Renata Dąbrowska, Regent Warsaw Hotel: Ekologia rządzi rynkiem

Udostępnij artykuł

Renata Dąbrowska, Purchasing Manager Regent Warsaw Hotel

[SPECJALNIE DLA NAS] Moim zdaniem rok 2020 zgodnie z trendami ostatnich lat będzie kolejnym rokiem rozwoju przed­siębiorstw oferujących ekolo­giczne rozwiązania. Coraz więcej hotelarzy anga­żuje się w działania mające na celu dbałość o środowisko. Także oczekiwania gości zmieniają się w tym aspekcie i należy im spro­stać.

Stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, pa­nele słoneczne oraz własne pa­sieki pojawiają się coraz częściej w obiektach hotelowych w kra­ju i na świecie. Przykładem jest nasz hotel, w którym od połowy stycznia br. działają już pierwsze w Warszawie i piąte w Polsce stacje ładujące Tesla Superchar­ger. Opakowania z tworzyw bio­degradowalnych jeszcze nie zdo­minowały naszego rynku, jednak w przyszłości będzie to koniecz­ne, gdyż świadomość ekologicz­na rośnie z roku na rok. Jednora­zowe kubeczki, słomki, sztućce i naczynia plastikowe na wynos w du­żej mierze funkcjo­nują jesz­cze w wie­lu miej­scach, ale coraz czę­ściej są zastę­powane przez przyjazne środowi­sku wyroby z tworzyw na­turalnych. Na rynku od pewnego czasu pojawiają się kosmetyki hotelowe w opakowaniach pod­legających recyklingowi, jednak nie wszyscy producenci mają je w swojej ofercie. W naszym hotelu wprowadziliśmy już od zeszłego roku papierowe słomki, kubki, materiałowe torby rekla­mowe, energooszczędne żarów­ki, a pasiekę i własny miód mamy już od dziewięciu lat.

Hotele o wyższym standardzie niechętnie podchodzą do alterna­tywy dyspenserów z uzupełnia­nymi kosmetykami z większych pojemników i preferują indywi­dualne opakowania.

Kwestia gospodarowania opa­dami staje się bardzo istotnym zagadnieniem, zarówno ze wzglę­dów ekologicznych, jak i ekono­micznych. Zapewne odbiorcy w najbliższym czasie będą czynić starania o przeniesienie odpo­wiedzialności za recykling na do­stawcę.

Zmieniają się także prefe­rencje żywieniowe. Następuje wzrost świadomości i edukacja w zakresie składu i pochodzenia żywności, a także zwrócenie uwa­gi na wartości odżywcze. Co za tym idzie zwiększa się popyt na wszelkiego rodzaju produkty bio i eko, a także te o obniżonej zawartości tłuszczu i węglowodanów tzw. fit. Produk­ty bezgluteno­we i bezlakto­zowe są także coraz częściej oczekiwane przez gości hotelowych, dlatego warto byłoby rozszerzyć ofertę tych produktów i dostępność na rynku.

Od naszych dostawców, z którymi nawiązujemy długo­falową współpracę, oczekujemy wychodzenia naprzeciw do­minującym trendom oraz ela­stycznego dostosowania się do wymogów hotelu o wysokim standardzie.

Komentarz powstał na potrzeby:
RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 02.03.2020
Aktualizacja: 02.03.2020