Pro Value: Pandemia nie przekreśliła atrakcyjności branży hotelarskiej

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Jeśli chodzi o stronę popytową to znajdujemy się obecnie w sytu­acji, w której prognozowanie cze­gokolwiek jest obarczone dużym ryzykiem. Wszyscy uczestnicy rynku hotelarskiego muszą obec­nie być czujni, a Ci którzy wyka­żą się największą elastycznością, kreatywnością i empatią, powinni odnieść sukces w długim okresie – piszą w komentarzu do naszego specjalnego wydania „Rynek Hotelarski w Polsce – Raport 2020” Dorota Malinowska i Jacek Kozioł z Pro Value.

Obecnie w Polsce ska­tegoryzowanych jest 2846 hoteli, które oferują ponad 284 tys. miejsc noclego­wych w 142 tys. pokojach. W pierwszym półroczu 2020 r. baza hotelowa Polski powiększy­ła się jedynie o 23 skategoryzo­wane obiekty dysponujące blisko 2 tys. pokoi i 4 tys. miejsc noc­legowymi, a 16 obiektów zostało usuniętych z ewidencji obiektów hotelowych.

Przez większą część minione­go półrocza procesy kategoryza­cji hoteli zostały wstrzymane lub mocno spowolniły ze względu na wprowadzone restrykcje, co prze­łożyło się na powyższe statystyki. Wiele obiektów wstrzymywało się z otwarciem (przykładowo uruchomienie Hotelu Nobu zo­stało przesunięte z czerwca na sierpień, Hotel Nosalowy Park otworzył się w lipcu), część na­dal pozostaje zamknięta, niektóre niestety już nie będą przyjmować gości, jak np. Sofitel we Wrocła­wiu.

Kolejne miesiące przyniosą fi­nalizację inwestycji znajdujących się obecnie w końcowej fazie bu­dowy/wykończenia. Z jednej stro­ny zatem będziemy obserwować nową podaż wchodzącą na rynek, z drugiej zaś zamykanie obiektów, które nie poradzą sobie w erze COVID­-owej. Los wielu planowa­nych projektów leży w rękach zespołów i zarządów w bankach decydujących o przy­znaniu finansowania – instytucje finansujące obecnie raczej cze­kają na rozwój wydarzeń i nie są skłonne do podejmowania zbęd­nego ryzyka. Jak zwykle w takich sytuacjach skorzystają inwesto­rzy dysponujący odpowiednim equity, tym bardziej, że rosnące bezrobocie, jak i koszty składo­wania niewykorzystanych ma­teriałów budowlanych powinny przełożyć się na niższe koszty re­alizacji inwestycji.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Jeśli chodzi o stronę popytową to znajdujemy się obecnie w sytu­acji, w której prognozowanie cze­gokolwiek jest obarczone dużym ryzykiem. Wszyscy uczestnicy rynku hotelarskiego muszą obec­nie być czujni, a Ci którzy wyka­żą się największą elastycznością, kreatywnością i empatią, powinni odnieść sukces w długim okresie. Pandemia nie przekreśliła atrak­cyjności segmentu hotelowego, a ostatnie wakacyjne tygodnie po ustaniu ograniczeń w przemiesz­czaniu się wręcz wskazują, jak bardzo ważne jest zapewnie­nie odpowiedniej bazy noc­legowej dla realizacji na­szych podstawowych potrzeb życiowych jakim są wypoczy­nek, kontakt z na­turą, poznawanie nowych miejsc itp. Niemniej jed­nak segmentowi hotelowemu jak nigdy wcześniej po­trzebna jest pomoc władz rządowych i sa­morządowych.

Inspiracją mogą być działania rządu Wysp Kanaryjskich, który właśnie podpisał umowę na wy­kupienie polisy dla wszystkich tu­rystów podróżujących na Wyspy Kanaryjskie, niezależnie od tego, czy są ich obywatelami, czy ob­cokrajowcami. Ubezpieczenie to obejmie pomoc w podróży, kosz­ty leczenia, repatriację zdrowotną i przedłużenie kwarantanny dla tych gości, którzy zarazili się CO­VID-19 podczas pobytu na Wy­spach Kanaryjskich.

Podobnych działań oczekują inne rynki, w tym Polska – wsparcie segmentu hotelowego, tak ważne­go dla gospodarki i społeczeństwa, wydaje się teraz kluczowe.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 30.09.2020
Aktualizacja: 30.09.2020