Hotel Arłamów jako bezpieczny obiekt. Dorota Nidzgorska-Mazonik o rozwiązaniach

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Zlokalizowany w Bieszczadach Hotel Arłamów właśnie otrzymał nagrodę MP Power Venue w kategorii „Bezpieczny obiekt”. A nam, jeszcze przed zdobyciem tego wyróżnienia, Dorota Nidzgorska-Mazonik, dyrektor generalna, opowiedziała o rozwiązaniach zastosowanych w hotelu.

Troska o bezpieczeństwo gości Hotelu Arłamów oraz pra­cowników i ich rodzin stały się dla nas jeszcze więk­szym priorytetem od rozpoczę­cia pandemii. Wszystkie działa­nia jakie wdrożyliśmy wpłynęły bezpośrednio na pozytywny odbiór gości oraz wizerunek bezpiecznego hotelu. W obecnej sytuacji aspekt dbałości o bez­pieczeństwo nabrał znaczenia. Hotelem bezpiecznym stał się ten, który w całej swojej poli­tyce zastosował rozwiązania dopasowane do niesprzyjającej rzeczywistości. Mierzenie tem­peratury, stosowanie rękawiczek i masek ochronnych, zachowanie dystansu czy dezynfekcja to roz­wiązania, które stosują wszystkie obiekty. Polityka #bezpiecznyAr­łamów to szereg działań i inwe­stycji. Mają na celu zapew­nienie bezpiecznego wypoczyn­ku wszystkich gości.

Głównym celem projektu było przygotowanie i wdrożenie roz­wiązań, które pozwolą na mini­malizowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się pan­demii. Cała polityka dotyczyła bezpieczeństwa pobytów gości indywidualnych oraz spotkań biz­nesowych. Naszym celem było szybkie dostosowywanie się do rozporządzeń i wprowadzanie rozwiązań. Tak, aby uczestnicy mogli w bezpieczny sposób sko­rzystać z usług. W róż­nych okresach pandemii zarówno w tych z największym rygorem sanitarnym, jak i w momencie lu­zowania obostrzeń organizowali­śmy równego rodzaju spotkania uwzględniając odgórne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli obostrzenia pozwalały na orga­nizowanie spotkań biznesowych realizowaliśmy wydarzenia nawet do kilkuset osób. Wysoka liczna zrealizowanych wydarzeń i po­bytów gości pokazały, że nasze rozwiązania są skuteczne i gwa­rantują bezpieczeństwo.

ŚWIAT HOTELI – KWIECIEŃ 2020
>> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Kluczowe w opracowaniu po­lityki bezpieczeństwa stały się dwie inwestycje w technologicz­ne rozwiązania. Wdrożyliśmy jako pierwsi kompleksowo do całej instalacji najnowocześniejszy system oczyszczania powietrza firmy ActivTek. Technologia jest jedną z najskuteczniejszych me­tod w walce z wszelkimi wirusami w tym koronawirusem. Neutra­lizuje 99,99 proc. wirusa SARS­-COV-2 w zaledwie trzy minuty. Technologia RCI ActivePure© jest wzorowana na naturalnych procesach i po­zwala na prze­bywanie ludzi w pomieszcze­niach podczas jej działania. Dzięki temu zagrożenia są eliminowane na bieżąco w całej objętości budynku – w powietrzu i na powierzchniach, również w trudno dostępnych miej­scach.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ!
>> BEZPIECZEŃSTWO W HOTELACH NOSALOWY <<

Wprowadzi­liśmy również technologię Bi­fipro, która wy­korzystuje jony srebra i miedzi zamiast chloru w celu dezyn­fekcji ciepłej wody użytkowej. Dzięki niej mogliśmy zrezygno­wać z wykorzystania chloru. Za­pewniając jednocześnie, że woda w naszym hotelu jest wolna od wszelkich niebezpiecznych bak­terii i wirusów. Technologia jest rekomendowana przez Polski Państwowy Zakład Higieny oraz wiele niezależnych międzynaro­dowych instytucji skupiających się na bezpieczeństwie zdro­wotnym. Całą politykę bezpie­czeństwa stworzono we współpracy z ekspertami z zakre­su medycyny i technologii oraz wielu niezależnych międzynaro­dowych instytucji skupiających się na bezpieczeństwie zdrowot­nym. Zasady te zostały wpro­wadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi (GIS, MZ, WHO) i obowiązującymi procedurami. Nasza polityka #bezpiecznyAr­łamów dokładnie opisuje proce­dury oraz wprowadza najwyż­sze standardy w kwestii higieny, organizacji i logistyki. Arłamów jest jednym z pierwszych hoteli w Polsce, który wprowadził no­woczesne technologie popra­wiające bezpieczeństwo, a co za tym idzie wyróżnia się spośród innych obiektów w kraju.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 25.05.2021
Aktualizacja: 26.05.2021