Ustawa odszkodowawcza – czy będzie „ugoda” ze Skarbem Państwa

Udostępnij artykuł
W dniach 17-19 lutego, na 21 Posiedzeniu Senatu RP, do drugiego już czytania trafi projekt ustawy odszkodowawczej. W pierwszym czytaniu, pod koniec stycznia, został przyjęty większością głosów senatorów różnych ugrupowań. Z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych w drodze konsultacji z branżami zamkniętymi.

Tzw. ustawa odszkodowawcza to propozycja „formy ugody” ze Skarbem Państwa. Ugody zmniejszającej potencjalne koszty państwa, związane z masowo składanymi pozwami sądowymi przez przedsiębiorców, a także zapobiegającej zatkaniu sądów tymi pozwami. Dotychczasowa, wykształcona linia orzecznictwa wskazuje na przychylanie się sądów administracyjnych do powyższych argumentów przedsiębiorców.

DLACZEGO JEST TO TAK WAŻNE?

Wielu przedsiębiorców, których działalność zablokowano z powodu pandemii i ograniczeń z nią związanych, zostało pominiętych w pomocach w 2020 i 2021 roku. Do wielu przedsiębiorców pomoc nie dotarła albo była niewystarczająca.

Przykładów jest wiele:

• JDG – jednoosobowe działalności gospodarcze;

• spółki m.in. jawne, komandytowe, cywilne niezatrudniające pracowników;

• pominięte PKD w pomocach – z łańcucha dostaw naszych branż /np. usługi IT specjalistyczne dla hotelarstwa, tłumacze konferencyjni, usługi spedycyjne tylko dla branży targowej i inne/;

• firmy, które miały źle dobrane PKD przed pandemią /bo wcześniej nie było to ważne i potrzebne przedsiębiorcy, jedynie dla celów statystycznych/;

• podmioty, które odnotowały największe spadki w 2020 roku i nie załapały się na pomoc z tarczy finansowej 2.0 oraz pokrycia 70 proc. kosztów stałych /straty/ ze względu na wprowadzone limity;

• firmy założone w 2020 roku;

• podmioty, dla których otrzymana pomoc nie pokryła zdecydowanej większości strat.

ŚWIAT HOTELI listopad-grudzień 2020
>> kliknij, aby się zapoz
nać się z pełną treścią publikacji <<

CO ZAWIERA PROJEKT?

Projekt, zawarty w druku senackim nr 307, polega na utworzeniu instrumentarium prawnego, wzorowanego na zawartym w ustawie z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych, wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, w czasie stanu nadzwyczajnego. Projekt bazuje na mechanizmie przewidzianym w prawodawstwie polskim i zgodnym z prawem unijnym. Z ustawy mogliby skorzystać przedsiębiorcy poszkodowani w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem COVID-19. Ustawa przewiduje administracyjną, pozasądową i szybszą od sądowej drogę wyliczania szkody i odszkodowania w oparciu o decyzje wojewodów. WAŻNE! Szkoda ta byłaby pomniejszona
o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu. Jeśli więc otrzymana pomoc była jednak dla danego podmiotu skuteczna, to nie wystąpi przesłanka do odszkodowania.

W wyniku rozmów i porozumienia z przedsiębiorcami, ustalono ugodowe dla Skarbu Państwa i Przedsiębiorców rozwiązania:

• Po pierwsze: poprawki ograniczają zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa na podstawie procedowanej ustawy, tylko do przedsiębiorców, ponieważ to ta grupa podmiotów została najbardziej dotknięta ekonomicznie wprowadzanymi przez rząd ograniczeniami, nakazami i zakazami.

• Po drugie: odszkodowanie zostanie ograniczone do 70 proc. poniesionej szkody majątkowej pomniejszonej o równowartość bezzwrotnej pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy woli uzyskać takie odszkodowanie, dochodzone w prostszym i szybszym trybie administracyjnym, czy też dochodzić odszkodowania rekompensującego całość szkody przed sądem powszechnym, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

• Po trzecie: odszkodowanie to 70 proc. całej szkody w rozumieniu cywilistycznym, czyli obejmującej zarówno poniesione przez przedsiębiorców straty, jak i nieuzyskane korzyści, jeżeli pozostają w związku z wprowadzanymi przez rząd w następstwie pandemii ograniczeniami, nakazami i zakazami dotyczącymi działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że projekt w pierwotnym brzmieniu dotyczył tylko poniesionej straty, bez korzyści nie uzyskanych w wyniku pandemii.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 16.02.2021
Aktualizacja: 16.02.2021