Władysław Grochowski: Pomimo trudnej sytuacji, patrzy­my z optymizmem w przyszłość

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Pandemia oczy­wiście wpłynęła na konieczność zastosowania zmian w naszych obiektach, dostosowanych do zmia­ny oczekiwań gości, ale widzę, że to wszystko wyszło nam na dobre – mówi w komentarzu do naszego specjalnego wydania „Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2021” Władysław Grochowski, prezes zarządu Arche.
Arche łączy ludzi

Nieprzewidywalność wyborów naszych gości spowodowana dy­namiczną sytuacją pandemicz­ną w kraju skłoniła nas do tego, żeby jeszcze bardziej uczestniczyć w życiu mieszkańców otwierając się mocno na społeczność lokalną. Przestaliśmy mówić o sobie jako o obiektach w mieście, a staliśmy się Kolekcją, która tworzy miasto. Angażując w projekty społeczne w tym kulturalne czy sportowe. Zacieśniliśmy współpracę z ośrod­kami kultury, sportu i stowarzy­szeniami wspierającymi mieszkań­ców miast czy regionów, w których znajdują się nasze hotele tworząc wspólnie liczne projekty popra­wiające jakość życia mieszkańców.

Nasze działania podczas kolej­nych lockdownów ukierunkowa­ne były na podtrzymanie relacji, a dotychczasowi klienci stawali się przyjaciółmi naszych obiektów.

Inwestycje Arche

W minionym okresie zanotowaliśmy również duży wzrost zaintereso­wania naszym systemem inwesty­cyjnym Arche. Ściśle się to wią­że z rozwojem naszych inwestycji i sprzedaży nieruchomości. Warto nadmienić, że nie zatrzymaliśmy naszych inwestycji, które rozpoczę­liśmy przed pandemią. Co więcej inwestowaliśmy w trakcie pandemii i inwestujemy obecnie w kolejne lo­kalizacje, przygotowujemy projekty architektoniczne, rozpoczynamy bu­dowy. Tylko w 2021 roku otworzyli­śmy nowe hotele w Warszawie, Pile, Wrocławiu i za moment w Gdańsku.

Kolejnym aspektem, który po­woduje, że ten optymizm nas nie opuszcza jest kontynuowanie stra­tegii wynajmu pokoi w hotelu na dłużej. Long Stay pozwolił naszym miejskim hotelom działać w czasie pandemii, a teraz widzimy ogrom­ny wzrost zainteresowania ta­kim wynajmem. Ludzie za­częli wracać do dużych miast w poszukiwaniu lepszej pracy, biznes powoli zaczął się otwierać. My ofe­rujemy „kawalerki w hotelu”, które są wyposażone jak mieszkania. Posiadają aneks kuchenny, zmywar­ki, czy pralki. Oferu­jemy także bardzo elastyczne po­dejście, które też jest oznaką zmian w naszej branży. Dajemy możliwość wynajęcia kawalerki na miesiąc lub dłużej, bez płacenia kaucji i opłat za media. A dodatkowo w cenie jest sprzątanie. Patrzymy oczywiście na dynamiczny rozwój sytuacji, ale mamy przygotowane także oferty specjalne dla studentów. Dla osób przyjeżdżających do stolicy to ide­alna opcja. W okresie letnim wiele rodzin z dziećmi wynajmowało u nas przestrzenie, ponieważ albo byli w trakcie remontu, albo ich deweloper nie zdążył oddać miesz­kania.

Spotkajmy się. Na nowo. W Arche.

Nowe spojrzenie przełożyło się także na nową jakość organizowa­nych spotkań. Celem stworzonej przez Arche kampanii „Spotkajmy się. Na nowo.” jest uświadomienie organizatorom wydarzeń, że po­dejmowane działania w obszarze MICE mogą mieć także pozytyw­ne przełożenie na życie społecz­ne. Proponowane pakiety atrakcji w naszych hotelach są jednocześnie wsparciem dla Fundacji Leny Gro­chowskiej, której kolejna pracow­nia powstała w Warszawie na ul. Poloneza. Ceramika, wypieki lub plener malarski, gdzie instruktora­mi są niepełnospraw­ni pracownicy Fundacji to potężna dawka wrażliwo­ści i spojrzenia na własne działania przez pryzmat osób, które niejed­nokrotnie w życiu mają gorzej.

Widzimy, że klienci, szczegól­nie duże korporacje w tym no­wym świecie po-pandemicznym doszukują się sensu spotkania, gdzie oprócz merytoryki chcą by uczestnicy zapamiętali coś wię­cej, a samo spotkanie było jedno­cześnie pewnego rodzaju lekcją z życia. Rozłąka w sferach bizne­sowych odcisnęła duże piętno na wielu Firmach dlatego organizując wydarzenia pobudzające kreatyw­ność i wrażliwość dajemy uczestni­kom coś więcej.

Arche Siedlisko. Zaproszenie do natury.

Kiedy zamknięto hotele, zaczęli­śmy poszukiwać nowych obsza­rów i płaszczyzn wypoczynku oraz turystyki. Wówczas zrodził się po­mysł hoteli rozproszonych, gdzie goście nie będą narażeni na bez­pośredni kontakt. I tak powstała zupełnie nowa koncepcja na na­szym rynku – Arche Siedlisko. Są to zaadaptowane kontenery morskie, tzw. ecoboxy, które tworzą pojęcie hoteli rozproszonych. Umiejsco­wione w przepięknych, dale­kich od zgiełku miejskiego lokalizacjach, miejscach często zapomnianych, czasami całkowicie niezamieszkałych i opuszczonych. Tam mamy szansę na kontakt z bli­skością natury, cał­kowite wyciszenie się i oderwanie od betonu, cywilizacji oraz tłumów. Wystar­czy zjechać kilkanaście kilometrów z autostrady, czy drogi krajowej, żeby takie miejsca znaleźć. To był skok na głęboką wodę, bardzo duże ryzyko, ponieważ nie mieliśmy pewności, czy ludzie będą zainteresowani poznawaniem takich miejsc oraz ludzi, którzy się jeszcze w takim wiejskim, często zapomnianym świecie uchowali. Okazało się, że dokładnie tego szukają nasi go­ście. Zainteresowanie projektem jest tak duże, że już dzień po uru­chomieniu sprzedaży brakowało miejsc dla wszystkich chętnych. Dodam, że nasze „domki” są wypo­sażone w pełną infrastrukturę sa­nitarną i gastronomiczną. Obecnie Arche Siedliska działają już w wo­jewództwach świętokrzyskim, ślą­skim i podlaskim.

Arche łączy sprzeczności

Świat pędzi, galopuje, codziennie zaskakuje, ale My w dalszym cią­gu mamy możliwość decydowania o swoich wyborach. Jestem prze­konany, że łączenie sprzeczności, wychodzenie poza schematy, za­ufanie do ludzi, odwaga i pewnego rodzaju kontrolowane szaleństwo w podejmowaniu ryzykownych de­cyzji to klucz do sukcesu.

KOMENTARZ POWSTAŁ NA POTRZEBY
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE – RAPORT 2021
>> KLIKNIJ, ABY DOKOŃCZYĆ LEKTURĘ <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 06.10.2021
Aktualizacja: 06.10.2021