybo­rów. Co jeśli ww. działania nie są możliwe do przeprowadzenia albo nie chcemy, nie mamy siły etc. już ich realizować? Pojawia się wtedy scenariusz sprzedaży. Oczywiście łatwiej się sprzedaje dobry biznes w dobrych czasach niż biznes z problemami w cza­sach złych. Ale nie jesteśmy bez szans. Odpowiedzialni i poważni inwestorzy z rynku hotelowego na pewno będą potrafili…Pełną treść publikujemy w najnowszym wydaniu Świata Hoteli. Kliknij, aby dokończyć lekturę.

Autorem jest Marcin Podobas
założyciel i partner zarządzający
Fortech Consulting

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 16.11.2022
Aktualizacja: 16.11.2022