Rynek hotelarski w Zakopanem – podsumowanie

Udostępnij artykuł

Jeszcze we wrześniu, pro­gnozy na czwarty kwartał nie napawały optymizmem. Przez ostatnie miesiące przywy­kliśmy do tego, że okno rezerwacyjne drastycznie się skró­ciło. Ostatnie lata pokazywały wręcz odwrotną tendencję, ale po rozpoczęciu okresu pandemii planowanie strategiczne jest gi­gantycznym wyzwaniem – mówi Katarzyna Chmiel, dyrektor generalna Hoteli Nosalowy, podsumowując sytuację na rynku hotelarskim w Zakopanem w czwartym kwartale 2021 r.

Katarzyna chmiel rynek hotelarski w zakopanem
Katarzyna Chmiel

Popyt, który notowaliśmy w okresie wakacyjnym dał nam delikatny oddech. Pomimo ograniczeń, w jakich musimy się poruszać, dał nadzieję, na zmniejszanie strat, które ponieśliśmy od po­czątku pandemii. Wzrost zacho­rowań w październiku, przy jed­noczesnym braku „luzowania” restrykcji nie odstraszył naszych gości. Pierwszy miesiąc czwar­tego kwartału, dzięki udanemu sezonowi MICE , był bardzo uda­ny. Dzięki dobremu zarządzaniu ceną mogliśmy osiągać wyższe średnie ceny i przychody w prze­liczeniu na pokój niż w 2019 roku. Choć ogólnie popyt był mniejszy i przełożyło się to niestety tak­że na wyniki firmy. Listopad już był dużym wyzwaniem dla nas, aby osiągać za­łożenia mocno zwery­fikowane przez czwar­tą falę COVID-19.

Czwarty kwartał na rynku hotelarskim w Zakopanem

W naszych analizach czwarty kwartału nie porównujemy do roku 2020, ponieważ już w paź­dzierniku i listopadzie Nosalowy Dwór Resort & Spa oraz Nosalowy Park Hotel & Spa były zamknięte i nie mogliśmy prowadzić dzia­łalności. Dlatego ostatni kwartał2021 porównujemy do roku 2019. Tu, w porównaniu z 2019, bierzemy pod uwagę istotne ograniczenia i problemy, które pojawiły się w naszej branży. Największym z nich, oprócz rządowych restryk­cji, jest deficyt na rynku pracow­niczym, który dotknął wszystkie sektory gospodarki. Restrykcje i wytyczne, które mamy spełnić powodują, że obsługa gości na odpowiednim poziomie wy­maga jeszcze większej licz­by rąk do pracy, których nadal brakuje.

Pierwsze dwa mie­siące roku były zawsze najlepszym okresem dla rynku hotelarskiego w Zakopanem. Obec­na sytuacja, czyli ponowne zmniejszenie Occ do pozio­mu 30 proc. bardzo ogranicza możliwości działania. Przeniesie­nie odpowiedzialności na przed­siębiorcę dotyczące sprawdzania osób zaszczepionych bez umo­cowania prawnego, nie pomagają w komunikacji z gośćmi i plano­waniu działalności operacyjnej. To powoduje, że musimy…Pełną treść komentarza publikujemy w aktualnym wydaniu ŚWIAT HOTELI – czasopismo hotelarzy. Prosimy kliknąć, aby się zapoznać.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 10.01.2022
Aktualizacja: 10.01.2022