Wiktor Wróbel: Obserwujemy wysyp obiektów condo

Udostępnij artykuł
Na rynku hotelarskim obserwu­jemy w dalszym ciągu dobrą ko­niunkturę, a ostatnie lata należą do rekordowych. Nie­mniej, wi­doczny już teraz znaczący wzrost kosztów (przede wszystkim pracowniczych, ale także mediów czy usług ze­wnętrznych) ma negatywny efekt na marże, ponieważ nie prze­kłada się jeszcze na analogiczny wzrost cen za usługi hotelowe czy towarzyszące – powiedział w komentarzu do publikacji „Rynek Hotelarski w Polsce RAPORT 2018”  Wiktor Wróbel, prezes zarządu Grupa Nosalowy Dwór.

Na domiar złego, obserwujemy też sporą konkurencję dla polskich hote­li pobytowych wśród destynacji zagranicznych, a także w dalszym ciągu dużą wrażliwość polskiego gościa na cenę usługi, co niestety skutkuje rywalizacją o niego je­dynie poziomem cenowym (a nie np. jakością czy zakresem usług). Na pewno broni się rynek MICE, gdzie przy odpowiedniej jakości usług i infrastrukturze możliwe są dalsze wzrosty. Podmioty takie jak Nosalowy Dwór Resort & SPA, ze swoim doskonałym zapleczem konferencyjnym, będą w stanie koniunkturę MICE-ową wykorzy­stać także w roku 2019 i 2020.

ŚWIAT HOTELI
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018

> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Szersze trendy na rynku ho­telowym wiążą się również z po­stępującą profesjonalizacją (wy­nikającą chociażby z coraz więk­szej liczby hoteli sieciowych), co może doprowadzić do problemów u mniejszych czy gorzej zarzą­dzanych obiektów. Do tego obserwujemy też wysyp obiektów w systemie condo, które czę­sto oferują nie­realnie wysokie stopy zwrotu bez inwesty­cji w dodat­kową infra­strukturę. Często są też położone w trudnych lokalizacjach i nie mają pro­fesjonalnych ope­ratorów. Takie nie­przemyślane inwestycje mogą wkrótce rozczarować nabywców lokali.

Na powstawanie nowych obiektów wpłyną na pewno ro­snące skokowo koszty inwesty­cyjne – może to doprowadzić do zwiększenia udziału w nowych inwestycjach hoteli w segmen­cie trzygwiazdkowym lub nawet (w perspektywie dwóch-trzech lat) przystopować tempo powsta­wania nowych obiektów.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 30.10.2018
Aktualizacja: 30.10.2018