Warimpex prezentuje wyniki za I półrocze br.

Udostępnij artykuł
Mimo strat w segmencie hoteli wywołanych koronawirusem, Warimpex osiągnął w I półroczu 2020 r. dodatni wynik operacyjny (EBITDA). Jest to głównie efektem wyników wygenerowanych z wynajmu nieruchomości biurowych – w tym sektorze przychody ze sprzedaży wzrosły o 15 proc. r/r. Po zaksięgowaniu spadku wartości nieruchomości i strat z przeliczeń walutowych wynik finansowy netto za I półrocze 2020 r. wyniósł -21,7 mln EUR, z czego -3,0 mln EUR przypadają na II kwartał.

W ostatnich latach Warimpex zmienił swoją strategię dotyczącą portfela nieruchomości. Dziś hotele, tak silnie dotknięte kryzysem wywołanym przez koronawirusa, stanowią jedynie 12 proc. całego portfela, podczas gdy 76 proc. przypada na nieruchomości biurowe z wynajmem zabezpieczonym umowami długoterminowymi. W segmencie biur Warimpex czerpie korzyści z atrakcyjnych lokalizacji i wysokiej jakości obiektów. Wszystkie nasze biurowce zostały w ostatnich latach nowo wybudowane lub kompleksowo zrewitalizowane. Dzięki temu spełniają wszelkie wymagania najemców, co pozwala spodziewać się wysokiego poziomu ich wynajęcia w długim terminie – wyjaśnia Franz Jurkowitsch, prezes zarządu Warimpex. – Potwierdza się słuszność naszej decyzji o skoncentrowaniu się na biurowych projektach deweloperskich, ponieważ wszystkie nasze biurowce rozwijają się bardzo stabilnie, szczególnie w porównaniu z nielicznymi już w naszym portfelu hotelami, dotkniętymi aktualnie panującą sytuacją rynkową.

Realizacja bieżących projektów deweloperskich

W I półroczu 2020 Warimpex koncentrował się na rozwoju bieżących projektów deweloperskich oraz na ubieganiu się o pozwolenia na budowę w Polsce, w Niemczech i w Rosji. Mimo wymagających warunków rynkowych udało się kontynuować te prace bez opóźnień.  

Już w ubiegłym roku rozpoczęła się budowa biurowca Avior Tower 1 o powierzchni ok. 16 000 mw AIRPORTCITY St. Petersburg. Prace budowlane prowadzone są aktualnie zgodnie z planem. 

Otwarty we wrześniu ubiegłego roku hotel w Darmstadt, został zamknięty w kwietniu z powodu pandemii COVID-19. Wykorzystano to jednak do przeprowadzenia rewitalizacji obiektu, planowanej pierwotnie bez przerywania bieżącej działalności hotelu. W ramach programu rewitalizacji hotel zostanie dostosowany do nowej marki Accor „greet“ i w związku z aktualną sytuacją rynkową będzie repozycjonowany na rynku w I kw. 2021 r.

Z kolei w Polsce będą dalej realizowane projekty deweloperskie w obszarze nieruchomości biurowych: Mogilska faza III, Białystok Offices i Chopin Office. W drugim półroczu spółka oczekuje wydania pozwoleń na budowę dla co najmniej dwóch z nich.

ŚWIAT HOTELI czerwiec-lipiec 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Szczegóły dotyczące I półrocza 2020 r.

W I półroczu 2020 r. Warimpex zanotował wzrost przychodów z wynajmu nieruchomości biurowych o 15 proc. r/r, z 9,2 mln EUR do 10,6 mln EUR. Do tego wzrostu istotnie przyczyniło się ukończenie biurowca Mogilska 43 Office w maju ubiegłego roku. Z powodu pandemii koronawirusa przychody hoteli spadły o 51 proc. r/r, do 2,4 mln EUR. Spowodowało to spadek łącznych przychodów ze sprzedaży do 13,6 mln EUR, a koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży wzrósł z 6,0 mln EUR do 6,5 mln EUR r/r. W związku z tym wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 7,1 mln EUR (9,2 mln EUR rok wcześniej).

Szczególnie w II kw. br. uwidoczniły się skutki obostrzeń administracyjnych mających na celu ograniczenie pandemii COVID-19. Jeżeli potraktować II kw. osobno, można zauważyć spadek przychodów hoteli z 3,0 mln EUR do 0,2 mln EUR, natomiast związane z nimi koszty spadły jedynie z 1,5 mln EUR do 1,0 mln EUR. Tymczasem przychody z wynajmu biur utrzymały się na podobnym poziomie i wyniosły 5,2 mln EUR. Ogólnie przychody Grupy ze sprzedaży w II kw. spadły z 9,0 mln EUR do 5,7 mln EUR, a koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży z 3,1 mln EUR do 2,4 mln EUR. Wynik brutto ze sprzedaży za II kw. 2020 wyniósł w związku z tym 3,3 mln EUR (5,9 mln EUR rok wcześniej).

W I półroczu 2019 Warimpex dokonał sprzedaży nieruchomości biurowej w Budapeszcie i spółki prowadzącej hotel uzdrowiskowy Dvorak w Karlovych Varach, natomiast w I półroczu 2020 nie miały miejsca żadne transakcje.

W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wskaźnik EBITDA spadł z 9,9 mln EUR do 0,3 mln EUR, a EBIT obniżył się z 16,6 mln EUR do -9,2 mln EUR. Jest to skutkiem braku transakcji sprzedaży nieruchomości, ale również zmiany wartości rynkowej nieruchomości oraz strat w segmencie hoteli. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) spadł z 4,1 mln EUR do -10,6 mln EUR. Obejmuje on niegotówkowe straty z tytułu przeliczenia pozycji w walucie, w wys. -4,7 mln EUR (7,3 mln EUR rok wcześniej), oraz straty z joint ventures, w wys. -2,5 mln EUR (0,4 mln EUR rok wcześniej). Jest to również związane z gorszymi wynikami hoteli i stratami z tytułu przeliczenia waluty.
Tym samym nastąpił spadek wyniku finansowego netto za okres do -21,7 mln EUR (17,9 mln EUR rok wcześniej).

Perspektywy

Bazując na doświadczeniach wyniesionych ze światowego kryzysu finansowego i gospodarczego w 2007 r., Warimpex koncentruje się na odbudowie zasobów nieruchomości, dynamicznym zarządzaniu aktywami oraz na tworzeniu nowych ofert i tę strategię konsekwentnie kontynuuje. Należy oczekiwać, że łagodzenie restrykcji administracyjnych ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii będzie powoli, ale stale prowadziło do poprawy sytuacji hoteli. W segmencie obiektów biurowych, w związku z atrakcyjnymi lokalizacjami i ich wysoką jakością, Warimpex w dalszym ciągu spodziewa się solidnych wzrostów. Bardzo trudno jest jednak na tę chwilę ocenić długoterminowe skutki kryzysu zdrowotnego, uzależnione od dalszego przebiegu pandemii.

Zwiększenie udziału kapitału własnego z 31 proc. na dzień 30 czerwca 2019 r. do 38 proc. na dzień 30 czerwca 2020 r. podkreśla solidne fundamenty finansowe Warimpex. Przyczynił się do tego w znacznym stopniu bardzo dobry rok 2019. Dzięki sprawdzonemu w sytuacjach kryzysowych zespołowi, mocnej pozycji na głównych rynkach, doskonałym relacjom z partnerami oraz silnej pozycji ekonomicznej i finansowej Warimpex jest niezmiennie optymalnie przygotowany, aby stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. W związku ze stabilnym rozwojem nieruchomości biurowych i aktualnymi operacjami refinansowania, zarząd, w ramach bieżącej oceny, rozważa przedyskutowanie z radą nadzorczą m.in. możliwości wypłaty dywidendy – mówi na zakończenie Jurkowitsch.

Wskaźniki finansowe za I półrocze 2020 r.:
w TEUR 1-6/2020 Dynamika 1-6/2019
Przychody ze sprzedaży – Hotele 2 379 – 51 % 4 809
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties 10 597 15 % 9 229
Przychody ze sprzedaży – Development & Services 665 – 44 % 1 188
Przychody ze sprzedaży razem 13 642 – 10 % 15 225
Koszty przypisane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży – 6 506 9 % – 5 983
Wynik brutto ze sprzedaży 7 136 – 23 % 9 242
Wynik ze sprzedaży nieruchomości 7 158
EBITDA 345 – 97 % 9 910
Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości – 9 580 6 721
EBIT – 9 235 16 631
Wynik z joint ventures – 2 520 380
Wynik z działalności finansowej – 10 563 4 161
Wynik netto okresu – 21 731 17 922
Wynik netto okresu (akcjonariusze jednostki dominującej) – 20 543   13 948
       
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 332 – 702
       
Sprawozdanie z działalności segmentów
(joint ventures uwzględnione proporcjonalnie):
     
Przychody ze sprzedaży – Hotele 4 460 – 77 % 19 773
Net Operating Profit (NOP) Hotele – 1 116 4 785
NOP na każdy dostępny pokój w EUR – 1 496 4 949
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties 12 617 12 % 11 261
EBITDA – Investment Properties 8 498 2 % 8 316
Przychody ze sprzedaży – Development & Services 665 – 56 % 1 513
Wynik ze sprzedaży nieruchomości 7 158
EBITDA – Development & Services – 5 223 2 211
       
  30.06.2020 Dynamika 31.12.2019
Gross Asset Value (GAV) w mln EUR 311,0 -7 % 333,3
NNNAV na jedną akcję w EUR 2,82 -23 % 3,41

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 28.08.2020
Aktualizacja: 31.08.2020